Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2022, 3

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Vastu võetud 27.04.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 151 ja § 152 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Huvitegevuse toetusfondi (edaspidi fond) kasutamise korraga kehtestatakse Valga valla eelarvest eraldatava huvihariduse ja huvitegevuse ringide edasiarendamise või uute huvihariduse ja huvitegevuse ringide käivitamiseks toetuse taotlemise, menetlemise, hindamise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise ning aruandluse esitamise kord.

  (2) Abikõlblik taotleja on Valga vallas tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus või Valga Vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi allasutus), mis tegeleb noortega vanuses 7–19 eluaastat (kaasa arvatud) ja vastab järgmistele nõuetele:
  1) on esitanud majandusaasta aruande seadusest tulenevaks tähtajaks;
  2) äriregistri andmetel puudub kustutamishoiatus;
  3) puudub ajatamata riiklik maksuvõlg;
  4) ei ole saanud toetust kehtivast Valga valla huvihariduse ja huvitegevuse kavast;
  5) on esitanud eelmise perioodi eraldatud fondi toetuste kasutamise kohta aruande tähtaegselt.

§ 2.   Toetuse liigid ja toetuse taotlemine

  (1) Fondist saab taotleda toetust:
  1) olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks;
  2) uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks.

  (2) Olemasoleva huvitegevuse või huvihariduse ringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
  1) osalustasu vähendamiseks;
  2) vajalike õppevahendite soetamiseks;
  3) huvialaringi laiendamiseks sh teenuse mahu kasvatamiseks;
  4) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
  5) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
  6) juhendajate tasude katmiseks.

  (3) Uue huvitegevuse või huvihariduse ringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
  1) juhendajate tasude katmiseks;
  2) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
  3) huvitegevuse või huvihariduse jaoks vajalike ruumide rendiks;
  4) vajalike õppevahendite soetamiseks.

  (4) Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:
  1) ehitustegevuseks;
  2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
  3) sõiduvahendite ostuks;
  4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

  (5) Toetuse saamiseks jooksvaks kalendriaastaks esitab taotleja Valga Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse vallavalitsuse kehtestatud tähtpäevadel, millest antakse teada valla veebilehel.

  (6) Toetuse taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 3.   Taotluse menetlemine ja hindamine

  (1) Vallavalitsuse vastav ametnik (edaspidi ametnik) vaatab 15 tööpäeva jooksul läbi tähtpäevaks esitatud taotluse, kontrollib dokumentide vastavust määrusele.

  (2) Taotlused, mis ei ole esitatud tähtpäevaks, jäetakse menetlemata.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib ametnik sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni viis tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, siis menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (4) Kui tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, siis lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

  (5) Ametnikul on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ning dokumente.

  (6) Nõuetele vastavad taotlused esitab ametnik noorsootööga seotud taotluste hindamise komisjonile (edaspidi komisjon) tutvumiseks ja hindamiseks.

  (7) Vallavalitsus kinnitab taotluste hindamismetoodika.

  (8) Komisjonil on õigus teha taotlejale ettepanek jätta taotlusest mõni tegevus või kulu välja, kui see ei ole abikõlblik või projekti elluviimiseks ja eesmärgi saavutamiseks vajalik, või vähendada kulu jaoks planeeritud summat, kui komisjoni arvates on kulu projekti eesmärkide saavutamiseks põhjendamatult suur, või puuduvad eelarvelised vahendid.

§ 4.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul hiljemalt 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus eraldamata ja nõuda makstud toetus tagasi või vähendada toetuse suurust juhul, kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid ja dokumente;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  4) muudel juhtudel, kui selgub, et toetust ei ole kasutatud eesmärgipäraselt.

§ 5.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande eelmise kalendriaasta toetuse kasutamise kohta toetuse saamise aastale järgneva aasta 10. jaanuariks.

  (2) Ametnikul on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde täiendavaid selgitusi ja teisi dokumente tõendamaks toetuse eesmärgipärast kasutamist.

  (3) Aruande juurde tuleb esitada:
  1) kuludokumentide koopiad ja maksekorraldused;
  2) huviringipäevik, kus on näha huvitegevuses osalenud noorte ees- ja perekonnanimi, osalemise arvestus, kuupäevad ja ringitegevuse kirjeldus.

  (4) Aruande kinnitab või jätab kinnitamata komisjon.

  (5) Aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigus teostada kontrolli eraldatud toetuse kasutamise ning esitatud andmete õigsuse üle.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Valga Vallavolikogu 23. novembri 2018 määrus nr 64 „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Drubinš
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json