Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kihnu valla vara valitsemise kord

Kihnu valla vara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2021, 3

Kihnu valla vara valitsemise kord

Vastu võetud 01.04.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 ning § 34 lõigete 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Korra reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Kihnu valla (edaspidi vald) vara valitsemist.

  (2) Valla vara (edaspidi vallavara) on vallale kuuluvad vallas- ja kinnisasjad ning vallale kuuluvad rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (3) Vallavara valitsemine on vara valla nimel omandamine, kasutamiseks võtmine, valdamine, kasutamine ja käsutamine ning vallale rahaliselt hinnatavate kohustuste võtmine.

  (4) Määrusega ei reguleerita:
  1) valla osalemist eraõiguslikes isikutes või varaühisuses, sh osakute ja aktsiate võõrandamist ja omandamist;
  2) sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt sotsiaalteenusena või –teenuse osutamiseks vallavara kasutusele andmist;
  3) munitsipaalkorterite kasutusele andmist;
  4) ametiautode kasutamist;
  5) tänava- ja turukaubandust ning avalikul üritusel kauplemist;
  6) vallale laenu võtmist ega seadusega lubatud laenude andmist ning valla raha kasutamist, v.a rahalistest nõuetest loobumine.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 2.   Vallavara valitseja

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) Kihnu Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus);
  2) Kihnu Vallavalitsuse hallatavad asutused (edaspidi hallatav asutus) neile üle antud ja eelarveaastal nende poolt soetatud vara osas.

  (2) Vallavara valitseja korraldab Kihnu valla nimel vara vallale omandamist, vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning kinnisasjade kasutamist võlaõigusliku lepingu või piiratud asjaõigusega koormamise lepingu alusel.

  (3) Vallale kuuluvate aktsiate, osade ja väärtpaberite valitsejaks on ametiasutus.

§ 3.   Vallavara valitsemise põhimõtted

  (1) Vallavara valitsetakse eelkõige:
  1) kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks;
  2) avalike teenuste osutamiseks;
  3) kogukonna huvides;
  4) tulu saamiseks.

  (2) Vallavara valitseja on kohustatud tema valitsemisel olevat või kasutada antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (3) Vallavara valitseja peab vallavara valitsemisel juhinduma põhimõttest hoida vara väärtust ja võimalusel vara väärtust suurendama ning vältima varale kahju tekkimist ning vallavaraga tehtavate tehingute tegemisel juhinduma eesmärgist saada vallale mõistlikku kasu.

  (4) Vallavara kohta peetakse arvestust raamatupidamise seadusest, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandlusest, valla raamatupidamise sise-eeskirjast ning eelmärgitud õigusaktide alusel antud juhistest ja kordadest lähtuvalt. Vallavara arvestust peab ametiasutus.

§ 4.   Vallavara valitsemise teisele vallavara valitsejale üleandmine

  (1) Vallavara valitsemise võib ühelt vallavara valitsejalt teisele üle anda, kui see muudab vallavara valitsemise otstarbekamaks, vallavara valitseja tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse või muul põhjusel, arvestades avalikku huvi.

  (2) Vallavara valitseja võib taotleda teiselt vallavara valitsejalt talle vallavara valitsemise üleandmist, kui vallavara on vajalik tema ülesannete täitmiseks ning teine vallavara valitseja ei vaja seda vallavara oma ülesannete täitmiseks.

§ 5.   Vallavara valitsemise üleandmise otsustamine

  Kinnisasja, sellel asuva ehitise või selle osa, ehitise kui vallasasja ja valla kasuks seatud piiratud asjaõiguse valitsemise üleandmise ühelt vallavara valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus.

§ 6.   Vallavara üleandmise vormistamine

  (1) Vallavara üleandmise ja vastuvõtmise kohta ühelt vallavara valitsejalt teisele koostatakse kirjalik akt.

  (2) Vallavara üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse järgmised andmed:
  1) andmed üleandja kohta (asutuse nimi, asutuse esindaja nimi ja allkiri);
  2) andmed vastuvõtja kohta (asutuse nimi, asutuse esindaja nimi ja allkiri);
  3) üleandmise aeg;
  4) vara koosseis;
  5) vara soetamismaksumus ja jääkmaksumus.

