EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2021, 9

Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise kord

Vastu võetud 01.04.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 367 ning korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Reguleerimisala

  Kord reguleerib kaubanduse korraldamist avalikult kasutataval maa-alal.

§ 2.   Mõisted

  (1) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

  (2) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil;

  (3) kaup – pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus;

  (4) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;

  (5) teenus – pakutav, osutatav või muul viisil turustatav hüve, mis ei ole kaup, või muu pakutav või tehtav sooritus

  (6) tänavakaubandus- tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja. Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

  (7) turukaubandus - turukaubanduse korral müüakse kaupa või teenust kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu Kihnu valla Suaru sadamaturul kindlal kauplemise ajal ja vallavalitsuse poolt väljastatud müügipileti alusel.

2. peatükk TÄNAVAKAUBANDUS 

§ 3.   Tänavakaubanduse müügikoht

  Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, milleks on müük käest vms. Samuti võib kaupleja või müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla müügileti. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on lubatud ainult kaubanduse korraldaja loaga.

§ 4.   Kihnu vallale kuuluvatel maaüksustel tänavakaubanduse korraldamine

  (1) Kihnu valla omandis oleval kinnistul tänavakaubanduse korraldamiseks väljastab müügipileti Kihnu Vallavalitsus.

  (2) Kaupade müügiks antakse kasutusse müügikoht, mille suurus, lubatud müügiaeg ja hind kõigi kaubagruppide puhul on:
  1) kuni 5m², 10 eurot kuni 24h või 30 eurot kalendrikuu.
  2) 6-10 m², 15 eurot kuni 24h või 50 eurot kalendrikuu.
  3) 11-15 m², 20 eurot kuni 24h või 80 eurot kalendrikuu.
  4) 16-20 m², 35 eurot kuni 24h või 120 eurot kalendrikuu.
  5) 21-50 m², 75 eurot kuni 24h või 250 eurot kalendrikuu.

  (3) Juhul kui kaupade müügiks kasutusse antud müügikohal tegeletakse koha peal rendi- ja muude teenuste osutamisega, hinnastatakse 1-20 m² müügikoht käesoleva paragrahvi lõikes 4 punktis 1 ja 21-50 m² müügikoht lõike 4 punktis 2 sätestatud tasumääraga.

  (4) Rendi ja muude teenuste osutamiseks Sadama-alal antakse kasutusse 80 m² ja 20m² suurused müügikohad, mille hind on:
  1) 20m² 30 eurot kuni 24h või 120 eurot kalendrikuu.
  2) 80m² 100 eurot kuni 24h või 400 eurot kalendrikuu.

  (5) Elektrit (kuni 16A, 1-faasiline toide, võimalusel) saab kasutada ainult vahearvesti lisamisel. Tarbitud elektri eest tasutakse vastavalt arvesti näitudele hinnaga 20 senti kilovatt-tund, arvesti näidud fikseeritakse aktiga.

  (6) Müügipilet lõikes 2 määratud kaupade müügiks väljastatakse käesoleva määruse § 10 määratud korras.

  (7) Müügipilet lõigetes 3 ja 4 märgitud müügikohtadele väljastatakse müügipileti loosi teel, kusjuures läbi viiakse kaks loosimist- suuremate platside osas eraldi ja väiksemate platside osas eraldi- järgnevalt:
  1) taotlus müügikohale tuleb esitada Kihnu Vallavalitsuse poolt ettenähtud tähtajaks, sealjuures ei või tähtaeg olla lühem kui 7 kalendripäeva alates taotluste esitamise väljakuulutamisest;
  2) Kihnu Vallavalitsus määrab müügiplatside skeemi, rendiperioodi pikkuse ja vajadusel täiendavad tingimused ala kasutamiseks. Vastav info lisatakse väljakuulutamise teatesse;
  3) taotluse esitamise tähtajaks tuleb tasuda 50% ettemaks 24h või ühe kalendrikuu maksumusest, millele on juurde arvestatud käibemaks;
  4) iga isik saab taotleda ühe müügikoha kasutusele võtmist;
  5) kui tähtajaks laekub ainult üks taotlus, saab isik valida sobiliku müügiplatsi;
  6) juhul kui igale platsile tuleb üks taotlus, loosimist ei korraldata ning platsid väljastatakse vastavalt taotlusele.

  (8) Loos korraldatakse Kihnu Vallavalitsuses. Loosikasti asetatakse nii palju silte kui on müügikohtade taotlejaid. Müügikohtade numbritega silte asetatakse loosikasti vastavalt väljakuulutatud müügikohtade arvule.

  (9) Loosi võtmise järjekord loositakse välja enne müügikohtade loosimist. Järjekorra loosimisel lähtutakse taotluste laekumisele vastupidises järjekorras.

