Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kihnu valla ametiautode kasutamise kord

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2021, 7

Kihnu valla ametiautode kasutamise kord

Vastu võetud 05.05.2014 nr 8
RT IV, 20.05.2014, 16
jõustumine 23.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2018RT IV, 07.02.2018, 5510.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018
01.04.2021RT IV, 13.04.2021, 416.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.
[RT IV, 13.04.2021, 4 - jõust. 16.04.2021]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse Kihnu valla omandis või kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) kasutamise kord.

§ 2.   Ametiautode kasutamine

  (1) Kihnu valla omandis või kasutuses olevate sõidukite kasutamise õigus on vallavalitsuse ametnikel, töötajatel ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatel, kellele ametiauto eest vastutav isik on andnud loa sõidukit kasutada ning kellel on kehtiv juhiluba.

  (2) Vastutaval isikul on õigus anda ametiautot kasutada ka lõikes üks nimetamata isikutele (teistele isikutele), kui ametiautot kasutatakse Kihnu valla huvides.

  (3) Ametiauto eest vastutav isik on vallavanem, kui vallavalitsus ei ole määranud teisiti.

  (4) Ametiauto garažeerimiskoha määrab vallavalitsus.

  (5) Ametiauto kasutaja täidab ametisõiduki kasutamisel sõidupäevikut (Lisa 1).

  (6) Sõidupäevik esitatakse raamatupidamisele vastutava isiku poolt eelneva kuu kohta järgneva kuu viiendaks kuupäevaks.

  (7) Vastutav isik peab tagama auto tehnoülevaatuse ja tehnohoolduse vastavalt antud sõidukile ettenähtud läbisõidu vahemikule ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remonti ning tankimist.

  (8) Kõik ametiautode kasutajad on kohustatud:
  1) enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit;
  2) kasutama ametiautot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
  3) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse;
  4) informeerima vallavanemat viivitamatult ametiauto hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt, võttes vajadusel tarvitusele esmased abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
  5) ametiauto osalise või täieliku hävimise korral kasutaja süül hüvitab kasutaja vallale omavastutuse piires ametiauto osalise või täieliku hävimisega seotud kulud tingimusel, kui nimetatud kulud ei kuulu hüvitamisele kindlustusseltsi poolt omaniku ja kindlustusseltsi vahel sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

  (9) Kõikidest probleemidest teavitatakse vastutavat isikut.

§ 3.   Ametiautode kasutamise hind

  (1) Kui ametiautoks olevat sõiduautot kasutavad hallatavad asutused või teised isikud avalikes huvides, on ametiauto kasutamise hinnaks üldjuhul otsene kulu kütusele. Enne kasutusse andmist tangitakse paak täis. Sõiduauto tagastatakse täispaagiga.
[RT IV, 07.02.2018, 55 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

  (2) Muu kategooria ametiauto kasutamise hinna määrab vallavalitsus, lähtudes muuhulgas aastasest läbisõidust, ametiauto omamise ja hooldamisega kaasnevatest kuludest ning muudest põhjendatud asjaoludest.
[RT IV, 07.02.2018, 55 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

  (3) Valla hallatavate asutuste ametisõitude ja teiste isikute sõitude eest koostatab raamatupidamine arve vastavale asutusele või isikule, kelle nimel ametisõidukit kasutati.

  (4) Vallavalitsusel on õigus määrata ametiauto kasutamisele täiendav renditasu ning kasutamise tingimused.
[RT IV, 07.02.2018, 55 - jõust. 10.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018]

Lisa  Sõidupäevik

/otsingu_soovitused.json