Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud olmejäätmete veo teenustasu suuruse määramise ja muutmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2014, 15

Korraldatud olmejäätmete veo teenustasu suuruse määramise ja muutmise kord

Vastu võetud 25.03.2009 nr 6
jõustumine 01.04.2009

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab korraldatud jäätmeveo teenustasude (edaspidi teenustasu) määramise ja muutmise korra

§ 2.   Teenustasude määramise ja muutmise alused

  (1) Vallavalitsus kehtestab olmejäätmete veo teenustasud lähtuvalt korraldatud jäätmeveo eri- või ainuõiguse omaniku (edaspidi vedaja) avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumisest.

  (2) Vedajal on õigus taotleda vallalt teenustasude muutmist, kui vedaja kulud või jäätmekäitlus kohatasu on oluliselt tõusnud

  (3) Vedajal ei ole õigust ühepoolselt suurendada jäätmeveo teenustasusid vastavas veopiirkonnas.

  (4) Vallavalitsusel on õigustaotleda teenustasude langetamist, kui ilmneb vedaja kulude oluline vähenemine, mis on tingitud kütuse hinna kõikumistest, jäätmekäitluskoha valikust, jäätmekäitlusstrateegia muudatustest või muudest olulist mõju omavatest asjaoludest

§ 3.   Teenustasude muutmise vajadus ja sagedus

  (1) Teenustasu suurendatakse, kui korrigeerimise vajadus tuleneb:
  1) korraldatud jäätmevedu reguleerivate õigusaktide muutumisest;
  2) jäätmekäitlus kohatasu ja kütusehindade olulisest (s.o enam kui 10% võrreldes viimase teenustasu kehtestamise ajaga) suurenemisest, mis ei olnud eelneva teenustasu muutmise ajal mõistlikult ettenähtav.

  (2) Vedajale makstavaid teenustasusid ei saa suurendada sagedamini kui üks kord aasta jooksul, arvates jäätmeveo eri- või ainuõiguse saamisest.

§ 4.   Teenustasude muutmise taotlus

  Teenustasude muutmiseks esitab vedaja Räpina Vallavalitsusele kirjaliku taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) teenustasude muutmise põhjus;
  2) teenustasude kalkulatsioon;
  3) soovitavate teenustasude suurused.

§ 5.   Teenustasude muutmise menetlemine

  (1) Teenustasude muutmise taotlus esitatakse vallavalitsusele, kes valmistab ette vallavalitsuse korralduse eelnõu jäätmeveo teenustasu muutmise kohta.

  (2) Kui taotluses esitatud teenustasud ületavad volikogu kehtestatud piirmäärasid, on teenustasude muutmise menetlemise aeg kuni 60 päeva.

  (3) Kui taotluses esitatud teenustasu suurused jäävad volikogu kehtestatud piirmääradest väiksemaks, on menetlemise aeg kuni 30 päeva.

§ 6.   Muudetud teenustasude rakendamine ja avalikustamine

  (1) Vallavalitsuse kehtestatud muudetud teenustasusid võib rakendada mitte varem, kui 30 päeva pärast, alates jäätmevaldaja teavitamisest.

  (2) Vedaja on kohustatud kõiki lepingupartnereid teavitama kirjalikult teenustasu muutmisest.

  (3) Muudetud teenustasud avalikustatakse kohalikus (omavalitsuse) ajalehes ja veebilehel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2009. a.

Tiit Kala
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json