SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kohtla valla sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 2

Kohtla valla sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 04.05.2016 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kohtla valla sotsiaalteenuste taotlemise korra kehtestamise eesmärgiks on perede sissetulekust tingitud sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, laste arenguks võrdsete võimaluste loomine ja selle kaudu positiivse eluhoiaku kujundamine.

  (2) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste nimekiri ei ole lõplik. Taotluste menetlemine laieneb soovituslikult üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või sotsiaalministeeriumi kodulehel kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduvat ei ole reguleeritud eraldi õigusaktiga.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:

1) sotsiaalteenus - üksikisiku ja perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
2) toimetulek - üksikisiku ja perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
3) juhtumiplaan – kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamise tegevuskavas;
4) perekond - abielus või abieluga sarnavas suhtes olevad isikud ja /või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased ja /või muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine;
5) ülalpidamiskohustus - seadusjärgne põlvnemisest tulenev ülalpidamise kohustus;
6) sotsiaaltöötaja - sotsiaalhoolekandes töötav vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik;
7) lastekaitsetöötaja - ametnik, kelle ülesandeks on tagada laste õiguste ja heaolu tagamine;
8) avahooldustöötaja - koduteenuseid osutav isik, kes kirjaliku lepingu alusel võtab hooldusele kõrvalabi vajava isiku.

§ 3.   Sotsiaalteenuse taotleja

  (1) Käesolevas määruses sätestatud alusel on sotsiaalteenuseid õigus taotleda Eesti Vabariigi kodanikul ja Eestis seaduslikul alusel elaval välismaalasl, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kohtla vald, samuti sotsiaalhoolekande seaduse § 5 nimetatud isikul.

  (2) Sotsiaalteenuste osutamise aluseks on isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral osutatakse isikule sotsiaalteenuseid rehabilitatsiooniplaanist lähtuvalt.

  (3) Sotsiaalteenust võib isikule või perekonnale taotleda ka õpetaja, sotsiaaltöötaja, perearst, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abi vajava isiku kohta või kui abivajaja ei suuda seda ise teha.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid isiku suutlikkuse suurendamiseks;
  3) nõustatakse isikut abimeetme valikul vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5) kaasatakse abi andmisel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 5.   Hindamiskohustus abi määramiseks

  (1) Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja määrab vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalne tegevusvõime;
  2) isiku füüsiline ja sotsiaalne elukeskkond.

  (3) Abi osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu, viiakse läbi korduv hindamine.

§ 6.   Tasu sotsiaalteenuste eest

  (1) Käesolevas korras nimetatud sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu. Hinnad omavalitsuses osutatavatele sotsiaalteenustele kehtestab vallavalitsus. Sisse ostetavate teenuse hind on teenust osutava asutuse kehtiv hind.

  (2) Vallavalitsus võib põhjendatud otsusega vabastada isiku täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust vajava isiku sissetulekut, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekut, isiku varalist seisu, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

2. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Teenuste liigid 

§ 7.   Sotsiaalteenuste liigid

  (1) Kohtla valla poolt osutatavad sotsiaalteenused:
  1) sotsiaalnõustamisteenus;
  2) võlanõustamisteenus;
  3) eluruumi tagamine;
  4) lapse hooldamine perekonnas;
  5) riigi rahastatav lapsehoiuteenus;
  6) koduteenus;
  7) toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused;
  8) lapsehoiuteenus

  (2) Sisseostetavad sotsiaalteenused:
  1) erihoolekandeteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) sotsiaaltransporditeenus;
  4) tugiisikuteenus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) võlanõustamisteenus;
  7) toetatud elamise teenus;
  8) turvakoduteenus;
  9) varjupaigateenus;
  10) täiendavad sotsiaalteenused (psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi, perelepitus ja muud nimetamata teenused).

2. jagu Valla poolt osutatavad sotsiaalteenused 

§ 8.   Sotsiaalnõustamisteenus

  (1) Sotsiaalnõustamine on isikutele ja peredele vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

  (2) Sotsiaalnõustamist osutatakse tasuta teenusena valla sotsiaalnõuniku ja lastekaitsetöötaja töö käigus abi vajavatele isikutele.

