HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2018, 4

Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel

Vastu võetud 29.03.2018 nr 17
jõustumine 01.09.2018

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Türi Lasteaias ja Väätsa Lasteaias Paikäpp ning Retla-Kabala Kooli ja Käru Põhikooli lasteaiarühmades (edaspidi lasteaed) laste ülalpidamiseks tehtavate osaliste kulutuste (edaspidi osalustasu) katmiseks lapsevanema kaetava osa määr ning osalustasu arvestamise ja maksmise kord.

§ 2.   Osalustasu määr ja tasu arvestamine

  (1) Osalustasu määr on 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Kui perest käib lasteaias üks laps, maksab lapsevanem 100% osalustasu määrast.

  (3) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% osalustasu määrast.

  (4) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100%, teise eest 75% ning kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem osalustasu ei maksa.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Lapsevanem on osalustasu maksmisest vabastatud ühe kuu eest aastas, kui laps lasteaiateenust ei kasuta.

  (3) Osalustasu maksab lapsevanem kalendrikuu eest sama kalendrikuu 25. kuupäevaks Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse esitatud arve alusel. Osalustasu makstakse ülekandega Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse pangakontole või sularahas ametiasutuse kassasse.

  (4) Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirja alusel on õigus peatada kohatasu maksmise arvestus ning määrata laps lasteaia mõnda teise õpperühma või jätta lasteaia nimekirja ilma õpperühma määramata, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
  1) laps ei ole käinud lasteaias rohkem kui üks kuu;
  2) tema eest ei ole tasutud kohatasu;
  3) ei ole teada tema õppima asumine koolis;
  4) vanem ei ole esitanud avaldust lasteaiast väljaarvamise kohta;
  5) pole teada muid lapse puudumist selgitavaid asjaolusid.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades asjaolu, et lapsevanema osalustasu enne haldusreformi eksisteerinud kohalikel omavalitsusüksustel oli kehtestatud erinevatel alustel ning suuruses ja pidades silmas isikute õigustatud ootuse printsiipi, rakendatakse uue omavalitsusüksuse koolieelsetes lasteasutustes määruse alusel kohatasu tasumiseks kehtestatud tasu maksmise kohustust ühtlustavat üleminekuperioodi ning perioodil 01.09.2018 - 31.12.2019 ei rakendata määruse § 2 lõiget 1.

  (2) Perioodil 01.09.2018-31.12.2019 on lapsevanema osalustasu määrad Türi valla koolieelsetes lasteasutustes järgmised:
  1) 2018. aasta 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2018 on lapsevanema osalustasu määr Türi Lasteaias ja Retla-Kabala Kooli lasteaiarühmades 6% ning Väätsa Lasteaias Paikäpp ja Käru Põhikooli lasteaiarühmades 3,5 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) 2019. aasta 1. jaanuarist kuni 31. augustini 2019 on lapsevanema osalustasu määr Türi Lasteaias ja Retla-Kabala Kooli lasteaiarühmades 5,5 % ning Väätsa Lasteaias Paikäpp ja Käru Põhikooli lasteaiarühmades 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  3) 2019. aasta 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2019 on lapsevanema osalustasu määr Türi Lasteaias ja Retla-Kabala Kooli lasteaiarühmades 5,5% ning Väätsa Lasteaias Paikäpp ja Käru Põhikooli lasteaiarühmades 4,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Arvestades määruse § 4 lõikes 1 märgitud asjaolu ja lähtudes haldusreformi seaduse § 16 lõikest 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikest 41, tunnistada kehtetuks
  1) Türi Vallavolikogu 27. detsembri 2012 määruse nr 31 „Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel“ (RT IV, 07.07.2015,14);
  2) Väätsa Vallavolikogu 28. mai 2015 määrus nr 11 „Väätsa Lasteaias lapsevanemate poolt kaetav õppetasu määr“ (RT IV, 06.06.2015, 12);
  3) Käru Vallavolikogu 20. detsembri 2016 määrus nr 16 „Käru Põhikooli lasteaiarühma rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ (RT IV, 28.12.2016, 26).

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. septembrist 2018.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json