Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 34

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 06.05.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse Audru Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike värbamisel ja valikul.

  (2) Vallavalitsuse töötajate värbamisel ja valikul on määrus soovituslik.

§ 2.   Värbamise või valiku põhimõtted

  (1) Ametikoha vabanemisel või uue ametikoha loomisel analüüsib vallavanem koostöös vastava valdkonna juhi ja vallasekretäriga valdkonna teenistujate koormust, valdkonna töökorraldust, teenistujate kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali ning otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning võimalikud hindamismeetodid.

  (2) Värbamise ja valiku korraldamise eest vastutab vallasekretär.

  (3) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

  (4) Värbamine ja valik viiakse läbi nii, et see ei kahjustaks kandidaatide eneseväärikust ega vallavalitsuse mainet.

  (5) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta saadud teavet.

§ 3.   Vaba ametikoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korras.

  (2) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevas määruses sätestatud korrast.

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Kuulutus avaliku konkursi kohta avaldatakse Audru valla veebilehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel ning vajadusel vallalehes „Kodused Hääled“ või ajalehes „Pärnu Postimees“. Kuulutus sisekonkursi kohta edastatakse vallavalitsuse teenistujatele e-posti kaudu.

  (2) Mitme olulises osas ühesuguste ametiülesannetega ametikoha täitmiseks võib kuulutada välja ühe konkursi, lisades konkursikuulutusse sellekohase teabe.

  (3) Konkursikuulutus peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2) ametiülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaega;
  7) ametikoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (4) Kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 14 kalendripäeva konkursikuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 5.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursi läbiviijad on vallavanem, vaba ametikoha vahetu juht, vallasekretär ja Audru Vallavolikogu vastava valdkonna komisjoni esimees. Vallavanemal on õigus kaasata konkursi läbiviimisse ka teisi isikuid.

  (2) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kes on esitanud nõuetekohased dokumendid konkursi läbiviijale kuulutuses märgitud tähtajaks. Kandidaatidele, kes jäetakse edasisest valikust kõrvale, saadetakse e-postiga vastavasisulise teade.

  (3) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele.

  (4) Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsist. Vestluse käigustäpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

§ 6.   Valiku tegemine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt ametikoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata ametiülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, käitumisülesanne vms);
  3) vestlus;
  4) taustauuring.

  (3) Kandidaatide osas valiku tegemisel osalevad kõik konkursi läbiviijad. Kandidaatidest koostatakse kirjalikult vormistatud paremusjärjestus, kui ametiülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati.

§ 7.   Konkursi tulemused

  (1) Konkursi tulemuseks võib olla:
  1) ametikohale ühe või mitme kandidaadi nimetamine või
  2) konkursi luhtumine.

  (2) Konkursi tulemused kinnitab vallavanem käskkirjaga kandidaadi ametikohale nimetamisega või konkursi luhtunuks tunnistamisega. Kui 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist ei ole konkursi alusel ühtegi isikut ametikohale nimetatud, loetakse konkurss automaatselt luhtunuks.

§ 8.   Tulemustest teavitamine

  (1) Konkursi lõpptulemustest teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (2) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Suursild
Vallavanem

Katri Pruul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json