Teksti suurus:

Uula Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2014, 65

Uula Huvikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2012 nr 5
jõustumine 01.05.2012

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34, § 35 lõike 2 ning Puhja valla põhimääruse § 10 lõike 1 punkti 34 ja § 34 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Huvikeskuse ametlik nimetus on Uula Huvikeskus (edaspidi huvikeskus).

 (2) Huvikeskuse postiaadress on Keskuse tee 4 Rämsi küla Puhja vald 61313 Tartu maakond.

 (3) Huvikeskus on Puhja Vallavolikogu poolt moodustatud vallavalitsuse hallatav asutus, mille:
 1) põhimääruse, struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja nende muudatused kinnitab vallavolikogu;
 2) tööaja ja asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (4) Huvikeskus võib korraldada tasulisi üritusi, kuid ei taotle oma tegevusega majanduslikku kasumit. Asutus kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (5) Huvikeskuse teeninduspiirkonnaks on Puhja valla haldusterritooriumil paiknevad Rämsi, Kaimi, Nasja, Poriküla, Teilma ja Võllinge külad.

 (6) Huvikeskusel võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika.

 (7) Huvikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, Puhja Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustest ja otsustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Põhiülesanded ja tegevusalad

 (1) Huvikeskuse tegevuse põhiülesanded oma teeninduspiirkonnas on:
 1) elanike kultuuriline teenindamine;
 2) huvi-ja seltsitegevuse arendamine ning vaba aja veetmise võimaluste loomine;
 3) õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
 4) noorsootöö korraldamine;
 5) piirkonnas elavate isikute sotsiaalsete vajaduste rahuldamine
 6) koostöö tegemine valla teiste kultuuri-, haridus- noorsoo- ja sotsiaalasutustega ning ühiskondlike organisatsioonide ja -liikumistega;
 7) riiklike ja kohalike tähtpäevade tähistamine;
 8) vallavalitsuse poolt organiseerivatele üritustele igakülgne kaasaaitamine.

 (2) Huvikeskuse tegevusalad on oma teeninduspiirkonnas:
 1) kultuuri-, spordi- noorsoo- ja tervist edendavate ürituste korraldamine;
 2) elanike vaba aja veetmise ürituste korraldamine;
 3) huvi- ja õpiringide töö ning kursuste korraldamine;
 4) elanike nõustamine ja neile suunatud informatsiooni vahendamine;
 5) keskuse poolt pakutavate sotsiaal- ja teiste teenuste osutamine;
 6) põhitegevust kindlustav ja abistav tegevus, sh projektitöö ja lisavahendite taotlemine.

§ 3.  Õigused ja kohustused

 (1) Huvikeskuse töötajatel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikelt omavalitsustelt ja nende hallatavatelt asutustelt;
 2) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
 3) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaal- ja riigivara;
 4) teha ettepanekuid vallavalitsusele eelarveliste vahendite, osutatavate teenuste hindade määramiseks ning huvikeskuse töö planeerimiseks;
 5) saada ametialaseid täiendkoolitusi;
 6) vajadusel töötada väljaspool tööruume (muuseumid, raamatukogud jt).

 (2) Puhja Vallavolikogu ja -valitsuse määrused, otsused ja korraldused on huvikeskusele täitmiseks kohustuslikud.

§ 4.  Juhtimine, personal

 (1) Huvikeskuse tegevust juhib huvikeskuse juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanem vallavalitsuse ettepanekul. Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem, kes täidab ka muid tööandja õigusi ja kohustusi.

 (2) Huvikeskuse juhataja peab omama vastavat erialalist kvalifikatsiooni ja juhtimiskogemust.

 (3) Huvikeskuse juhataja:
 1) korraldab huvikeskuse asjaajamist, personali- ja haldustööd;
 2) korraldab huvikeskuse majandustegevust;
 3) koostab igaks eelarve aastaks eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
 4) tegutseb huvikeskuse nimel ilma erivolitusteta ja esindab huvikeskust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, teistes ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides, samuti suhetes füüsiliste isikutega;
 5) kooskõlastatult vallavalitsusega teostab kõiki seadusega kooskõlas olevaid tehinguid ja sõlmib iseseisvalt lepinguid, mis on vajalikud huvikeskuse edukaks tegevuseks;
 6) teostab finantsoperatsioone, mis on eelnevalt kooskõlastatud vallavalitsusega ning on kooskõlas raamatupidamise seaduste ja eeskirjadega;
 7) annab oma pädevuse piires välja käskkirju;
 8) vastutab huvikeskuse vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest vastavalt vallavara eeskirjale;
 9) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötajatele tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töösisekorra-, töötervishoiu ja tööohutuse ning tuleohutuse nõudeid;
 10) osaleb valla kultuuriürituste kalenderplaani koostamisel;
 11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla kultuurielu ning sotsiaal- ja noorsootöö parendamiseks;
 12) esitab vallavalitsusele kirjaliku ülevaate huvikeskuse tegevuste kohta kord aastas.

 (4) Huvikeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib korraldada avaliku konkursi ning ta võetakse tööle töölepingu alusel kas tähtajatult või määratud tähtajaks.

 (5) Huvikeskuse juhataja üksikasjalikumad ametikohustused nähakse ette ametijuhendis.

 (6) Huvikeskuse töötajate palgamäärad määrab vallavalitsus huvikeskuse juhataja ettepanekul.

 (7) Huvikeskuse töötajatega sõlmib ja ütleb üles töölepingu huvikeskuse juhataja.

§ 5.  Töökorraldus

 (1) Huvikeskuse tööd reguleeritakse tegevusaastate järgi.

 (2) Tegevusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 6.  Vara ja finantseerimine

 (1) Huvikeskuse vara moodustavad vallavalitsuse ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt tema valdusesse ja kasutusse antud varad.

 (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud vallavara eeskirjale.

 (3) Huvikeskus saab eelarvelised vahendid valla eelarvest, laekumistest fondidelt, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetustest ning huvikeskuse oma tuludest.

 (4) Huvikeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 7.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Huvikeskus on aruandekohustuslik vallavolikogu ja vallavalitsuse ees kord aastas.

 (2) Huvikeskus on aruandekohustuslik teiste rahalisi vahendeid eraldanud fondide ees.

 (3) Huvikeskuse finants-majanduslikku tegevust revideerivad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 8.  Huvikeskuse nõukogu

 (1) Huvikeskuse sisulise ja organisatoorse töö paremaks korraldamiseks võib vallavalitsus moodustada nõuandva organina huvikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu).

 (2) Nõukogu personaalne koosseis, ülesanded, õigused ja vastutus kinnitatakse juhataja ettepanekul vallavalitsuse poolt. Nõukogu esimees ei või olla huvikeskuse juhataja.

 (3) Nõukogu kinnitab huvikeskuse perspektiivsed töösuunad ja teeb vajadusel ettepanekuid huvikeskuse põhimääruse muutmiseks.

 (4) Nõukogu ülesandeks on huvikeskuse tegevuse kavandamise ning hindamisega seotud küsimuste läbivaatamine ja ettepanekute tegemine.

§ 9.  Põhimääruse muutmine, huvikeskuse tegevuse lõpetamine

 (1) Põhimääruse muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab
Puhja Vallavolikogu vallavalitsuse või huvikeskuse ettepanekul.

 (2) Huvikeskuse tegevuse reorganiseerib või lõpetab vallavolikogu oma otsusega.

§ 10.  Rakendussätted

  Käesolev määrus jõustub 01. maist 2012.

Heiki Rokka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json