KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kihnu vallas

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2021, 1

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kihnu vallas

Vastu võetud 01.04.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 22 lõike 2 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Kihnu valla haldusterritooriumil.

  (2) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (3) Kui ürituse raames tegeletakse ka kaubandustegevusega, siis lähtutakse selles osas valla tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise korrast.

  (4) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses.

  (5) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Kihnu Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos
olemine, mis ei ole koosolek korrakaitseseaduse tähenduses. Määruse mõistes ei loeta ürituseks Kihnu Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas.

  (2) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (3) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamine  

§ 3.   Ürituse taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 30 päeva enne ürituse kavandatavat aega avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi asjakohaste lisadega Kihnu Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus). Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Loa taotluse vorm on kättesaadav Kihnu valla veebilehel www.kihnu.ee või paberkandjal ametiasutuses.

  (3) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) nimetus ja liik;
  2) iseloomustus;
  3) külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht, paiknemisskeem ja liiklusskeem;
  5) ürituse ajakava;
  6) kontaktandmed;
  7) helitehnika kasutamine;
  8) pürotehnika kasutamine;
  9) turvaskeem;
  10) jäätmekäitluse kirjeldus.

  (4) Loas tuleb ära märkida järgmised andmed:
  1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse korraldamise taotluses märkima avaliku ürituse liigina ürituse iseloomule lähedaseima määratluse, näiteks etendus, võistlus, kaubandusüritus, kogupereüritus, reklaamüritus, lõbustusüritus või muu ürituse olemust parimal viisil edasi andva liigi;
  2) Ürituse iseloomustus antakse vabas vormis tekstilise kirjeldusena vähemalt poolel A4 leheküljel, millele võib juurde lisada muud iseloomustavat materjali (illustratsioonid, pildid vmt);
  3) Ürituse külastajate eeldatava arvuna märgitakse kavandatud külastajate arv.
  4) Korraldaja märgib taotlusesse ürituse läbiviimise koha-aadressi. Juhul kui üritus toimub osaliselt või tervikuna hoones, märgitakse taotluses hoone nimetus.
  5) Korraldaja peab taotlusele lisama ürituse paiknemisskeemi, kus on määratletud üritusega hõlmatud maa-ala. Paiknemisskeemil tuuakse välja esinejate ala, külastajate ala, müügikohad, WC-d ja muu üritusega seotud alad. Juhul kui üritus toimub ürituste läbiviimiseks ettenähtud kohas või meelelahutusasutuses, paiknemisskeemi esitama ei pea.
  6) Korraldaja esitab ürituse liiklusskeemi, millel on näidatud jalgsi külastajate ning sõidukite liikumisteed ning sõidukite parkimisalad. Olenevalt ürituse iseloomust, tuleb liiklusskeemil lisada tee sulgemise ettepanek koos sulgemise ajavahemikuga ning kirjeldada tee sulgemise viisi ning muid kaasnevaid asjaolusid, näiteks liikluse reguleerijate olemasolu või muu asjakohane selgitus.
  7) Paiknemis- ja liiklusskeemi võib esitada ühel joonisel, kui on tagatud jooniste loetavus.
  8) Ürituse korraldaja võib ürituse paiknemis- ja liiklusskeemi kooskõlastada asjaomaste ametiasutustega enne taotluse esitamist. Kooskõlastusest peab selgelt nähtuma, millisele ürituse kirjeldusele ning skeemile kooskõlastus anti.
  9) Paiknemis- ja liiklusskeem esitatakse pdf formaadis.
  10) Taotlusele lisatakse ürituse ajakava 30-minutilise täpsusega. Kui ei ole märgitud teisiti, algab ürituse ajakavas märgitud esimese tegevusega. Taotluses tuleb märkida ürituse kavandatav lõpuaeg. Kui ajakavas oleva tegevusega kaasneb müra tekitamine öisel ajal, pürotehnika kasutamine või muu erilist tähelepanu vajav tegevus, märgitakse see ajakavas.
  11) Taotlusele tuleb lisada ürituse korraldaja nimi, registrikood/isikukood, telefoninumber ja e- mail (edaspidi kontaktandmed) ning juriidilisest isikust korraldaja puhul täiendavalt korraldaja füüsilisest isikust esindaja kontaktandmed. Tulenevalt ürituse iseloomust tuleb taotlusele lisada helitehnika, pürotehnika ja turvalisuse eest vastutava isiku kontaktandmed.
  12) Helitehnika kasutamisel tuleb taotlusele märkida helitehnika kasutamise ajavahemik.
  13) Pürotehnika kasutamisel tuleb taotlusele lisada kasutatava pürotehnika spetsifikatsioon, sealhulgas tootja andmed ning kasutatava pürotehnika kategooria, pürotehnika kasutamise aeg ning iga kasutamiskorra kestvus.
  14) Pürotehnika eest vastutav isik ei tohi olla määratud ürituse turvalisuse eest vastutavaks isikuks.
  15) Turvalisuse eest vastutav isik ei tohi olla ürituse korraldaja esindajaga ega pürotehnika eest vastutava isikuga sama isik.
  16) Paiknemisskeemile tuleb märkida jäätemahutite asukohad ja liigid ning mahud mahuti kaupa ja kirjeldada nende tühjendamissagedus ja viis.

