Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2018, 3

Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 16

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 11 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täiendav maamaksuvabastus (edaspidi maksuvabastus) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule (edaspidi represseeritu) ning maksuvabastuse andmise ulatus ja kord.

§ 2.   Maksuvabastuse ulatus

  (1) Represseeritu vabastatakse maamaksust tema kasutuses oleva Türi vallas asuva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku selles osas, mille osas ei kohaldu talle seadusega kehtestatud muu maamaksuvabastus või -soodustus.

  (2) Maa loetakse represseeritu kasutuses olevaks, kui represseeritu on selle omanikuna kantud kinnistusraamatusse või ta tõendab maamaksuseaduse § 10 lõikes 1 nimetatud maa kasutamise õigust.

§ 3.   Maksuvabastuse taotlemine

  (1) Maksuvabastuse taotlemiseks esitab represseeritu kirjaliku avalduse Türi Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus).

  (2) Avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) represseeritu ees- ja perekonnanimi, sünniaasta või isikukood;
  2) aadress haldusakti teatavakstegemiseks (postiaadress või e-postiaadress);
  3) taotleja soovil muud kontaktandmed (telefoninumber);
  4) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud tunnistuse number (edaspidi: represseeritu tunnistus);
  5) maa, mille osas maamaksust vabastamist taotletakse, koha-aadress (katastriüksuse tunnus ja kinnistusraamatu registriosa number nende olemasolul);
  6) represseeritu omandiosa suurus, kui maa, mille osas maamaksust vabastamist taotletakse, on kaasomandis;
  7) maa, mille osas maamaksust vabastamist taotletakse, kasutamise õigust tõendava dokumendi nimetus ning kasutuses oleva maa suurus ja otstarve, kui represseeritu maamaksukohustus tuleneb maamaksuseaduse § 10 lõikest 1;
  8) avalduse esitamise kuupäev, esitaja nimi ja allkiri.

  (3) Avalduse lisad on:
  1) koopia represseeritu tunnistusest;
  2) koopia maa kasutamise õigust tõendavast dokumendist, kui represseeritu maamaksukohustus tuleneb maamaksuseaduse § 10 lõikest 1.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest peab avalduse esitanud represseeritu ametiasutust viivitamata teavitama.

§ 4.   Maksuvabastuse otsustamine ja kohaldamine

  (1) Represseeritu ja tema avalduse vastavust maksuvabastuse saamise tingimustele kontrollib ametiasutus.

  (2) Maksuvabastuse otsustab Türi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Maksuvabastuse andmise korralduses märgitakse:
  1) maksuvabastuse andmise õiguslik alus;
  2) represseeritu nimi ja isikukood;
  3) represseeritu tunnistuse number;
  4) maatüki andmed, mille osas maamaksuvabastust kohaldatakse.

  (4) Maksuvabastus kohaldub selle andmisele järgneva aasta 1. jaanuarist ning kehtib kuni maamaksuvabastuse andmise aluseks olnud asjaolude äralangemiseni.

  (5) Ametiasutus edastab maksuvabastuse andmed maksuhaldurile koos muude maa maksustamise aluseks olevate andmetega maamaksuseaduses sätestatud korras.

§ 5.   Teabe säilitamine

  Maksuvabastuse taotlemise avaldust säilitatakse ametiasutuses 3 aastat. Avalduse alusel antud haldusakti säilitatakse ametiasutuses kuni selle haldusakti alusel antud maksuvabastuse kehtivuse lõpuni.

§ 6.   Rakendussätted

  Represseeritu, kes on Türi vallas asuva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas maamaksust vabastatud Türi Vallavolikogu 27. märtsi 2013 määruse nr 10 “Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord” või Väätsa Vallavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 11 „Maamaksust vabastamise kord“ alusel, loetakse käesoleva määruse alusel jätkuvalt maamaksust vabastatuks ning ta ei pea täiendavalt maksuvabastust taotlema.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  22. oktoobril 2017 moodustus haldusreformi tulemusena Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, mis on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41 tunnistada kehtetuks järgmised õigusaktid:
  1) Türi Vallavolikogu 27. märtsi 2013 määrus nr 10 “Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord” (RT IV, 05.04.2013, 6);
  2) Väätsa Vallavolikogu 29. novembri 2012 määrus nr 11 „Maamaksust vabastamise kord“ (RT IV, 24.01.2013, 50).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json