Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Linte Raamatukogu-Külakeskuse kasutamise eeskiri

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2014, 13

Linte Raamatukogu-Külakeskuse kasutamise eeskiri

Vastu võetud 11.11.2008 nr 5

Määrus kehtestatakse Räpina Vallavolikogu 18. juuni 2008. a määruse nr 16 “Linte Raamatukogu-Külakeskuse põhimäärus” § 6 lõike 6 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib Linte Raamatukogu-Külakeskuse (edaspidi Linte RK) ruumide kasutamist.

  (2) Linte RK-s on raamatukogu ruumid, saal abiruumidega, treeningruum duširuumidega, Räpina valla Linte piirkonna sotsiaaltöötaja ametiruumid, Linte piirkonna külaelu arendava MTÜ Lisje ruumid.

  (3) Räpina valla Linte piirkonna sotsiaaltöötaja ametiruumide ja Linte piirkonna külaelu arendava MTÜ Lisje ruumide kasutamine on reguleeritud teiste õigusaktidega.

  (4) Linte RK raamatukogu kasutamist reguleerib Linte RK raamatukogu kasutamise eeskiri, mille kinnitab Räpina Vallavolikogu.

§ 2.   Saali kasutamine

  (1) Linte RK saali koos abiruumidega saavad kasutada tasuta avatud ürituste jaoks Räpina valla allasutused, volikogu, vallavalitsus, Linte RK juures regulaarselt tegutsevad huviringid ja vallaelanikele hariva sisuga teabepäevade läbiviijad.

  (2) Linte RK saali koos abiruumidega kasutamine teiste ürituste korraldajate poolt on tasuline ja toimub vastavalt kehtivale hinnakirjale.

  (3) Erandjuhul saavad saali tasuta kasutada teised ürituste korraldajad Räpina Vallavalitsuse loal.

  (4) Külakeskuse ruumide kasutamise registreerib külakeskuse perenaine.

  (5) Ruumide kasutamise lepingud ruumide kasutajatega sõlmib juhataja.

  (6) Juhataja esitab Räpina Vallavalitsusele igakuiselt aruande ruumide kasutamise ja tasutud summade kohta vastavalt kehtivale hinnakirjale ning maksab laekunud summa Räpina valla kassasse või esitab esildise arvetega tasumise kohta iga järgneva kuu viiendaks kuupäevaks.

§ 3.   Treeningruum ja duširuumid

  (1) Treeningruumi lubatakse lapsi ilma lapsevanema või vastutava täiskasvanu järelevalveta alates 14. eluaastast.

  (2) Treeningruumi seadmel treeningut alustades tuleb eelnevalt veenduda, et kellelgi ei ole seal treenimine pooleli, teisena liitujal tuleb küsida luba, kas ta võib seadet vaheldumisi kasutada.

  (3) Treeningruumi seadmetel tuleb pärast kasutamist taastada algseis, paigutada vahendid tagasi selleks ette nähtud kohtadele.

§ 4.   Kasutamise tasu

  (1) Ruumide kasutamise hinnakirja koostab ja kinnitab Räpina Vallavalitsus.

  (2) Ruumide kasutamise tasu makstakse Räpina Vallavalitsuse kassasse või pangakontole või kohapeal lepingu sõlmimisel juhatajale.

§ 5.   Kasutaja vastutus

  (1) Kasutaja võtab vastu ja annab saali üle korrasolevana kasutuslepingus sätestatud tähtajal.

  (2) Kasutaja vastutab lepingu kehtivuse ajal saali ja inventari korrasoleku ja säilitamise eest, hüvitades ruumide kasutamise ajal tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses.

  (3) Saali üleandmisega viivitamisel maksab kasutaja valla kassasse leppetrahvi vastavalt kehtivale hinnakirjale ning hüvitab kasutusele andjale viivitusega tekitatud kahju.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 17. novembrist 2008. a.

Teet Helm
vallavanem

Kalle Laht
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json