Teksti suurus:

Kihnu Vallavolikogu 30.04.2020 määruse nr 8 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2021, 2

Kihnu Vallavolikogu 30.04.2020 määruse nr 8 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 01.04.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel

§ 1.   Kihnu Vallavolikogu 30.04.2020 määrust nr 8 ,,Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” muuta järgnevalt:

  (1) Preambul asendada lausega:
"Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel."

  (2) § 2 lõige 3 asendada lausega:
"Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline hüvitis."

  (3) § 6 lõige 4 punkt 2 tunnistada kehtetuks.

  (4) § 6 lõige 6 punkt 4 tunnistada kehtetuks.

  (5) § 7 punkt 1 asendada lausega:
"esitama hüvitise andjale kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse või teenuse saamise õiguse väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta."

  (6) § 7 punktid 2 ja 3 tunnistada kehtetuks.

  (7) § 11 lõige 3 tunnistada kehtetuks.

  (8) § 16 asendada lausega:
"Eakate inimeste toetus on asjaline toetus, mis määratakse eakatele alates 65. eluaastast (k.a) ning puuduva töövõimega inimestele, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Kihnu vald."

  (9) Lisada § 35¹ Vaidemenetlus
(1) Sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisega seotud haldusaktiga mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(2) Vaide lahendab vallavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest.
(3) Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (10) Lisada § 35² Järelevalve
(1) Teenistuslikku järelevalvet ametiasutuse ja tema ametnike tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.
(2) Määrusega sätestatud nõuete täitmist ning ametiasutuse ja vallavalitsuse tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel Kihnu vallas kontrollib ja hindab Kihnu Vallavolikogu revisjonikomisjon.
(3) Haldusjärelvalvet sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide õiguspärasuse ning sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi, samuti riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json