EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ning teenuste taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 7

Ettevõtlusinkubaatorite tegevuse korraldamise ning teenuste taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 05.05.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 29 kinnitatud „Tallinna arengukavaga 2014-2020”, 18. mai 2006 otsusega nr 165 „Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine” ja 3. oktoobri 2013 otsusega nr 160 „Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutuse nime muutmine ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja kinnitamine”.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala, eesmärk ja põhimõisted

  (1) Ettevõtlusinkubaatorite (edaspidi inkubaator) tegevuse korraldamise ning teenuste taotlemise ja taotluse menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (edaspidi sihtasutus) inkubaatorite tegevuse korraldamist, osutatavate teenuste taotlemist ja taotluste menetlemist ning Tallinna linna eelarves inkubaatorite tegevuse korraldamiseks ja teenuste pakkumiseks ette nähtud toetuse kasutamist ja sellekohast aruandlust.

  (2) Inkubaator on ettevõtluse tugistruktuur, mis on loodud uue ettevõtluse kasvu ja edu kiirendamiseks kompleksse ettevõtluse arendamise programmi kaudu. Inkubaator pakub alustavatele ettevõtjatele keskkonda, vahendeid ja koostöövõrgustikku ning võimaldab inkubaatori konsultantide ja ärimentorite tuge inkubatsiooniperioodil.

  (3) Inkubaatori strateegiline eesmärk on edendada alustavate ettevõtete arengut, et suurendada nende rahvusvahelist konkurentsivõimet. Selle eesmärgi saavutamiseks inkubaator:
  1) pakub toetavat ettevõtlus- ja innovatsioonikeskkonda;
  2) toetab uute ja kasvusuutlike ettevõtete teket ja ekspordivõimekust;
  3) loob ja haldab kodu- ja välismaist koostöövõrgustikku, mis koosneb muu hulgas ärimentoritest ning muudest valdkonna ekspertidest ja turuosalistest, sh teistest avaliku ja erasektori ettevõtluse tugiorganisatsioonidest.

  (4) Põhimõisted:
  1) eelinkubant - ettevõtja, kes on läbinud inkubaatori ekspertpaneeli hindamise ja on sihtasutuse juhatuse otsuse alusel kvalifitseeritud eelinkubatsiooni;
  2) inkubant - inkubaatoriga liitunud ettevõtja, kellele on hindamiskomisjoni otsusega antud inkubandi staatus ning kellega on sõlmitud inkubatsiooniteenuse leping;
  3) eelinkubatsioon - ekspertpaneeli ettepanekul tehtud sihtasutuse juhatuse positiivse otsuse ja hindamiskomisjoni otsuse vaheline periood, mille jooksul eelinkubant koostab inkubaatori kaasabil äriidee vormikohase esitluse koos esmaste finantsprognoosidega;
  4) inkubatsioon - inkubandi ja inkubaatori vahelise inkubatsiooniteenuse lepingu alusel toimiv interaktiivne koostöö, mis kestab kuni kaks aastat. Inkubatsiooni jooksul toetatakse ettevõtte eesmärkide saavutamist individuaalse arenguprogrammi kaudu, kus äriidee, toode või teenus ja meeskond valmistatakse ette rahvusvaheliseks konkurentsiks ja välisturule sisenemiseks;
  5) hindamiskomisjon - sihtasutuse nõukogu kinnitatud komisjon;
  6) konsultant - inkubaatori ettevõtluskonsultant;
  7) ärimentor - sihtasutusega lepingulises suhtes olev ekspert, kes annab inkubantidele erialakonsultatsioone;
  8) ekspertpaneel - sihtasutuse juhatuse kinnitatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon, mis koosneb inkubaatori konsultantidest;
  9) välisturgudele sisenemise toetus - sihtasutuse nõukogu kinnitatud korra alusel hindamiskomisjoni ettepanekul antav rahaline otsetoetus inkubandi eksporditegevuse võimendamiseks.

§ 2.   Teenused

  (1) Inkubaator osutab inkubatsiooniteenust ja äriruumiteenust.

  (2) Inkubatsiooniteenusele eelneb eelinkubatsiooniperiood, mis sisaldab järgmist:
  1) äriidee analüüs - äriidee turusuutlikkuse, eduperspektiivi ja esmase ressursivajaduse ning meeskonna hindamine ekspertpaneelis;
  2) ettevõtja äriplaani alane nõustamine kuni kuue tunni ulatuses;
  3) eelinkubandi kaasamine inkubaatori koostöövõrgustikku.

  (3) Eelinkubatsiooniperiood kestab kuni kolm kuud.