  (3) Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kirjalikult või elektrooniliselt ning säilitatakse nii vara üleandja kui vara vastuvõtja juures. Kui vara üleandjaks või vastuvõtjaks ei ole ametiasutus, edastatakse akt ka ametiasutusele.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE 

§ 7.   Vallavara omandamise põhimõtted

  (1) Vallavara omandatakse valla huvides.

  (2) Vallavara omandaja peab järgima riigihangete seadust ja volikogu poolt kehtestatud hankekorda, samuti muudes seadustes ning õigusaktides ettenähtud reegleid.

§ 8.   Vallavara omandamise viisid

  Vallavara omandatakse seaduses või muus õigusaktis sätestatud viisidel.

§ 9.   Vallavara omandamise otsustamine

  (1) Asja soetamise või teenuse tellimise otsustab:
  1) vallavara valitseja, kui vallavara valitseja eelarves on vara soetamise hetkeks selleks vahendid ette nähtud ja hankekorrast ei tulene teisiti;
  2) vallavolikogu kinnisasjade soetamisel või kui vara soetamisega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves ega kajastatud eelarvestrateegias;
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Õigusaktidega sätestatud juhtudel ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavolikogu.

  (3) Testamendi alusel pärandi või kingi vastuvõtmise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus, kui asjaga kaasnevad rahaliselt hinnatavad õigused on suuremad, kui sellega kaasnevad kohustused. Vastupidisel juhul otsustab vallale pärandatava vara või kingi vastuvõtmise või sellest loobumise volikogu.

  (4) Kohaliku omavalitsusüksuse kui seadusjärgse pärija ülesandeid täidab vallavalitsus (ametiasutusena).

  (5) Peremehetu ehitise hõivamise otsustab vallavolikogu sõltumata ehitise väärtusest.

  (6) Leiu omandamise otsustab vallavalitsus sõltumata leitud vara väärtusest.

  (7) Valla kasuks teise isiku kinnisasjale piiratud asjaõiguse seadmise otsustab vallavalitsus.

  (8) Muude määruses nimetamata, kuid seadusest või muudest õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuse või vara omandamise otsustab vallavolikogu.

§ 10.   Vallavara omandamise korraldamine

  Vallavara omandamisega seotud toimingud, sealhulgas vallavara lisamine raamatupidamise põhivara või bilansiväliste vahendite arvestusse, korraldab vallavara omandamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

§ 11.   Vallavara omandamise lepingute sõlmimine

  Vallavara omandamisel käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktis 1 märgitud juhul sõlmib valla nimel vallavara omandamise lepingu vallavara omandamise otsustaja esindaja või tema volitatud isik.

4. peatükk VALLAVARA KASUTUSELE ANDMINE 

1. jagu Kasutusele andmise üldised alused 

§ 12.   Kasutusele andmine

  Vallavara kasutusele andmisena käsitletakse vara kasutusele andmist teisele isikule (edaspidi kasutaja) kasutuslepingu alusel või teisele vallavara valitsejale kokkuleppe alusel.

§ 13.   Kasutusele andmise alused ja piirangud

  Vallavara võib kasutusele anda, kui:
  1) vara ei ole vallale tema ülesannete täitmiseks vajalik;
  2) vara ei ole ajutiselt vallavara valitsejale tema ülesannete täitmiseks vajalik;
  3) vara valitsemise eesmärk on tulu saamine;
  4) muul põhjusel kasutusele andmise otsustab vallavolikogu.

§ 14.   Vallavara valitseja peab kasutuslepingus sätestama tingimuse, et kasutaja võib anda vara kolmanda isiku kasutusse allkasutuslepinguga üksnes juhul, kui selleks on vallavara valitseja kirjalik nõusolek.

§ 15.   Vallavara kasutamiseks andmine teisele vallavara valitsejale

  (1) Kui teisel vallavara valitsejal on vaja kasutada osa asjast või ajutiselt asja tervikuna, antakse vallavara kasutusele vallavara valitsejate kokkuleppe alusel. Kokkulepe ei ole võlasuhe võlaõigusseaduse mõistes.