  (10) Müügikoha loosis eduka taotleja ettemaks arvestatakse maha rendiperioodi tasust ning selle kohta väljastatakse arve. Mitteeduka taotleja ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul taotlejale.

  (11) Müügikohast loobumisel enne müügipileti kehtivuse lõppu peab taotleja tasuma kogu perioodi tasu.

  (12) Juhul kui rendi ja muude teenuste müügikoha omanik soovib müügikohas müüa kaupu, lisandub müügipileti hinnale 10 eurot 24h või 30 eurot kalendrikuu eest ning arvestuslikuks müügipinnaks on 5m 2, mis sisaldub rendi ja teenuste müügikoha suuruses.

  (13) Kui loosimise tõttu lüheneb müügikoha kasutamiseks võimalik aeg, esitatakse arve vastava kalendrikuu kohta valemiga: järelejäänud päevade arv jagatuna kalendrikuu päevade arv korrutatud periooditasu.

  (14) Sadama-alal toimuva tänavakaubanduse müügipileti hindadele lisandub käibemaks.

  (15) Käesoleva määruse mõistes loetakse Sadama-alaks Jõujaam-Sadama teega piirnevaid katastriüksuseid.

§ 5.   Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Tänavakaubanduse korraldaja väljastab müügipiletid kauplejale ja tagab kauplemispiirkonnas nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja nõudmisel esitada see järelevalvet teostavale isikule.

  (3) Kaupleja on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

  (4) Tänavakaubanduse korral on keelatud kauplejal kasutada toidu ja joogi serveerimisel ühekordseid nõusid (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned, noad, k ahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogi segamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.

  (5) Kaupade müügiga tegelev kaupleja on kohustatud tagama jäätmete liigiti kogumise vähemalt biolagunevate jäätmete, pandipakendi, segapakendi ja segaprügi osas.

  (6) Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

3. peatükk TURUKAUBANDUS  

§ 6.   Turukaubandus

  (1) Turukaubanduse korral müüakse kaupa või teenust kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu Kihnu valla Suaru sadamaturul kindlal kauplemise ajal ja vallavalitsuse poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Suaru sadamaturul on kaupleja kohustatud pakkuma kaupa vaid selleks ettenähtud müügikohalt.

  (3) Müügikohaks loetakse 140 cm pikkust ja 70 cm laiust müügiletti, mille hulka kuulub letitagune ala ja tagasein. Müüja ei tohi katta kinni aknaid ja uksi.

  (4) Sadamaturu müügikohtade broneerimine toimub vallavalitsuse poolt eelnevalt väljakuulutatud ajal ja kontaktidel avalduste esitamise järjekorras.

  (5) Vallavalitsusel on õigus kõiki müügikohti mitte välja anda, kui see on vajalik sadamaturu tegevuse paremaks korraldamiseks.

  (6) Suaru sadamaturul kauplejal on õigus: kaubelda selleks ettenäidatud kohal, kuu müügipileti ostjal igapäevaselt temale määratud kohal, päevapileti ostjal temale selleks päevaks määratud kohal, kasutada üldkättesaadavat vett, lisatasu eest elektrit.

  (7) Kauplejal on keelatud kasutada toidu ja joogi serveerimisel ühekordseid nõusid ( nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned, noad, k ahvlid, lusikad, söögipulgad, kõrred, joogi segamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.

§ 7.   Müügipileti hinnad turukaubanduses

  Kehtestada Kihnu vallale kuuluval Suaru sadamaturul (edaspidi sadamaturg) järgmised müügipileti hinnad kõigile kaubagruppidele:
  1) Ühe päeva müügipileti hind müügikohal on 10 eurot, millele lisandub käibemaks.
  2) Ühe kuu müügipileti hind müügikohal on 100 eurot, millele lisandub käibemaks, v.a mais ja septembris, mil müügipileti hind on 50 eurot, millele lisandub käibemaks.
  3) Elektri vajadusel lisandub müügipileti hinnale lisatasu 2 eurot / üks päev. Oma arvesti korral tasutakse tarbitud elektri eest vastavalt arvesti näitudele hinnaga 20 senti kwh.
  4) Ühe päeva prügikäitlemistasu sadamaturul kauplejale on 5 euro päevas, v.a neile, kes müüvad vaid käsitööd.
  5) Ühe kuu prügikäitlemistasu sadamaturul kauplejale on 10 eurot, v.a neile, kes müüvad vaid käsitööd.

4. peatükk MÜÜK AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 8.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, spordi- ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.

  (2) Avalikul üritusel võib kaupleja kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja.

