Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Karksi Külamaja raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2014, 48

Karksi Külamaja raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 20.01.2010 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ning rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Karksi Külamaja raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri reguleerib raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse ning sisekorra nõuded.

  (2) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik, väljaarvatud lugejad, kellelt on vastavalt Rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (4) Raamatukogu eriteenused (printimine, kopeerimine, skaneerimine jm) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Karksi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Informatsiooni raamatukogu kasutamisvõimaluste kohta saab külamaja töötajatelt.

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada foto ja isikukoodiga dokument.

  (2) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis üks kord. Andmebaasi kantakse lugeja kohta järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) elukoht (postiaadress);
  3) telefon;
  4) elektronposti aadress;
  5) lugejarühm;
  6) isikukood;
  7) õppeasutus või töökoht:

  (3) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri.

  (4) Igal aastal registreeritakse lugejad ümber nende esimesel külastusel raamatukokku. Oma isikuandmete muutumisest tuleb teatada raamatukogule.

  (5) Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist, viivise maksmist ja neile kohaldatud laenutuskeelu tähtaja möödumist.

§ 3.   Lugejateenindus

  (1) Raamatukogus leiduvate teavikute kohta leiab infot elektronkataloogist. Vajadusel abistab lugejaid teaviku otsimisel raamatukoguhoidja.

  (2) Teatmeteoseid, haruldasi raamatuid, ajalehti ja ajakirja kõige uuemat numbrit raamatukogust välja ei laenutata.

  (3) Kojulaenutatud raamatute tagastamistähtaeg on üldjuhul 21 päeva, ajakirjadel 7 päeva.

  (4) Tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Tagastamistähtaega võib pikendada ka telefoni või e-posti teel.

  (5) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Karksi vald või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (6) Raamatukogu fondis puuduva teaviku saab lugeja tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu. Tellitud teaviku tagasisaatmise postikulu maksab lugeja.

  (7) Raamatukogu osutab teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

  (8) Lugeja võib esitada infopäringu kas suuliselt või kirjalikult. Mahukale ja aeganõudvale päringule vastamine toimub 2 tööpäeva jooksul.

§ 4.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma. Teaviku rikkumisest või hävimisest peab teatama raamatukoguhoidjale.

  (2) Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama sisult ja hinnalt samaväärsega või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Laste tekitatud kahjud hüvitavad lapsevanemad.

  (3) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul. Enne teavikute tagastamist uusi teavikuid ei laenutata.

  (4) Raamatukogul on õigus avalikustada nende lugejate nimed, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi.

  (5) Lugejailt, kes ei täida nimetatud kohustusi, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

§ 5.   Arvutite kasutamine

  (1) Otsinguarvutit kasutatakse otsinguks ettenähtud andmebaasides.

  (2) Arvutite kasutamise eeltingimus on arvutioskus.

  (3) Raamatukogus on sülearvuti kasutamise võimalus.

  (4) Arvutite kasutamist reguleerib vastav eeskiri.

§ 6.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumides tuleb säilitada kord ja vaikus.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda rulluiskudel ja kaasa tuua loomi.

  (3) Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, magamine.

  (4) Silmnähtavalt alkoholijoobes ja määrdunud riiete või kätega lugejaid ei teenindata.

  (5) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab külamaja juhataja.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2010. a.

Hendrik Agur
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json