§ 9.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältimaks uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seadusliku esindaja taotluse alusel.

  (3) Võlanõustamisteenuse osutaja on sotsiaalnõunik, kellel on vastav ettevalmistus. Teenust võib sisse osta teiselt võlanõustamisteenust osutatavatelt asutustelt.

§ 10.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitamaks ja parandamaks tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik tema terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine, vestlus ja teabe edastamine, abistamine eluaseme kütmisel, arstiabi korraldamisel, eluruumi ja riiete korrastamisel ja muu asjaajamine.

  (3) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kirjalik haldusleping avahooldustöötaja ja kõrvalabi vajava isiku vahel, kus igal konkreetsel juhul määratakse ka osutatavate teenuste loetelu ja sagedus.

  (4) Koduteenuse osutamise tasustamine on reguleeritud käesoleva korra § 6 alusel.

§ 11.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise sotsiaalteenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Sotsiaalruum on Kohtla valla omandis olev eluruum, mis antakse üürile eluasemeteenust vajavale isikule ja tema perekonnale.

  (3) Eluruumi tunnistab sotsiaaleluruumiks vallavolikogu.

  (4) Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus.

  (5) Teenust osutatakse vaba munitsipaalpinna olemasolul.

§ 12.   Lapse hooldamine perekonnas

  (1) Lapse perekonnas hooldamine on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.

  (2) Perekonnas hooldamine toimub vallavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel ning perekonnas hooldamisele suunatud lapse juhtumiplaan on lepingu lisa. Lapse suunamisel perekonnas hooldamisele ja talle juhtumiplaani koostamisel arvestatakse lapse soovi.

  (3) Perekonnas hooldamisele suunatakse hooldusõigusliku vanemata jäänud laps:
  1) kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
  2) kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  3) kelle vanemate hooldusõigus lapse suhtes on piiratud või peatatud;
  4) kes on vanematest eraldatud;
  5) kelle vanem kannab eelvangistust või vangistust;
  6) kes on saatjata alaealine välismaalane;
  7) kes on seksuaalselt väärkoheldud alaealine ohvriabi seaduse tähenduses.

  (4) Nõuded lapse perekonnas hooldajale ja tema perekonnaliikmetele ning hooldaja õigused, lapse suunamine perekonnas hooldamisele, toimub sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud tingimustel.

§ 13.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku (ka lapse perekonnas hooldaja lepingu alusel) toetav teenus koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapsele, kes ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja.

  (2) Õigus teenusele tekib alates lapse pooleteist aastaseks saamisest, kui õigustatud isikud töötavad või õpivad päevases õppevormis.

  (3) Teenuse maksimummäär kinnitatakse vallavalitsuse poolt igaks eelarveaastaks vastavalt § 6.

§ 14.   Riigi rahastatav lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku (k.a lapse perekonnas hooldaja lepingu alusel) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (2) Lapsehoiuteenuse sihtgrupiks on:
  1) raske või sügava puudega laps;
  2) laps, kes vajab rehabilitatsiooniplaani kohaselt hooldusteenust;
  3) lapse hooldusteenuste vajadust ei rahuldata muude sotsiaalteenustega;
  4) lapsehoiuteenuse osutamine toimub hiljemalt sellel kalendriaastal, millal laps saab 18-aastaseks.

  (3) Lapsehoiuteenuse osutamine ja tasustamine toimub sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud tingimustel.

  (4) Rahaliste vahendite ülejääki võib vallavalitsus kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks, mis toetavad lapse ja tema perekonna toimetulekut.

§ 15.   Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused

  (1) Duširuumi kasutamine Järve küla noortekeskuses ja Saka rahvamajas pesemisvõimaluse tagamiseks isikutele, kellel endal kodus pesemisvõimalused puuduvad.
  1) Teenuse osutamine on reguleeritud käesoleva korra § 6 alusel.

