Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Jõgeva valla maale nimeliste mälestusobjektide paigaldamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2022, 12

Jõgeva valla maale nimeliste mälestusobjektide paigaldamise kord

Vastu võetud 11.04.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Jõgeva Vallavolikogu 8. veebruari 2018 määruse nr 14 „Jõgeva vallavara valitsemise kord“ § 6 lõike 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Jõgeva valla munitsipaalomandis olevale kinnisasjale nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks ettepaneku tegemist, taotluse läbivaatamise menetlust, otsuse vastuvõtmist, taotlejaga lepingu sõlmimist ja nimelise mälestusobjekti paigaldamist.

  (2) Nimeline mälestusobjekt võib olla pink või arhitektuurne väikevorm nagu monument, skulptuur, mälestustahvel, bareljeef või muu ese.

  (3) Määruse eesmärgiks on võimaldada isikutel teha ettepanekuid valla maale nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks, millega soovitakse tunnustada või mälestada Jõgeva valla või selle piirkonna jaoks olulist isikut, kollektiivi, organisatsiooni, tegu või sündmust.

§ 2.   Ettepaneku tegemine

  (1) Ettepaneku nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks võib teha igaüks (edaspidi taotleja), esitades Jõgeva Vallavalitsusele kirjaliku taotluse elektrooniliselt e-teenuste keskkonnas või paberil.

  (2) Taotluses peavad sisalduma:
  1) taotleja andmed (nimi, e-post, telefon);
  2) kelle või mille auks nimeline mälestusobjekt soovitakse paigaldada;
  3) põhjendus nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks;
  4) nimelise mälestusobjekti paigaldamise asukoht, vajadusel lisada asukohaskeem;
  5) nimelisele mälestusobjektile paigaldatav tekst, graafiline pilt;
  6) nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks soovitud tähtaeg;
  7) elus oleva inimese nõusolek nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks;
  8) kinnitus, et taotleja kannab nimelise mälestusobjekti paigaldamisega seotud kulud, sealhulgas kandva aluse ehitamine.

  (3) Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks soovitud tähtaega.

  (4) Nimelise mälestusobjekti idee ja teostus peavad olema kooskõlas heade tavade ja kavatsustega ning vastama kehtivatele õigusaktidele.

  (5) Nimelise mälestusobjekti ideed ei tohi kasutada reklaami või ärilistel eesmärkidel.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse teenistuja (edaspidi menetleja), kellele vallavanem on selle ülesande andnud.

  (2) Taotluse läbivaatamisel kontrollib menetleja, kas:
  1) esitatud idee vastab määruses sätestatud nõuetele;
  2) esitatud asukoht sobib nimelise mälestusobjekti paigaldamiseks;
  3) taotlus vastab määruse nõuetele.

  (3) Pärast esialgset taotluse kontrolli selgitab menetleja, kas mälestusobjekt sobib soovitud asukohta ja selle paigaldamine sinna on võimalik. Menetleja võib kaasata eksperte või spetsialiste. Menetleja võib nimeliste pinkide välimusele esitada kindla kavandi, et ühtlustada pinkide sobivust avalikku ruumi.

  (4) Menetleja edastab taotluse Jõgeva Vallavalitsuse moodustatud komisjonile, kes hindab, kas taotluses nimetatud isik, kollektiiv, organisatsioon, tegu või sündmus on või on olnud Jõgeva vallale või valla piirkonnale oluline ja mälestusobjekti paigaldamine põhjendatud ning annab oma arvamuse.

  (5) Taotleja kaasatakse menetlusprotsessi, kui nimelise mälestusobjekti soovitud asukoht ei sobi või kui mälestusobjekti tüüp või välimus ei sobi sellesse keskkonda või esinevad muud asjaolud taotleja kaasamiseks.

§ 4.   Nimelise mälestusobjekti paigaldamine

  (1) Nimelise mälestusobjekti paigaldamise või sellest keeldumise otsustab Jõgeva Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsus võib nimelise mälestusobjekti paigaldamisest keelduda, kui:
  1) nimeline mälestusobjekt ei sobi asukohta, kuhu taotleja soovib selle paigaldamist;
  2) soovitakse paigaldada mälestusobjekti, mille välimus ei sobi avalikku ruumi;
  3) esinevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole võimalik taotlust rahuldada ja nimelist mälestusobjekti paigaldada.

  (3) Enne nimelise mälestusobjekti paigaldamist:
  1) lepitakse kokku mälestusobjekti paigaldamise tingimused;
  2) sõlmitakse taotlejaga mälestusobjekti paigaldamiseks leping, milles sätestatakse vallavalitsuse ja taotleja õigused ja kohustused.

  (4) Kui mälestusobjekti paigaldamine jääb vallavalitsuse (ametiasutuse) korraldada, siis maksab paigaldamisega seotud kulud taotleja vallavalitsuse esitatud arve alusel. Vallavalitsus alustab nimelise mälestusobjekti paigaldamise töid pärast arve tasumist.

  (5) Nimelise mälestusobjekti paigaldamise lõikes 4 sätestatud juhul korraldab majandus- ja arendusosakond kahe kuu jooksul arvates paigaldamise otsuse vastuvõtmisest. Juhul, kui esinevad mälestusobjekti tarneraskused või muud olulised takistused, on osakonnal õigustähtaega pikendada. Tähtaja pikendamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

  (6) Vallavalitsus hooldab nimelist mälestusobjekti kuni selle amortiseerumiseni. Juhul, kui nimeline mälestusobjekt hävineb täielikult või osaliselt selliselt, et seda ei ole võimalik renoveerida, lõpeb vallavalitsusel hooldamise kohustus.

Angela Saksing
vallavanem

Katre Kivi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json