Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Kastre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2021, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 26.09.2014.a määruse nr 7 „Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 17.03.2008.a määruse nr 2 „Mäksa vallas liiklusmärgi "sissesõidu keeld" keelupiirkonnas liiklemiseks loa väljastamise tingimused ja kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 14.09.2017.a määruse nr 3 „Raamatukogu juhtaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 13.10.2015.a määruse nr 2 „Melliste Algkool-Lasteaia lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“.

  (5) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 04.01.2011.a määruse nr 1 „Mäksa valla kohalike avalike teede seisunditaseme määramine“.

  (6) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 23.07.2014.a määruse nr 5 „Mäksa valla ametiautode kasutamise kord“.

  (7) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 04.10.2017.a määruse nr 4 „Mäksa Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine“.

  (8) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 24.11.2015.a määruse nr 4 „Mäksa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“.

  (9) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavalitsuse 28.01.2014.a määruse nr 2 „Melliste Algkool-Lasteaed lasteaia lahtiolekuaegade kehtestamine“.

  (10) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 15.08.2011.a määruse nr 7 „Võnnu Lasteaeda Värvuke laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

  (11) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 04.09.2012.a määruse nr 1 „Võnnu Lasteaed Värvuke lahtioleku ajad“.

  (12) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 27.07.2011.a määruse nr 6 „Sünni-, juubeli- ja matusetoetuse, esmakordselt kooli mineva lapse toetuse, laste prilliklaaside maksumuse toetuse ning pensionäride maamaksutoetuse avalduste ja tõendite vormid“.

  (13) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 29.03.2016.a määruse nr 1 „Sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine“.

  (14) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 29.03.2016.a määruse nr 2 „Hooldajatoetuse määra kehtestamine“.

  (15) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 01.11.2016.a määruse nr 3 „Kodualustustoetuse taotlemise ja maksmise kord Võnnu vallas“.

  (16) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 15.01.2013.a määruse nr 3 „Võnnu Keskkooli õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord“.

  (17) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 05.12.1997.a määruse nr 1 „Plaani- või kaardimaterjali alusel moodustatavate katastriüksuste piiriprotokolli koostamise tasumäära kehtestamine“.

  (18) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 27.12.2013.a määruse nr 7 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine Võnnu vallas“.

  (19) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 27.01.2003.a määruse nr 1 „Võnnu valla kohalike maanteede talihoolde kava kinnitamine“.

  (20) Tunnistada kehtetuks Võnnu Vallavalitsuse 15.04.2005.a määruse nr 3 „Kohalike maanteede kaitsevööndi määramine“.

  (21) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 07.08.2014.a määruse nr 10 „Haaslava valla omandis või valduses olevate ametiautode ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“.

  (22) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 04.09.2014.a määruse nr 12 „Avalikes kohtades alkoholi tarbimise täiendavad piirangud Haaslava valla haldusterritooriumil“.

  (23) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 06.03.2014.a määruse nr 4 „Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamine Sillaotsa Koolis“.

  (24) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 20.06.2012.a määruse nr 4 „Roiu Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri“.

  (25) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 24.03.2011.a määruse nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

  (26) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 01.07.2011.a määruse nr 4 „Haaslava valla vapimärgi ja tänukirja andmise kord“.

  (27) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 03.04.2014.a määruse nr 5 „Sillaotsa Kooli töötajate koosseisu kinnitamine“.

  (28) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 05.06.2014.a määruse nr 7 „Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine“.

  (29) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 01.06.2012.a määruse nr 3 „Haaslava valla valimiskomisjoni asukoha määramine“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Annika Pajumaa-Murov
Vallasekretär

Priit Lomp
Vallavanem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json