  (4) Kauplejad paigaldavad vajadusel müügikoha juurde prügiurnid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha ning selle lähiümbruse pärast kauplemist.ürituse

  (5) Ürituse korraldaja peab tagama, et üritusel kogutakse liigiti vähemalt biolagunevaid jäätmeid, pandipakendit, segapakendit ja olmeprügi. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

  (6) Ürituse korraldaja peab tagama, et üritusel ei serveerita toitu ja jooki ühekordsetest nõudest (nt taldrikud, kausid, noad, kahvlid, lusikad, kõrred, joogi segamispulgad, joogitopsid, joogitopside kaaned), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat.

§ 9.   Müügipileti hinnad avalikul üritusel

  (1) Kehtestada järgmised ühe päeva müügipileti hinnad avalikul üritusel kui kaubanduse korraldajana tegutseb vallavalitsus või selle hallatav asutus:
  1) Siseüritustel kauplemiseks väljastatakse tasuta müügipilet.
  2) Ajavahemikul 01.06. – 31.08 toimuvatel väliüritustel kell 22 kuni 06 toimuval kauplemisel on müügipileti hind:
2.1 toitlustamise korral 100 eurot;
2.2 alkoholimüük eraldi või koos toitlustamisega 200 eurot.
  3) Väljaspool punktis 2 nimetatud ajavahemikku toimuvatel väliüritustel kauplemiseks väljastatakse tasuta müügipilet.
  4) Vallavalitsusel on käesoleva paragrahvi lõikes 1 punkti 2 alapunktis 2.2 toodud ürituste puhul õigus teha müügipileti hinna soodustusi kuni 100%, kui üritus lõpeb hiljemalt kell 22.

  (2) Elektri (kuni 16A, 1-faasiline toide, võimalusel) kasutamisel lisandub müügipileti hinnale lisatasu 5 eurot. Oma arvesti korral tasutakse tarbitud elektri eest vastavalt arvesti näitudele hinnaga 30 senti kilovatt-tund, arvesti näidud fikseeritakse aktiga.

5. peatükk MÜÜGIPILET 

§ 10.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on kaubanduse korraldaja poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud kaupa või teenust müüa.

  (2) Kaupleja, kes soovib müüa kaupa või teenust, peab kaubanduse korraldajale hiljemalt nädal enne soovitud kauplemisaega esitama vormikohase taotluse.

  (3) Kaubanduse korraldaja väljastab vormikohase müügipileti pärast müügipileti hinna tasumist.

  (4) Kaubanduse korraldajal on lubatud valla elanikele suunatud heategevuslikel üritustel erandkorras väljastada tasuta müügipilet.

  (5) Lisaks müügipiletile peab kauplejal teatud kauba või teenuse müügi korral olema vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument, kui see on seadusega nõutav.

  (6) Müügipileti väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) soovitakse kaubelda kaupadega, mille müügile on õigusaktidega kehtestatud piirangud;
  2) müügikoht, kus soovitakse kaubelda, ei ole sobiv;
  3) kaubanduse korraldaja hinnangul on kauba/teenuse pakkumine avaliku ürituse või tänava-, turukaubanduse raames tagatud;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (7) Müügipileti eest tasutakse enne müügipileti kehtivuse algust Kihnu Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel. Arvet võib tasuda mitmes osas tingimusel, et enne iga uue kuu algust on tasutud selle kuu müügipileti osa. Arve tasumata jätmisel kaotab müügipilet kehtivuse, kuid säilib arve täieliku tasumise kohustus. Elektri eest tasutakse pärast tarbimisandmete selgumist.

  (8) Müügipileti elektroonilise kättetoimetamise korral saadetakse müügipilet taotleja poolt esitatud elektronposti aadressile.

  (9) Müügipilet väljastatakse kuni viieks kuuks.

  (10) Ühele kauplejale võib väljastada kuni kaks müügipiletit juhul, kui selleks on turuhoones vabu müügikohti. Juhul kui müügipileti soovijaid on rohkem kui turul müügikohti, mitut müügipiletit kauplejale ei väljastata.

  (11) Müügipiletit tagasi ei osteta.

  (12) Sadama-alal kauplemiseks väljastatavatele müügipileti hindadele lisandub käibemaks.

§ 11.   Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
  1) tänavakaubanduses ja avalikul üritusel seadusega keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;
  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks nõutav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument;
  3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid.

§ 12.   Müügipileti kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib müügipileti tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  2) kaupleja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
  4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

6. peatükk JÄRELEVALVE  

§ 13.   Järelevalve

  (1) Kauplemise nõuete täitmist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) Kihnu Vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 14.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist antud load ja müügipiletid kehtivad määratud tingimustel tähtaja lõpuni.

§ 15.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kihnu Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 11 „Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise kord“

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. mail 2021.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json