Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 8. mai 2013 määruse nr 2 "Võru Kesklinna Kooli põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 3

Võru Linnavalitsuse 8. mai 2013 määruse nr 2 "Võru Kesklinna Kooli põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 04.05.2016 nr 5
jõustumine 16.05.2016

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 66 lg 2 ja Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010 määruse nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavalitsuse 8. mai 2013 määruses nr 2 „Võru Kesklinna Kooli põhimäärus“ (RT IV, 14.05.2013, 57) tehakse järgnevad muudatused:
  1) paragrahvi 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 11. Õppeaasta
Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini ja koosneb õppeperioodidest ning koolivaheaegadest.“;
  2) paragrahvi 20 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) olla teavitatud lapse õppest puudumisest e-kooli kaudu;“;
  3) paragrahvi 20 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) saada teavet õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas, läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;“;
  4) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Õpetajate ja õppejuhi ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi hoolekogu poolt kehtestatud korras.";
  5) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Juhtkonda kuuluvad kooli direktor, õppejuht, huvijuht, haridustehnoloog, sotsiaalpedagoog ja majandusjuhataja.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 16. mail.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json