HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 29

Lapsevanema osalus Türi valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude katmisel

Vastu võetud 29.03.2018 nr 17
RT IV, 13.04.2018, 4
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2020RT IV, 17.04.2020, 2320.04.2020
25.03.2021RT IV, 31.03.2021, 603.04.2021

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Türi Lasteaias ja Väätsa Lasteaias Paikäpp ning Retla-Kabala Kooli ja Käru Põhikooli lasteaiarühmades (edaspidi lasteaed) laste ülalpidamiseks tehtavate osaliste kulutuste (edaspidi osalustasu) katmiseks lapsevanema kaetava osa määr ning osalustasu arvestamise ja maksmise kord.

§ 2.   Osalustasu määr ja tasu arvestamine

  (1) Osalustasu määr on 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Kui perest käib lasteaias üks laps, maksab lapsevanem 100% osalustasu määrast.

  (3) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% osalustasu määrast.

  (4) Kui perest käib lasteaias samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100%, teise eest 75% ning kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem osalustasu ei maksa.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Lapsevanem on osalustasu maksmisest vabastatud ühe kuu eest aastas, kui laps lasteaiateenust ei kasuta.

  (3) Osalustasu maksab lapsevanem kalendrikuu eest sama kalendrikuu 25. kuupäevaks Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse esitatud arve alusel. Osalustasu makstakse ülekandega Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse pangakontole või sularahas ametiasutuse kassasse.

  (4) Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirja alusel on õigus peatada kohatasu maksmise arvestus ning määrata laps lasteaia mõnda teise õpperühma või jätta lasteaia nimekirja ilma õpperühma määramata, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
  1) laps ei ole käinud lasteaias rohkem kui üks kuu;
  2) tema eest ei ole tasutud kohatasu;
  3) ei ole teada tema õppima asumine koolis;
  4) vanem ei ole esitanud avaldust lasteaiast väljaarvamise kohta;
  5) pole teada muid lapse puudumist selgitavaid asjaolusid.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades asjaolu, et lapsevanema osalustasu enne haldusreformi eksisteerinud kohalikel omavalitsusüksustel oli kehtestatud erinevatel alustel ning suuruses ja pidades silmas isikute õigustatud ootuse printsiipi, rakendatakse uue omavalitsusüksuse koolieelsetes lasteasutustes määruse alusel kohatasu tasumiseks kehtestatud tasu maksmise kohustust ühtlustavat üleminekuperioodi ning perioodil 01.09.2018 - 31.12.2019 ei rakendata määruse § 2 lõiget 1.

  (2) Perioodil 01.09.2018-31.12.2019 on lapsevanema osalustasu määrad Türi valla koolieelsetes lasteasutustes järgmised:
  1) 2018. aasta 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2018 on lapsevanema osalustasu määr Türi Lasteaias ja Retla-Kabala Kooli lasteaiarühmades 6% ning Väätsa Lasteaias Paikäpp ja Käru Põhikooli lasteaiarühmades 3,5 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  2) 2019. aasta 1. jaanuarist kuni 31. augustini 2019 on lapsevanema osalustasu määr Türi Lasteaias ja Retla-Kabala Kooli lasteaiarühmades 5,5 % ning Väätsa Lasteaias Paikäpp ja Käru Põhikooli lasteaiarühmades 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast;
  3) 2019. aasta 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2019 on lapsevanema osalustasu määr Türi Lasteaias ja Retla-Kabala Kooli lasteaiarühmades 5,5% ning Väätsa Lasteaias Paikäpp ja Käru Põhikooli lasteaiarühmades 4,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

§ 41.   Erisäte

  (1) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku piiramisega seonduvate piirangute kehtestamisel ning piirangute tagamiseks asjaomase haldusorgani avaldatud soovituste kohaldamisel määruse §-s 3 sätestatud kohatasu tasumise kohustust ei kohaldata, kui
  1) lasteaiateenuse osutamine on keelatud;
  2) lapsevanem haldusorgani soovitusest lähtuvalt soovituslikul piiranguperioodil lasteaiateenust ei kasuta.

  (2) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku piiramisega seonduvate piirangute kehtestamisel ning piirangute tagamiseks asjaomase haldusorgani avaldatud soovituste kohaldamisel tasub lapsevanem määruse §-s 3 märgitud kohatasust poole, kui järjestikuse 10 tööpäeva jooksul on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) lasteaiateenuse osutamine kuus oli osaliselt keelatud ning piirangu tõttu ei saanud lapsevanem lasteaiateenust kasutada;
  2) haldusorgani soovitusest lähtuvalt kasutas lapsevanem lasteaiateenust osaliselt.
[RT IV, 31.03.2021, 6 - jõust. 03.04.2021]

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. septembrist 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json