  (2) Kokku lepitakse asja kasutamise tingimused ja kasutamisest tekkinud kulude katmine.

§ 16.   Kasutusele andmise viisid

  (1) Vallavara kasutusele andmise viisid on:
  1) avalik enampakkumine;
  2) läbirääkimistega pakkumine;
  3) avalikku enampakkumist või läbirääkimistega pakkumist korraldamata (edaspidi otsustuskorras);
  4) kontsessioonimenetlus.

  (2) Kasutusele andmise viisi määrab kasutusele andmise otsustaja.

§ 17.   Kasutustasu

  (1) Vallavara antakse kasutusele tasuta või tasu eest (kasutustasu).

  (2) Kui kasutusele andmiseks on kehtestatud tasumäärad, tuleb kasutustasu suuruse määramisel lähtuda kehtestatud tasumääradest.

  (3) Paragrahvi 18 lõikes 1 nimetatud juhul ruumide kasutusele andmiseks kehtestab kasutustasu alammäära vallavalitsus. Vallavara valitseja ei või määrata kasutustasu alla vallavalitsuse kehtestatud kasutustasu alammäära, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul.

  (4) Tasuta või alla kehtestatud tasumäära võib vallavara kasutusele anda:
  1) mittetulundusühingutele;
  2) sihtasutusele (fondile);
  3) valla osalusega äriühingutele;
  4) heategevuse korraldamiseks;
  5) omavalitsuse ja avalike ülesannete täitmiseks riigile ja kohalikule omavalitsusele nende asutuste kaudu, samuti teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kui see on kasulik ja vajalik vallaelanikele ning lähtub vallaelanike huvidest;
  6) kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele lühiajaliste, mitte kauem kui kuni üks nädal kestvate kasumit mittetaotlevate ürituste korraldamiseks;
  7) tervishoiuasutustele või tervishoiuteenust osutavatele isikutele;
  8) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras ja läbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud;
  9) muudel juhtudel vallavalitsuse otsuse alusel.

  (5) Vallavara kasutusele andmisest laekuv tasu jääb vallavara kasutusse andnud vallavara valitseja eelarvesse.

§ 18.   Kasutusele andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusele andmise otsustab vallavara valitseja, kui kasutusele antakse bilansiväliseid vahendeid või asutuse ruume juhul, kui asutus ei vaja ruume oma tegevuseks.

  (2) Muudel juhtudel otsustab vallavara kasutusele andmise vallavalitsus.

§ 19.   Kasutusele andmise tähtajad

  (1) Vallavara võib kasutusele anda tähtajatult või tähtajaliselt.

  (2) Kasutusele andmise tähtaja määrab vallavara valitseja.

  (3) Vallavara kasutusele andmiseks peab loa andma ning olulised tingimused kehtestama vallavolikogu, kui:
  1) vallasasi soovitakse anda kasutusele pikemaks perioodiks kui 5 aastat;
  2) kinnisasi soovitakse anda kasutusele pikemaks perioodiks kui 5 aastat (v.a ärilisel eesmärgil ruumide kasutusele andmine tähtajatu lepingu alusel).

  (4) Ärilisel eesmärgil kasutatavaid ruume võib kasutusele anda tähtajatult, kui on vaja jätta võimalus leping oma äranägemisel lõpetada või lepingutingimusi muuta.

§ 20.   Kasutusleping

  (1) Vallavara kasutusele andmise lepingu (edaspidi kasutusleping) sõlmib vallavara valitseja, kui vallavara kasutusele andmine on § 18 lõike 1 alusel tema pädevuses, arvestades kehtestatud tasumäärasid ning vallavalitsuse või vallavolikogu tingimusi, kui need on kehtestatud.

  (2) Teistel juhtudel sõlmib kasutuslepingu vallavanem või tema volitatud isik, arvestades vallavalitsuse kehtestatud tasumäärasid või vallavalitsuse või volikogu tingimusi, kui need on kehtestatud.

  (3) Vallavara antakse kasutajale üle ja tagastatakse vallavara valitsejale lepingu alusel kirjaliku aktiga, milles märgitakse vara olemust ja seisundit iseloomustavad olulised näitajad.