  (2) Parkimiskaardi väljastamine.
  1) Parkimiskaart (pildiga dokument) väljastatakse isikule, kellel esineb keskmine, raske või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
  2) Parkimiskaardi kasutamine on lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega ja väljastatakse vallavalitsusest õigustatud isikule.
  3) Parkimiskaardi väljastamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus (vastava märge puudumisel otsuses lisandub arstitõend).
  4) Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks.

3. jagu Sisseostetavad sotsiaalteenused 

§ 16.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on valla korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on ööpäevaringseks teenuseks sisseostetud teenus teistelt teenust osutavatelt asutustelt.

  (3) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuse osutajaga või juhul, kui teenuse saaja pole kontaktne, teenuse rahastajaga teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse ajal.

  (4) Hooldekodu kohamaksu teenuse tasustamine on reguleeritud käesoleva korra § 5 alusel.

§ 17.   Sisseostetavad muud sotsiaalteenused

  Käesoleva määruses § 7 lõikes 2 nimetatud ja teisi sisseostetavaid teenuseid osutatakse vastavalt abivajaja vajadusele.

3. peatükk Sotsiaalteenuste taotlemine, määramine 

§ 18.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik või suuline avaldus (lisatud), kus on märgitud teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress, sotsiaalne seisund, perekonnaseis, perekonnakoosseis ja sissetulek ning muud andmed, mis on vajalikud või omavad tähtsust teenuse taotlemisel ja sotsiaalteenuse taotlemise põhjus.

  (2) Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda täiendavaid dokumente (isiklik rehabilitatsiooni plaan, geriaatrilise hindamise tulemus, sotsiaalkindlustusameti või töötukassa hindamise tulemus, isiku või tema ülalpidamiseks kohustatud pereliikmete sissetulekud jms).

  (3) Vajadusel külastab sotsiaalnõunik sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Sotsiaalnõunik võib olukorra hindamisele kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

§ 19.   Sotsiaalteenuse määramine

  (1) Otsuse teenuse võimaldamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus valla sotsiaalnõuniku ettevalmistatud materjalide põhjal 30 päeva jooksul.

  (2) Sotsiaalteenuse osutamiseks sõlmitakse üldjuhul vastav leping. Tulenevaalt asjaoludest võivad lepingu osapooleks olla vallavalitsus, teenust osutav asutus või isik ja teiseks pooleks teenust kasutav isik või tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliige.

§ 20.   Vaide esitamine

  Sotsiaalteenuse osutamise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie Kohtla Vallavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 21.   Sotsiaalteenuse kulutuste tagasinõudmine

  Kohtla Vallavalitsusel on õigus seaduses sätestatud juhtudel isikult talle makstud sotsiaalteenuse abi andmiseks alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

4. peatükk Rahastamine 

§ 22.   Rahastamine

  (1) Sotsiaalteenuse osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt Kohtla valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest, riigieelarvest sihtotstarbelistest vahenditest või sotsiaalteenust vajava isiku enda vahenditest.

  (2) Sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse taotlejale määrata sotsiaalteenuse toetust vallavalitsuse korralduse alusel.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 23.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 16.maist 2016

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kohtla Vallavolikogu 04.06.2008.a määrus nr 39 „Kohtla valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“;
  2) Kohtla Vallavolikogu 12.02.2007 määrus nr 15 „Kohtla vallavalitsuse poolt üldhooldekodusse suunamise kord“;
  3) Kohtla Vallavolikogu 12.02.2007 määrus nr 16 „Kohtla valla koduteenuste osutamise tingimused ja kord“;
  4) Kohtla Vallavolikogu 18.12.2007 määrus nr 26 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord Kohtla vallas“;
  5) Kohtla Vallavolikogu 19.02.2008.a määrus nr 30 „Kohtla valla eelarvest sotsiaalteenuste taotlemise, määramise ja sotsiaalteenuste eest maksmise tingimused ja kord“;
  6) Kohtla Vallavolikogu 28.10.2010 määrus nr 12 „ Lapsehoiuteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Rossman
Volikogu esimees

Lisa Avaldus

/otsingu_soovitused.json