  (4) Inkubatsiooniteenus sisaldab järgmist:
  1) ettevõtja ärimudeli ja -plaani alane nõustamine;
  2) ettevõtja rahastustaotluste alane nõustamine;
  3) inkubaatori korraldatavad praktilised koolitused, seminarid ja õppereisid ettevõtjale;
  4) koostöövõrgustik;
  5) ettevõtte arengu seire lähtuvalt ettevõtte seatud eesmärkidest koos tagasisidega;
  6) konsultantide ja ärimentorite konsultatsioonid;
  7) ettevõtja ekspordiplaani alane nõustamine;
  8) abi eksporditegevuse elluviimisel, sh õigus taotleda välisturgudele sisenemise toetust.

  (5) Inkubatsiooniteenuse kasutamise aluseks on sihtasutusega kuni kaheks aastaks sõlmitud inkubatsiooniteenuse leping.

  (6) Äriruumiteenus sisaldab järgmist:
  1) äriruumi kasutamine;
  2) vastuvõtusekretäri teenus;
  3) köögi ja puhkeruumi kasutamine;
  4) sisustatud nõupidamisruumi kasutamine;
  5) internetiühendus, sh wifi;
  6) kommunaalteenused.

  (7) Äriruumiteenuse kasutamise aluseks on sihtasutusega sõlmitud äriruumi üürileping.

  (8) Äriruumide üürimisel eelistatakse inkubante teistele üürnikele.

  (9) Vabade äriruumide olemasolu korral on sihtasutusel õigus osutada äriruumiteenust ettevõtjale, kes ei ole inkubant ega taotle inkubandi staatust ning kelle tegevus mitmekesistab inkubaatori keskkonda ning toetab inkubaatori strateegilisi eesmärke.

  (10) Inkubaatori eesmärkide saavutamiseks on sihtasutusel õigus korraldada koolitusi, seminare ja muid ühekordseid ettevõtmisi ning kehtestada nende hindu vastavalt turusituatsioonile.

  (11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenustele annab inkubaator tasuta esmast individuaalkonsultatsiooni ettevõtlusega alustada soovijatele, eesmärgiga toetada uute kasvusuutlike ettevõtete teket.

2. peatükk INKUBATSIOONITEENUSE TAOTLEMINE, TAOTLUSE MENETLEMINE NING INKUBANDI STAATUSE ANDMINE 

§ 3.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Inkubatsiooniteenust võib taotleda residendist või mitteresidendist täisealine füüsiline või juriidiline isik.

  (2) Juriidiline isik peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõtja Eesti Vabariigi õigusaktide tähenduses;
  2) taotlejal ei ole riikliku ega kohaliku maksu võlga ega muid võlgnevusi Tallinna linna ees, välja arvatud ajatatud maksuvõlg. Maksuvõla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustust;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust ega ole avaldatud teatist ettevõtte makseraskuse kohta;
  4) taotleja põhitegevusvaldkond ei ole korra § 3 lõikes 3 nimetatu.

  (3) Taotleja põhitegevusvaldkonnad ei või olla Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas loetletud või Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmised tegevusvaldkonnad:
  1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2) jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;
  3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;
  4) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a alajagu 11.07);
  5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  6) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
  7) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  8) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  9) juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine; turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajaod 69, 70 ja 73.2);
  10) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Inkubatsiooniteenuse saamiseks esitatud vormikohane kirjalik taotlus (edaspidi taotlus) koos äriidee kirjeldusega ja muude nõutud lisadokumentidega esitatakse sihtasutusele selle veebilehe kaudu või sihtasutuse e-posti aadressile.

  (2) Nõuetekohast taotlust hindab ekspertpaneel, kes analüüsib taotleja äriideed ning kontrollib äriidee ja taotleja vastavust §-s 3 sätestatule. Ekspertpaneeli ettepanek taotleja eelinkubatsiooni kvalifitseerumise või mittekvalifitseerumise kohta esitatakse sihtasutuse juhatusele otsuse tegemiseks.

  (3) Taotleja eelinkubatsiooni kvalifitseerumise või mittekvalifitseerumise ning ettevõtjale personaalse konsultandi määramise otsuse teeb sihtasutuse juhatus kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

  (4) Sihtasutus teavitab taotlejat juhatuse otsusest e-posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

§ 5.   Hindamiskomisjon

  (1) Hindamiskomisjoni kuulub viis kuni seitse liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks võivad olla Tallinna Linnavolikogu, linna ametiasutuste, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja sihtasutuse partnerorganisatsioonide esindajad ning ettevõtlusspetsialistid. Hindamiskomisjoni liikmed kinnitab sihtasutuse nõukogu.