2. jagu Kasutusele andmine enampakkumise teel ja otsustuskorras 

1. jaotis Kasutusele andmine enampakkumise teel 

§ 21.   Enampakkumise liigid

  (1) Enampakkumise liigid on suuline enampakkumine, kirjalik enampakkumine, läbirääkimistega enampakkumine ja elektrooniline enampakkumine.

  (2) Kui vald soovib vallavara kasutusele andmisest saada võimalikult suurt tulu, antakse vallavara kasutusele enampakkumise teel.

  (3) Läbirääkimistega pakkumine korraldatakse juhul, kui vallavara kasutajale teatavate tingimuste täitmine on sama oluline või olulisem kui kasutamise eest makstava tasu suurus.

§ 22.   Enampakkumise korraldamine

  (1) Kasutusele andmise alghinna ja tingimused kehtestab kasutusele andmise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (2) Kasutusele andmise pakkumise korra kehtestab kasutusele andmise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

§ 23.   Enampakkumise osavõtutasu

  (1) Enampakkumise osavõtutasu (edaspidi osavõtutasu) on rahasumma, mille pakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale õiguse eest enampakkumisel osaleda ja enampakkumise korraldamise kulude katteks.

  (2) Osavõtutasu kehtestamise ja selle suuruse otsustab kasutusele andmise pakkumise korra kehtestaja.

  (3) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine nurjub korraldaja süül.

§ 24.   Pakkumuse tagatis

  (1) Pakkumuse tagatis (edaspidi tagatis) on rahasumma, mille enampakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale tagatisena oma pakkumusega seotuse kohta.

  (2) Tagatise kasutamise ja selle suuruse määrab kasutusele andmise pakkumise korra kehtestaja.

  (3) Tagatisena tasutud raha ei tagastata, kui:
  1) tagatise andja põhjustab enampakkumise nurjumise või ei sõlmi enampakkumise võitjana vallavara kasutuslepingut;
  2) tagatise andja loobub oma pakkumusest.

  (4) Kui enampakkumisel osaleja ei osutu enampakkumise võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja tegevuse tõttu, tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise nurjunuks tunnistamisest.

  (5) Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena.

§ 25.   Pakkumisel osalemise piirangud

  Vallavara kasutusele andmiseks korraldatud pakkumisest ei ole õigustatud osa võtma isik, kes on pakkumise esitamise tähtpäeva seisuga vallale võlgu.

§ 26.   Elektrooniline enampakkumine

  (1) Elektrooniline enampakkumine avatakse enampakkumise teates märgitud ajal ja kohas vajaliku teabe kättesaadavaks muutmise ja pakkumiste tegemise võimaldamise teel.

  (2) Enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel.

  (3) Õigus teha pakkumist on neil, kes on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite ja müügitingimustega, kinnitanud, et ta nõustub enampakkumise tingimustega ja kohustub tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused tema kasuks kinnitatakse.

  (4) Osaleda soovija tasub osavõtutasu (kui on määratud) ja/või tagatisraha (kui on määratud) vastavalt enampakkumise protseduurireeglitele või esitab pangagarantii, kui see on enampakkumise tingimustes lubatud.

  (5) Lõigetes 2–4 sätestatud nõuded täitnud enampakkumises osaleda soovija registreeritakse osalejana ja talle avatakse juurdepääs enampakkumisele. Lõigetes 2–4 kehtestatud nõuete täitmise tagamiseks võib enampakkumise korraldaja tugineda elektroonilise enampakkumise keskkonna tehnilisele lahendusele ning täiendavad toimingud (registreerimine, nõustumine tingimustega) ei ole vajalikud.

  (6) Enampakkumisel osalejate arv, kasutajanimed ja osalejate pakkumised tehakse üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel reaalajas nähtavaks kõigile enampakkumisel osalejatele.

  (7) Enampakkumisel osalejad sisestavad oma pakkumised elektrooniliselt ning pakkumised tehakse enampakkumise tingimustes märgitud pakkumise sammude kaupa.

  (8) Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval ja korras.

  (9) Elektroonilise enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.

