Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Toitlustuskulude katmise ning riigi- ja vallaeelarve vahendite kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2024, 9

Toitlustuskulude katmise ning riigi- ja vallaeelarve vahendite kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis

Vastu võetud 01.04.2024 nr 8

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, Haridusseaduse § 7 lg 2 p 8, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kohila Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilaste, kooli personali
ning Kohila Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenistujate koolilõuna toidukorra omaosaluse määr, toitlustamiskulude riigi- ja vallaeelarve vahenditest katmise tingimused ja kord ning reguleeritakse kooli ja lapsevanema omavahelised õigused ja kohustused.

§ 2.   Koolilõuna maksumus ja omaosaluse tasumine

  (1) Koolilõuna ühe toidukorra maksumuse piirhinnaks on 1,60 eurot õpilase kohta, 2 eurot kooli personali ning Kohila Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenistujate kohta.

  (2) 1.- 3. klassi õpilaste koolilõuna tasustatakse riigi- ja vallaeelarve vahenditest. 4.-12. klassi õpilaste koolilõuna tasustatakse riigi- ja vallaeelarvest ning lapsevanema omaosalusena. Kooli personali ning Kohila Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenistujate koolilõuna tasustatakse täies ulatuses omaosalusena.

  (3) Kohila valla eelarvest kompenseeritakse riigi poolt eraldatud vahendite, põhikooli- ja gümnaasiumiosa lapsevanema omaosaluse ning koolilõuna tegeliku maksumuse vahe.

  (4) Lapsevanema omaosaluse määr koolilõuna kulude katmisel on 0,40 eurot ühe toidukorra kohta.

  (5) Koolilõuna omaosalust makstakse septembrist maini.

  (6) Lapsevanema omaosalusena tasutav summa makstakse hiljemalt toitlustamisele eelneva kuu 25. kuupäevaks. Teade omaosaluse summa ja maksmise tingimuste kohta avaldatakse kooli kodulehel.

§ 3.   Koolilõuna omaosalusest täielik või osaline vabastamine

  (1) Kohila Vallavalitsus võib lapsevanema kirjalikul taotlusel vabastada õpilase täielikult või osaliselt koolilõuna omaosaluse maksmisest.

  (2) Toitlustamise omaosalusest vabastamisel lähtutakse Kohila Vallavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast.

§ 4.   Toitlustamise korraldamine

  (1) Toitlustamisega seotud tehnoloogia kvaliteedi eest (toidu kvaliteet, tooraine tellimine, töötlemine, serveerimine, hügieen, eridieedid diabeetikutele) koolis vastutab kooli toitlustusjuht.

  (2) Toitlustuse korralduse ja koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja vallaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

§ 5.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontrollimine

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 6.   Ettepanekute esitamine

  Kooli hoolekogul ja õpilasesindusel on õigusteha kooli direktorile ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 29.05.2023 määrus nr 2-1/7 „Toitlustuskulude katmise ning riigi- ja vallaeelarve vahendite kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.04.2024 a.

Allar Haljasorg
vallavanem

Roman Märtson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json