  (5) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja esindaja.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Ametiasutus registreerib esitatud taotluse.

  (2) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse poolt määratud ametnik (edaspidi menetleja).

  (3) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, menetletakse taotlust edasi.

  (4) Kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, võib jätta taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikult.

  (5) Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ametiasutusse saabumise päevast arvates või jätab § 5 lõike 2 punkti 1 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (6) Ürituse loa annab vallavalitsus korraldusega, milles ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

  (7) Üritus kantakse internetis Kihnu valla veebilehel www.kihnu.ee avaldatud sündmuste kalendrisse.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse ametiasutusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt või ürituse toimumise luba ei ole vähemalt 7 päeva enne ürituse algust kooskõlastatud asjakohaste ametkondade poolt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik; ;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Kihnu valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  6) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 6.   Nõuded ürituse korraldajale

  Ürituse korraldaja peab tagama, et:
  1) üritus toimub vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning väljastatud loale;
  2) üritusest osavõtjate ohutus ja turvalisus on tagatud;
  3) tervisekaitsenõuete järgimise;
  4) avaliku kord ja heakorra nõuded oleksid täidetud;
  5) üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutused oleksid täidetud;
  6) üritusega piirnevatele kinnistutele oleks tagatud juurdepääs piirkonna elanikele ja kinnistu omanikele, samuti korrakaitse- ja päästeteenistusele ametiülesannete täitmisel. Liikluse sulgemise, ümbersõidu ja parkimise korraldusega seotud kulud katab ürituse korraldaja;
  7) ürituse külastajatele on tagatud üritusel osalemise ohutus;
  8) ta on kogu ürituse toimumise ajavahemiku jooksul kättesaadav taotluses esitatud kontaktandmete vahendusel;
  9) turvalisuse eest vastutav isik on kättesaadav taotluses esitatud kontaktandmetel kogu ürituse toimumise ajavahemiku jooksul. Ürituse turvalisuse eest vahetult vastutav isik peab viibima üritusel kogu ürituse toimumise aja;
  10) pürotehnika eest vastutava isiku on kättesaadav taotluses esitatud kontaktandmete kaudu vähemalt 30 minutit enne ja pärast pürotehnika kasutamiseks ettenähtud aega ning viibib pürotehnika kasutamise ajal üritusel;
  11) pürotehnika eest vastutav isik viibib üritusel kogu aja, mil pürotehnika asub ürituse alal. Nõuet ei pea rakendata, kui pürotehnika asub lukustatud kohas, kuhu kõrvalistel isikutel puudub juurdepääs. Vastav asukoht tuleb kirjeldada paiknemisskeemil;
  12) üritus toimub paiknemisskeemil näidatud piirides ning liikumine jääb liiklusskeemil näidatud piiridesse;
  13) avalik üritus lõpeb avaliku ürituse lõppemise loas näidatud ajal ning suunama külastajad avaliku ürituse asukohast ära, va juhtudel kui külastajad viibivad asukohas muul alusel, näiteks ööbivad samas asukohas;
  14) helitehnikat kasutatakse ainult loas nimetatud ajal;
  15) pürotehnikat kasutatakse ainult loas märgitud aegadel ja kohtades;
  16) perioodil 01.06 - 31.08 ajavahemikul kell 22-06 toimuval üritusel tagab ürituse turvalisust vähemalt kahest inimesest koosnev turvatöötajate meeskond;
  17) üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekordsetest nõudest (taldrikud, kausid, noad, kahvlid, lusikad, kõrred, joogi segamispulgad, joogitopsid, joogitopside kaaned), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat;
  18) üritusel kogutakse liigiti vähemalt biolagunevad jäätmed, pandipakend, segapakend ja segaprügi;
  19) jäätmemahutile on selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
  20) jäätmekonteinereid tühjendatakse või need asendatakse koheselt peale nende täitumist, vältimaks jäätmete lendumist.
  21) katkestama ürituse, kui seoses üritusega ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik üritusel viibijate elule või tervisele. Olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast teavitama vastavast asjaolust ka asjaomast riiklikku järelevalvet teostavat asutust, kogu või isikut (korrakaitseorganit);
  22) ürituse toimumise koht on jooksvalt hoitud heas korras ning pärast ürituse lõppemist on avaliku ürituse toimumisala korrastatud vahetult pärast ürituse lõppu.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Kihnu valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

3. peatükk Lõppsätted  

§ 8.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kihnu Vallavolikogu 19.05.2016 määrus nr 8 “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kihnu vallas”.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json