2. jaotis Kasutusele andmine otsustuskorras 

§ 27.   Otsustuskorras kasutusele andmine

  Otsustuskorras võib kasutusele anda:
  1) üksikut asja või ruumi, mille kasutamise tasu on kehtestatud muude õigusaktidega;
  2) vallavara, mille kasutusele andmiseks on eelnevalt korraldatud enampakkumine ja läbirääkimistega enampakkumine ning need ei ole andnud soovitud tulemusi;
  3) vallavara, mille suhtes või mille abil kasutaja on kohustatud tegema teatud töid või osutama teatud teenust ning selliste tööde tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi;
  4) vallavara vallaelanike hooajaliseks teenindamiseks kindlal ajaperioodil;
  5) vallavara, mille kasutusse andmata jätmine võib põhjustada selle lagunemise või hävimise või muul viisil vallale kahju tekitamise;
  6) vallavara valla osalusega äriühingule, mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegevuseks;
  7) vallavara avalik-õiguslikule juriidilisele isikule tema tegevuseks;
  8) vallavara, mille kasutusele andmisel lähtutakse avalikest huvidest;
  9) vallavara määruse § 18 lõikes 1 sätestatud juhtudel ning § 17 lõikes 4 nimetatud isikutele;
  10) vallavara, mille kasutaja ei ole rikkunud senise kasutuslepingu tingimusi ning soovib kasutuslepingu lõppedes jätkata vara kasutamist senistel või vallale soodsamatel tingimustel;
  11) vallavara, millele enampakkumise korraldamine ei ole majanduslikult tulutoov ja mõistlik;
  12) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

5. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu Võõrandamise üldised alused 

§ 28.   Võõrandamise alused

  Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vara ei ole vallale vajalik;
  2) võõrandamise vajadus tuleneb avalikest huvidest;
  3) võõrandamise kohustus tuleneb seadusest või muust õigusaktist.

§ 29.   Võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) avalikul enampakkumisel;
  2) läbirääkimistega pakkumisel;
  3) otsustuskorras.

  (2) Võõrandamise viisi määrab võõrandamise otsustaja.

§ 30.   Võõrandamise tasu

  (1) Vallavara võõrandatakse tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara võõrandamise tasu suuruseks on vara pakkumisel pakutud hind või vara harilik väärtus. Vara harilik väärtus on selle kohalik keskmine turuhind. Juhul kui harilikku väärtust pole võimalik määrata, määrab hinna vallavalitsus.

  (3) Vallavara (v.a väärtpaberi) võib tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandada, kui:
  1) vara võõrandatakse pääste-, haridus-, teadus-, kultuuri-, keele- või noorsootööga seotud ülesande täitmiseks või tervishoiu- või sotsiaalteenuse osutamiseks;
  2) vara võõrandatakse heategevuslikul eesmärgil;
  3) vara võõrandatakse lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;
  4) vara on vajalik valla asutatud või asutatavale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema seaduses või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks;
  5) vara on vajalik valla osalusega juriidilisele isikule tema seaduses või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks;
  6) vara võõrandamata jätmisel on oht, et vara võib hävida või olulisel määral kahjustuda;
  7) vara võõrandamata jätmisel tekib vallale ebamõistlikke kulusid;
  8) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

§ 31.   Võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse:
  1) kinnisasju;
  2) vallavara, mille jääkväärtus on suurem kui 10 000 eurot.

  (2) Muudel juhtudel otsustab vallavara võõrandamise vallavalitsus.

2. jagu Võõrandamine enampakkumise teel ja otsustuskorras 

1. jaotis Võõrandamine enampakkumise teel 

§ 32.   Enampakkumise liigid

  (1) Enampakkumise liigid on suuline enampakkumine, kirjalik enampakkumine, läbirääkimistega pakkumine ja elektrooniline enampakkumine.

  (2) Kui vald soovib vallavara võõrandamisest saada võimalikult suurt tulu, võõrandatakse vallavara enampakkumise teel.

  (3) Läbirääkimistega pakkumine korraldatakse juhul, kui vallavara võõrandamisel on teatavate tingimuste täitmine sama oluline või olulisem kui vara võõrandamise eest pakutav hind.

