Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Tiheasustusala puude raieks raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2014, 19

Tiheasustusala puude raieks raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.03.2005 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Meremäe valla tiheasutusaladel – Meremäe külas ja Obinitsa külas – üksikpuude, v.a viljapuude ja metsamaana maakatastrisse kantud maal kasvava metsa, raieks loa taotlemise, vormistamise ja väljastamise tingimused.

  (2) Puu käesoleva korra tähenduses on kasvav puu, mille diameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 5 sentimeetrit.

  (3) Puude raie Meremäe valla tiheasustusalal on raieloata keelatud.

  (4) Raieloa väljastab Meremäe Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud ametnik.

§ 2.   Raieloa taotlemine, läbivaatamine ja väljaandmine

  (1) Raieloa taotluse (määruse lisa 1) puu raieks kinnistul esitab kinnistu omanik, puu raieks munitsipaalmaal või jätkuvalt riigi omandis oleval maal maad haldava asutuse (juriidilise isiku) esindaja või füüsiline isik.

  (2) Vallavalitsuse määratud ametnik:
  1) registreerib ja vaatab raieloa taotluse läbi;
  2) kontrollib raieloa taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  3) otsustab puu(de) raieloa andmise või mitteandmise ühe kuu jooksul arvates taotlemisest;
  4) raieloa andmise korral märgistab puu(d) looduses;
  5) määrab raieloa kehtivuse ja raiejäätmete koristamise tähtaja;
  6) vormistab puu(de) raieloa (määruse lisa 2) kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele.

§ 3.   Vastutus

  Käesoleva korra rikkumisel vastutab süüdlane looduskaitseseaduse §-s 73 sätestatud korras.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.aprillil 2005.a.

Anni Lahe
Volikogu esimees

Lisa Raieloa taotlus

Lisa Raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json