HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Vinni valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2018, 17

Vinni valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 04.04.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 9 “Ülesannete delegeerimine“ p 6 ja p 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Vinni valla lasteaedade ja üldhariduskoolide arengukavade kinnitamise kord.

  (2) Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks haridusasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostöös õppeasutuse hoolekogu, õppenõukogu või pedagoogilise nõukoguga ja õpilasesindusega. Arengukava koostamise protsessi võib kaasata eksperte haridusasutusest või väljastpoolt.

§ 2.   Arengukava struktuur

  (1) Lasteaia arengukavas määratakse:
  1) asutuse arenduse põhisuunad ja –valdkonnad
  2) tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (2) Kooli arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad

  (3) Arengukava koostamisel arvestatakse haridusasutuse sisehindamise aruandes väljatoodud asutuse tugevustega ja parendusvaldkondadega.

§ 3.   Arengukava eelnõu menetlemine

  (1) Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu või pedagoogilise nõukoguga ja võimalike ekspertidega.

  (2) Arengukava eelnõu esitatakse enne kinnitamist arvamuse avaldamiseks õpilasesindusele, õppe- või pedagoogilisele nõukogule ja hoolekogule.

  (3) Direktor esitab arengukava eelnõu elektrooniliselt vallavalitsuse haridusteenistusele, kes valmistab selle ette järgnevaks menetlemiseks vallavalitsuses.

  (4) Haridusasutuse arengukava muudatuste menetlemine toimub sarnaselt arengukava menetlemisega.

§ 4.   Arengukava kinnitamine

  (1) Lasteaedade ja koolide arengukava või selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Haridusasutuse arengukava avalikustatakse asutuse tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

§ 5.   Aruandlus

  Direktor esitab kord aastas, õppeaasta lõpul vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ja arengukava täitmisest.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavalitsuse 08.04.2014 määrus nr 2 „ Vinni valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json