  (2) Hindamiskomisjoni koosolekud kutsub kokku ja hindamiskomisjoni tööd korraldab sihtasutus.

  (3) Hindamiskomisjoni tegevust reguleerib hindamiskomisjoni tööreglement, mille kinnitab sihtasutuse juhatus.

  (4) Hindamiskomisjoni koosolekul peab osalema vähemalt üks sihtasutuse esindaja, kellel ei ole hääleõigust.

  (5) Hindamiskomisjon otsustab eelinkubandi äriplaani, esitluse ja finantsprognooside põhjal, kas anda talle inkubandi staatus või mitte. Negatiivne hindamiskomisjoni otsus peab olema põhjendatud.

  (6) Hindamiskomisjon teeb ettepaneku välisturgudele sisenemise toetuse andmise või andmata jätmise üle eraldi korra alusel. Ettepanek toetust mitte anda või anda osaliselt peab olema põhjendatud.

  (7) Sihtasutus teavitab taotlejat hindamiskomisjoni otsusest kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

  (8) Hindamiskomisjoni otsus inkubandi staatuse andmise kohta kehtib üks kuu alates otsuse vastuvõtmisest. Selle aja jooksul on ettevõtjal, kellele on antud inkubandi staatus, õigus sõlmida sihtasutusega inkubatsiooniteenuse leping. Leping sõlmitakse ettevõtja ja sihtasutuse vahel kuni kaheks aastaks. Lepingu sõlmimise tähtaega on võimalik mõjuval põhjusel ettevõtja kirjalikult esitatud taotluse alusel pikendada.

§ 6.   Inkubatsiooniteenuse lepingu sõlmimine

  (1) Inkubatsiooniteenuse leping, mille vorm kinnitatakse sihtasutuse nõukogu poolt, sõlmitakse ettevõtjaga, kes vastab järgmistele tingimusele:
  1) ettevõtjale on antud inkubandi staatus;
  2) ettevõtja ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõtja Eesti Vabariigi õigusaktide tähenduses;
  3) ettevõtjal ei ole riikliku ega kohaliku maksu võlga ega muid võlgnevusi Tallinna linna ees, välja arvatud ajatatud maksuvõlg. Maksuvõla ajatatuse korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt. Ettevõtja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustust;
  4) ettevõtja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust ega ole avaldatud teatist ettevõtte makseraskuse kohta;
  5) ettevõtja põhitegevusvaldkond ei ole korra § 3 lõikes 3 nimetatu.

  (2) Kui sihtasutusest tulenevatel põhjustel ei ole pärast ettevõtjale inkubandi staatuse andmist võimalik inkubatsiooniteenuse osutamist alustada, peab sihtasutus alustama inkubatsiooniteenuse osutamist kuue kuu jooksul pärast hindamiskomisjoni otsuse vastuvõtmist inkubandi staatuse andmise kohta. Selle aja võrra pikeneb hindamiskomisjoni otsuse kehtivus ja koostööperiood inkubaatori ja inkubandi vahel.

§ 7.   Inkubaatori ja teenuste osutamise kulude katmine

  Inkubaatori tegevus- ja arenduskulud ning §-s 2 nimetatud teenuste osutamise kulud kaetakse:
  1) sihtasutuse osutatavate teenuste tuludelt;
  2) Tallinna linna eelarve vahenditest eraldatud toetuse arvelt;
  3) sihtasutusele eraldatud muu kodumaise ja välismaise sihtfinantseeringu arvelt (sh Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja välisriikide toetusprogrammid);
  4) sihtasutuse muudest tuludest.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Inkubant on kohustatud inkubatsiooniteenuse lepingus kindlaks määratud korras esitama sihtasutusele majandusaruande ning tegevusplaani.

  (2) Sihtasutuse juhatus esitab üks kord aastas tegevusaruande koos majandusaasta aruandega Tallinna Ettevõtlusametile selleks määratud korras ja tähtajaks.

  (3) Inkubaatori hinnakirja ja korras nimetatud lepingute tüüpvormid kinnitab sihtasutuse nõukogu.

  (4) Kord ja teave teenuste kohta on kättesaadavad inkubaatorites, sihtasutuse veebilehel, Tallinna linna veebilehel ja Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis.

§ 9.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 määrus nr 13 „Ettevõtlusinkubaatori tegevuse korraldamise ning ettevõtlusinkubatsiooniteenuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" tunnistatakse kehtetuks.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json