Teksti suurus:

Valga Vallavalitsuse 6. märtsi 2024 määruse nr 5 „Kultuuritegevuse arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse arvutamise alused ja määrad ning projektitoetuste eelarvevahendite jaotus 2024. aastaks“ muutmine

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2024, 29

Valga Vallavalitsuse 6. märtsi 2024 määruse nr 5 „Kultuuritegevuse arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse arvutamise alused ja määrad ning projektitoetuste eelarvevahendite jaotus 2024. aastaks“ muutmine

Vastu võetud 10.04.2024 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Valga Vallavolikogu 27. aprilli 2022. a määruse nr 14 „Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord“ § 5 lõike 5 ja § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Valga Vallavalitsuse 6. märtsi 2024 määruses nr 5 „Kultuuritegevuse arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse arvutamise alused ja määrad ning projektitoetuste eelarvevahendite jaotus 2024. aastaks“ tehakse järgmine muudatus: 1) paragrahvi 1 muudetakse ja täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses: „6) noortega tegelevad Valga valda esindavad kultuurivaldkonna mittetulundusühingud, milles tegutseb vähemalt viis noorte treeninggruppi, mille viie või enama treeninggrupi tegevus toimub kokku vähemalt 20 kontakttundi nädalas ja mille treeninggruppide tegevusse on kaasatud vähemalt 50 unikaalset kuni 21-aastast noort ja millel on kohustus esindada toetuse saamise aastal Valga valda vähemalt kolmel rahvusvahelisel võistlusel ning vähemalt kahel vabariiklikul võistlusel, toetuseks 14,583 eurot ühe noortega toimuva kontakttunni kohta.“.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2024.

Monika Rogenbaum
vallavanem

Margus Teder
vallasekretäri abi vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json