HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Elva valla koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2024, 27

Elva valla koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 19.12.2023 nr 14
RT IV, 23.12.2023, 62
jõustumine 01.01.2024

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.04.2024RT IV, 13.04.2024, 2016.04.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 ja Elva Linna Lasteaed põhimääruse § 1 lg 2, § 16 lg 3, Puhja Lasteaed Pääsusilm põhimääruse § 1 lg 3, Rannu Lasteaed Naerupesa põhimääruse § 1 lg 3 ja Rõngu Lasteaed Pihlakobar põhimääruse § 1 lg 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Elva valla koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate munitsipaallasteaedade (edaspidi lasteaed) hoolekogu moodustamist ja koosseisu, hoolekogusse liikmete valimist, hoolekogu koosseisu kinnitamist, hoolekogu liikmete volitusi, hoolekogu pädevust ja ülesandeid, hoolekogu juhtimist ja töö korraldamist, hoolekogu koosoleku kokkukutsumist ja läbiviimist, koosoleku protokollimist, otsuste vastuvõtmist ning hoolekogude aruandlust.

  (2) Käesolev kord täpsustab lasteaedade põhimäärustes hoolekogu kohta sätestatud regulatsiooni.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning tehakse koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogu on käesoleva määruse mõistes ühe õppehoonega lasteaia hoolekogu.

  (3) Lasteaia õppehoone hoolekogu (edaspidi õppehoone hoolekogu) on lasteaia igas õppehoones moodustatud hoolekogu, kuhu kuuluvad õppehoone rühmade lastevanemate esindajad ja õppehoone pedagoogide esindaja.

  (4) Mitme õppehoonega lasteaia ühishoolekogu (edaspidi ühishoolekogu) on hoolekogu, mis on moodustatud lasteaia õppehoonete hoolekogude esindajatest.

  (5) Käesoleva määruse mõistes on terminiga hoolekogu käsitletud ühiselt lasteaia hoolekogu, õppehoone hoolekogu ja ühishoolekogu.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 3.   Hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine

  (1) Hoolekogu moodustamise algatab iga õppeaasta alguses direktor ning esitab hiljemalt 30. septembriks vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed.

  (2) Vallavalitsus kinnitab hoolekogu koosseisu hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast lasteaia direktorilt hoolekogusse valitud esindajate andmete saamist.

  (3) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt. Hoolekogu muudatused kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul. Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu koosseisu muutmiseks kirjaliku ettepaneku, milles on märgitud hoolekogusse valitud isik(ud) ja esindamise alus.

§ 4.   Hoolekogu koosseis

  (1) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate esindaja, õpetajate esindaja ja vallavalitsuse nimetatud esindaja.

  (2) Kui lasteaed tegutseb mitmes õppehoones, siis võivad lasteaias tegutseda õppehoone hoolekogud koostöös ühishoolekoguga.

  (3) Õppehoone hoolekogusse kuuluvad õppehoone iga rühma lapsevanemate esindajad ja õppehoone pedagoogide esindaja.

  (4) Ühishoolekogu moodustatakse lasteaia õppehoonete hoolekogude esindajatest ning sellesse kuuluvad iga õppehoone kaks vanemate esindaja, iga õppehoone pedagoogide esindaja ning üks vallavalitsuse esindaja.
[RT IV, 13.04.2024, 20 - jõust. 16.04.2024]

§ 5.   Vanemate esindaja valimine

  (1) Lasteaia hoolekogusse valivad iga rühma laste vanemad oma esindaja (edaspidi vanemate esindaja) järgmiselt:
  1) vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel;
  2) kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem;
  3) kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem;
  4) valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (2) Õppehoone hoolekogusse valitakse vanemate esindaja samadel põhimõtetel käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule.

  (3) Ühishoolekogusse nimetab õppehoone hoolekogu oma liikmete seast kaks lastevanemate esindajat, kes on valitud vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatule.

  (4) Vanemate esindaja valimine hoolekogusse protokollitakse. Protokoll registreeritakse dokumendiregistris.

  (5) Vanemate esindajaks hoolekogus ei või olla isik, kes:
  1) on samas lasteaias valitud mõne teise rühma vanemate esindajaks;
  2) on samas lasteaias töötaja.

