Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustjala valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Mustjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 30

Mustjala valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 28.03.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõige1 alusel.

§ 1.  2016. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Mustjala valla 2016. aasta eelarve vastavalt lisale nr 1.

§ 2.  Eelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu osa (lisa nr 2).

§ 3.  Reservfond

  Reservfondi suuruseks kinnitada 8250.- eurot.

§ 4.  Täiendavate tulude laekumine

  Lubada Mustjala Vallavalitsusel võtta jooksvalt arvelt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise vahendeid.

§ 5.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Malve Kolli
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2