HaridusKool

Teksti suurus:

Vinni valla koolide hoolekogude moodustamine ja töökord

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2018, 16

Vinni valla koolide hoolekogude moodustamine ja töökord

Vastu võetud 04.04.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1, Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 9 „Ülesannete delegeerimine” p.6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Vinni valla koolide hoolekogude moodustamine ja töökord.

§ 2.   Hoolekogude ülesanne

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu pädevus on fikseeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 11.

§ 3.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vallavalitsuse poolt nimetatud isik, õpilaste esindaja, vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, nii põhikooli kui gümnaasiumiõpilaste vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda vastava haridusasutuse töötajate hulka.

  (4) Esindajad valitakse hoolekogusse õppenõukogu, õpilasesinduse ja lastevanemate üldkoosoleku poolt.

  (5) Hoolekogu moodustab vallavalitsus, direktori esildise alusel, nimetades sinna juurde vallavalitsuse poolse esindaja.

§ 4.   Hoolekogu liikmete volitused

  (1) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (2) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) vanemate esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  2) vanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajaks valitud isiku tööleasumisel haridusasutuses, mille hoolekogu liige ta on;
  3) uue esindaja valimisel esindatavate poolt;
  4) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  5) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel koolist;
  6) organisatsiooni, mida esindaja esindab, tegevuse lõppemisel;
  7) esindaja ebaväärika käitumise või kooli mainet kahjustava tegevuse korral või;
  8) esindaja surma korral.

§ 5.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor sellest vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

§ 6.   Hoolekogu töökord

  (1) Moodustatud hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.

  (2) Moodustatud hoolekogu esimesel koosolekul valib hoolekogu enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (3) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta keskel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul esimehe, direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (4) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Korralise koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (7) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (8) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab osa direktor või tema poolt määratud isik, kes esindab kooli.

  (10) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (11) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavanem ja teised vallaametnikud ning isikud hoolekogu esimehe loal.

  (12) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (13) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

  (14) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude asutuse dokumentidega.

§ 7.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (2) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavalitsuse 08.04.2014 määrus nr 4 „Vinni valla koolide hoolekogude moodustamine ja töökord“;
  2) Rägavere Vallavalitsuse 30.09.2014 määrus nr 3“ Põlula Kooli Hoolekogu töökord“.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json