HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 35

Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides

Vastu võetud 26.06.2014 nr 14
RT IV, 04.07.2014, 2
jõustumine 01.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2016RT IV, 13.05.2016, 1201.09.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib erahuvikoolidele ja -spordiklubidele Saue valla lapsevanema eest lapse või noore huvi- ja sporditegevuse õppemaksu osalist maksmist Saue valla eelarvest.

 (2) Määruse eesmärk on soodustada Saue valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust, makstes nende õppemaksu osaliseks katmiseks toetust erahuvikoolidele ja -spordiklubidele, kes pakuvad huviharidust Saue valla lastele ja noortele, kui vastava huvi- või spordialaga tegelemiseks puudub võimalus Saue valla munitsipaalhuvikoolis või erahuvikoolis, mille tegevust rahastab Saue vald.

 (3) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise alused, toetuse määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord toetuse kasutamise üle.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Saue valla laps on üldhariduskoolis õppiv kuni 19-aastane laps või noor, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald;
 2) toetus on sihtotstarbeline eraldis Saue valla eelarvest Saue valla laste huvitegevuse koolituskulude katmiseks lapsevanema eest erahuvikoolis või
-spordiklubis;
 3) huvikool on erahuvikool või -spordiklubi, mis tegutseb mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isikuna;
 4) üksikvanem – vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

§ 3.  Toetuse maksmise alused

 (1) Toetust makstakse huvikoolile, kus käib Saue valla laps.

 (2) Toetust makstakse huvikoolile Saue valla lapse eest, kelle elukohana koos vähemalt ühe vanemaga on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald toetuse väljamaksmise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
[RT IV, 13.05.2016, 12 - jõust. 01.09.2016]

 (3) Toetust on õigus saada huvikoolil, kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes pakub lastele ja noortele võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses.

 (4) Toetust ei ole õigust saada huvikoolil, kelle tegevust toetab Saue vald läbi oma eelarve.

 (5) Toetuse suurus on 16 eurot lapse kohta kuus.

 (6) Määruse alusel toetatakse Saue valla lapse huvi- või sporditegevust ainult ühes huvikoolis ühel huvialal.

 (7) Toetuse saaja kohustub kasutama toetust sihtotstarbeliselt õppemaksu katteks ja vähendama toetuse suuruse võrra lapsevanema poolt üldkehtiva hinnakirja alusel tasutavat õppemaksu.

 (8) Toetust makstakse huvikoolile perioodil 1. jaanuarist kuni 31. maini ja 1. septembrist kuni 31. detsembrini.

 (9) Toetust makstakse huvikoolile sagedusega üks kord kuus, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

 (10) Toetust makstakse taotleja taotluse rahuldamise korral alates nõuetekohase avalduse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Toetuse maksmine lõppeb lapse lahkumisel huvikoolist.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab huvikool Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku vormikohase taotluse.

 (2) Toetuse saamise taotlus järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 30. novembril või kui 30. november langeb riigipühale või puhkepäevale, siis sellele järgneval esimesel tööpäeval.

 (3) Vallavalitsus kontrollib huvikooli esitatud taotluse ning selles esitatud andmete vastavust määruse nõuetele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Puuduste esinemise korral esitatud taotluses, dokumentides või andmetes annab vallavalitsus huvikoolile täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (4) Toetuse eraldamise või mitteeraldamise huvikoolile otsustab vallavalitsus oma korraldusega 30 päeva jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi esitamisest.

 (5) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus huvikooliga 30 päeva jooksul peale vastava otsuse tegemist, toetuse kasutamise lepingu, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
 1) toetuse sihtotstarve;
 2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
 3) huvikooli kohustused toetuse kasutamisel;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse kasutamise sihipärasuse kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

 (6) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui:
 1) huvikoolil ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
 2) huvikool ei esita taotlust nõutud tähtajaks;
 3) huvikool ei kõrvalda taotluses esinevaid puudusi lõikes 3 määratud täiendava tähtaja jooksul;
 4) huvikool esitab taotluses valeandmeid;
 5) huvikoolil on võlgnevus valla ees (näiteks, ei ole maksnud tagasi eelmisel perioodil sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud toetust);
 6) huvikool ei ole eelneva toetuse kasutamise perioodi kohta esitanud vallavalitsusele nõuetekohast toetuse kasutamise aruannet.

 (7) Taotluse rahuldamata jätmisest ning selle põhjustest teavitab vallavalitsus huvikooli kirjalikult.

§ 5.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Eraldatud toetuse kasutamise sihtpärasuse kontrollimiseks esitab huvikool igal aastal 30. jaanuariks vallavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande eelmise aasta toetuse kasutamise kohta.

 (2) Kontrolli toetuse kasutamise sihtpärasuse üle teostab vallavalitsus, kellel on õigus kontrolli teostamise käigus nõuda huvikoolilt toetuse kasutamise kohta kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

 (3) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) huvikool lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
 4) muudel huvikooliga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsus kinnitab toetuse taotluse vormi ja taotlusele lisatavate täiendavate dokumentide loetelu ning toetuse kasutamise aruande vormi.

 (2) [Kehtetu - RT IV, 13.05.2016, 12 - jõust. 01.09.2016]

 (3) [Kehtetu - RT IV, 13.05.2016, 12 - jõust. 01.09.2016]

 (4) Määrus jõustub 1. novembril 2014.

 (5) Määruse paragrahv 3 lõige 2 jõustub 1. jaanuaril 2015.