§ 6.   Õpetajate esindaja valimine

  (1) Lasteaia hoolekogusse ja õppehoone hoolekogusse valitakse üks õpetajate esindaja (edaspidi õpetajate esindaja) pedagoogilise nõukogu koosolekul järgmiselt:
  1) õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel;
  2) kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige;
  3) kandidaadiks võib olla lasteaia iga õpetaja, kes ei kuulu lasteaia juhtkonda või ei ole samas lasteaias lapsevanema rollis;
  4) valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (2) Ühishoolekogusse kuulub iga õppehoone üks õpetajate esindaja, kes on valitud vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule.

  (3) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse. Protokoll registreeritakse dokumendiregistris.

§ 7.   Vallavalitsuse esindaja

  Vallavalitsus nimetab lasteaia hoolekogusse ja ühishoolekogusse oma esindaja.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 8.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Lasteaia hoolekogu põhilisteks ülesanneteks on:
  1) kuulata ära direktori aruanne lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) anda direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teha direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleda oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustada lapse toidukulu päevamaksumus;
  6) täita muid õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (2) Õppehoone hoolekogu põhilisteks ülesanneteks on:
  1) kuulata ära direktori informatsioon lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) anda direktorile ja ühishoolekogule soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teha ettepanekuid direktorile ja ühishoolekogule lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleda oma esindaja kaudu ühishoolekogu töös.

  (3) Ühishoolekogu ülesanded on sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 1.

§ 9.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Vanemate esindajate volitused kestavad kuni lapse väljaarvamiseni lasteaiast või kuni uue esindaja valimiseni.

  (2) Õpetajate esindaja volitused kehtivad hoolekogus kuni tema töösuhte lõppemiseni lasteaias või kuni uue esindaja valimiseni.

  (3) Vanemate esindaja ja õpetajate esindaja valitakse iga õppeaasta alguses võttes arvesse käesoleva määruse paragrahvis 3 lg 1 sätestatud tähtaega.
[RT IV, 13.04.2024, 20 - jõust. 16.04.2024]

  (4) Vallavalitsuse esindaja volitus kestab kuni uue esindaja valimiseni.

  (5) Hoolekogu liikmetel on õigus oma volitustest loobuda pöördudes kirjaliku avaldusega direktori poole.

  (6) Kõiki hoolekogu kooseisu valitud esindajaid on õigus igal ajal põhjendatud juhtudel tagasi kutsuda.

§ 10.   Hoolekogu tegutsemise alused

  (1) Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest ja käesolevast korrast.

  (2) Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (3) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (4) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on välja toodud:
  1) koosolekute toimumise orienteeruv aeg;
  2) tegevuste sisu (temaatika).

  (5) Hoolekogu tööplaan avalikustatakse lasteaia veebilehel hiljemalt 1. novembriks pärast tööplaani kinnitamist.
[RT IV, 13.04.2024, 20 - jõust. 16.04.2024]

§ 11.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on korraline või erakorraline koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 12.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku lasteaia direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikus vormis vähemalt 7 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 13.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikus vormis vähemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele koos erakorralise koosoleku teatega.

  (3) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut füüsiliselt kokku kutsumata järgmiselt:
  1) otsuse vastuvõtmiseks saadab hoolekogu esimees hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu, selgitab otsustamist vajavat küsimust ja teeb kättesaadavaks otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning annab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks tööpäeva;
  2) hoolekogu liige teavitab hoolekogu esimeest oma seisukohast;
  3) protokollis tuuakse välja hoolekogu liikmete antud vastuse aeg ja sisu;
  4) hääletustulemused protokollib ja allkirjastab hoolekogu esimees.

§ 14.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Enne koosoleku algust kinnitatakse päevakord.

  (3) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (4) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (5) Hoolekogu koosolekust võtab korraliselt osa direktor.

  (6) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

§ 15.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise kuupäev ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosoleku vorm;
  5) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  6) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  7) kinnitatud päevakord;
  8) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  9) vastuvõetud otsused;
  10) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  11) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

  (2) Hoolekogu protokollid avaldatakse osas, milles need ei sisalda delikaatseid isikuandmeid või eraelu puutumatust, lasteaia dokumendiregistris ja lasteaia veebilehel.

  (3) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt haridusasutuse asjaajamiskorrale.

§ 16.   Hoolekogu otsustusvõime

  Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

§ 17.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga, tema puudumisel aseesimehe allkirjaga.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega tutvuda lasteaia veebilehel.

§ 18.   Aruandlus

  Lasteaia hoolekogu ja ühishoolekogu esimees esitab hoolekogu töö kokkuvõte üks kord õppeaasta jooksul lasteaia lastevanemate üldkoosolekule. Kokkuvõte kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks. Hoolekogu töö kokkuvõte avalikustatakse lasteaia veebilehel.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json