§ 33.   Enampakkumise korraldamine

  (1) Võõrandamise alghinna, tingimused ja viisi kehtestab võõrandamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (2) Enampakkumise korra kehtestab võõrandamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (3) Elektroonilise enampakkumise korral lähtutakse § 26 sätestatust.

§ 34.   Enampakkumise osavõtutasu

  (1) Enampakkumise osavõtutasu (edaspidi osavõtutasu) on rahasumma, mille pakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale õiguse eest enampakkumisel osaleda ja enampakkumise korraldamise kulude katteks.

  (2) Osavõtutasu kehtestamise ja selle suuruse otsustab enampakkumise korra kehtestaja.

  (3) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine nurjub korraldaja süül.

§ 35.   Pakkumuse tagatis

  (1) Pakkumuse tagatis (edaspidi tagatis) on rahasumma, mille enampakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale tagatisena oma pakkumusega seotuse kohta.

  (2) Tagatise kasutamise ja selle suuruse määrab enampakkumise korra kehtestaja.

  (3) Tagatis realiseeritakse (tagatisena tasutud raha ei tagastata) kui:
  1) tagatise andja põhjustab enampakkumise nurjumise või ei sõlmi müügi- ja asjaõiguslepingut kokkulepitud tingimustel ja tähtpäeval;
  2) tagatise andja loobub oma pakkumusest.

  (4) Kui enampakkumisel osaleja ei osutu enampakkumise võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul pakkumise toimumisest.

  (5) Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha arvestatakse müügihinna sisse.

2. jaotis Võõrandamine otsustuskorras 

§ 36.   Otsustuskorras võõrandamine

  (1) Otsustuskorras võib vallavara müüa, kui seadustest ei tulene kohustust võõrandada vallavara avaliku enampakkumise teel ning vara väärtus ei ületa 10 000 eurot, järgnevatel tingimustel:
  1) varaks on kaubad, mille hind on muude õigusaktidega määratud;
  2) müüakse bilansivälisest arvestusest mahakantud vara;
  3) vara müümine enampakkumise korras ei andnud soovitud tulemusi;
  4) vallavara müüakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ja nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamata ei ole võimalik;
  5) võõrandatav vara võib laguneda või hävida enne enampakkumise lõppu;
  6) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
  7) müüdavat vara kasutatakse pikaajalise üüri- või rendilepingu (üle viie aasta) alusel ja kasutaja soovib seda omandada;
  8) vara võõrandatakse kaasomanikule;
  9) hoonestaja on täitnud hoonestusõiguse seadmise lepinguga ettenähtud ehitiste püstitamise kohustuse;
  10) võõrandatakse vara, mille Kihnu vald omandas peremehetu ehitise hõivamise korras ning vara võõrandatakse sellise vara heausksele kasutajale või hooldajale;

  (2) Muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

6. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 37.   Koormamine

  Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 38.   Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale või valla omandis oleva kinnisasja kasuks reaalservituudi seadmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalkoormatise ja nende tähtaja või ostueesõiguse seadmise otsustab vallavolikogu.

  (4) Vallavara koormamise lepingu, vajadusel ka asjaõiguslepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 39.   Isikliku servituudi seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides;
  3) see seatakse tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks ning tehnovõrgu või -rajatise rajamine valla omandis olevat kinnisasja kasutamata on võimatu või ülemäära kulukas.

  (2) isikliku kasutusõiguse seadmise valla omandis olevale kinnisasjale või valla kasuks teise isiku omandis olevale kinnisasjale, otsustab vallavalitsus.

  (3) Valla vajadus seada isiklik kasutusõigus teise isiku kinnistule on eelkõige
  1) tingitud kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmisest;
  2) vajalik valla arengukavas kinnitatud tegevuskava elluviimiseks;
  3) toimub avalikes huvides.

  (4) Isikliku servituudi seadmise otsustab muudel juhtudel vallavolikogu.

  (5) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt. Sellekohast avalikku huvi peab põhjendama.

