HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vinni valla üldhariduskoolide töötajate koosseisu kinnitamise kord

Vinni valla üldhariduskoolide töötajate koosseisu kinnitamise kord - sisukord
Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2018, 15

Vinni valla üldhariduskoolide töötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 04.04.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 2 ja Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 3 “Ülesannete delegeerimine“ p 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Vinni valla üldhariduskoolide (edaspidi kool) töötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.   Koosseisu kinnitamine

  (1) Kooli direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatused kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Koolitöötajate koosseisu kavandamisel lähtub direktor kooli eelarvest, asutuse tööajast ja asutuse kasutuses olevate ruumide spetsiifikast ning tagab, et õppekava oleks täidetud ja õigusaktides nõutud teenused osutatud.

  (4) Õpetajate koosseisu määramisel on aluseks kooli õppekava tunnijaotusplaan ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haridustöötajate tööaeg.

  (5) Muude töötajate koosseisu määramisel lähtub kooli direktor teenuse vajadusest, kooli hoone(te), maa-ala (sh staadioni) suurusest ja seisundist, ruumide koormatusest ja õpilaste arvust.

  (6) Koolitöötajate koosseisu või muutmise ettepaneku järgnevaks õppeaastaks esitab kooli direktor vallavalitsusele koos vastava seletuskirjaga järgmise aasta eelarvetaotluse lisana hiljemalt 1. oktoobriks.

  (7) Koolitöötajate koosseisu muutmiseks eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor koos taotlusega seletuskirja enne muudatuste sisseviimist, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

  (8) Jooksva aasta 1. septembrist rakendatav töötajate koosseis esitatakse direktori ettepanekuna vallavalitsuse haridus- ja finantsteenistusele kooskõlastamiseks.

  (9) Käesolevas määruses sätestatud koolitöötaja ülesannete täitmiseks võib sõlmida lepingu juriidilise isiku või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusega, kui kooli direktor:
  1) tagab, et tellitav teenus on õpilastele kättesaadav;
  2) veendub enne teenuse tellimist, et tellitav teenus on kvaliteetne ning teenuse osutaja vastab haridus- ja teadusministri määrusega vastavale ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavalitsuse 08.04.2014 määrus nr 6 „ Vinni valla üldhariduskoolide töötajate koosseisu kinnitamise kord“.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json