  (6) Isikliku servituudi seadmise lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 40.   Hoonestusõiguse seadmise tingimused

  (1) Hoonestusõigust võib seada, kui:
  1) hoonestamata munitsipaalmaa ei ole vallale vajalik või
  2) munitsipaalmaal asub teisele isikule kuuluv ehitis või
  3) vallal on hoonestusõiguse seadmise kohustus

  (2) Enne hoonestusõiguse seadmise otsustamist teeb vallavalitsus kindlaks, et teised vallavallavalitsuse hallatavad asutused ei vaja hoonestusõigusega koormatavat maad.

§ 41.   Hoonestusõiguse seadmise otsustamine

  Hoonestusõiguse seadmise otsustab
  1) vallavalitsus, kui hoonestusõigus seatakse munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

§ 42.   Hoonestusõiguse seadmise viisid

  (1) Hoonestusõigus seatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest või tasuta;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Hoonestusõiguse seadmisel tasuta peab hoonestusõiguse seadmise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

  (3) Hoonestusõiguse seadmise lepingu ning asjaõiguslepingu ja vajadusel hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 43.   Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras

  Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda, kui
  1) enampakkumise ja eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seadmine on nurjunud või
  2) hoonestusõigus seatakse valla osalusega või valla loodud äriühingutele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele või
  3) hoonestusõiguse seadmine on vajalik heategevuslikel ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks või
  4) hoonestusõigus seatakse isiku kasuks, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ja nimetatud töö tegemine ilma hoonestusõigust seadmata ei ole võimalik või
  5) muudel juhtudel lähtudes arengukavas kajastatud avalikest huvidest.

§ 44.   Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras

  (1) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesoleva korra 4. peatüki 2. jao 1. jaotises sätestatud korras, arvestades, järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
  2) enampakkumise võitja on kohustatud lepingu sõlmimiseks ilmuma teates märgitud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul teate kättesaamisest.

  (2) Hoonestusõiguse lepingus tuleb kindlaks määrata:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistusraamatu registriosa number;
  2) hoonestusõiguse tähtaeg ja selle pikendamise tingimused;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
  4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
  5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise teostamise kohustus;
  6) hoonestusõiguse võõrandamise tingimused;
  7) hoonestamise tähtaeg;
  8) lepingu täitmise tagatised;
  9) muud vajalikud andmed.

7. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA LOOTUSETUTE VÕLGADE KUSTUTAMINE 

§ 45.   Vallavara mahakandmise tingimused

  (1) Vallavara kantakse maha, kui
  1) vara ei ole vallale vajalik;
  2) vallavara kasutamiseks andmise kulud ületaksid vallavara valitseja hinnangul tehingust saadavat tulu;
  3) vara on osaliselt või täielikult hävinud, riknenud, varastatud, kadunud või muul põhjusel kasutuskõlbmatu;
  4) ilmneb erinevus olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.

  (2) Vallavara mahakandmise ettepaneku teeb inventuurikomisjon või vallavara valitseja.

  (3) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valitseja mahakandmise akti, milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) mahakandmisele kuuluva vara nimetus ja täpne koosseis;
  2) mahakandmise põhjus;
  3) vara soetamisaeg;
  4) vara seisukord;
  5) vara soetamismaksumus, kulum ja jääkväärtus;
  6) vajadusel ka vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused;
  7) vallavara võõrandamise viis;
  8) muud vallavaraga seotud olulised andmed.

  (4) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara jääkväärtus on suurem kui 10000 eurot. Vara, mille jääkväärtus on 10000 eurot ja alla selle, mahakandmise otsustab vallavalitsus. Otsuses märgitakse vara võõrandamise viis ja võõrandamise läbiviija.

  (5) Hävinenud või kasutuskõlbmatu vallavara utiliseeritakse ning selle kohta koostatakse vastav akt.

  (6) Vallavara mahakandmise otsus esitatakse raamatupidamisele, mis kannab mahakantud vara põhivarade või bilansiväliste varade arvestusest välja.

§ 46.   Nõuetest loobumine ja lootusetute võlgade kustutamine

  Vallavara hulka kuuluvatest nõuetest loobumise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui nõue on kuni 10000 eurot, see on lootusetu ja selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud;
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 47.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kihnu Vallavolikogu 14. detsembri 2007 määrus nr 21 „Vallavara valitsemise kord“.

§ 48.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json