HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2022, 4

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.05.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Peipsiääre vallas elavale isikule põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Peipsiääre vald, tagatakse õppimisvõimalus tema elukohale lähimas Peipsiääre valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub väljaspool Peipsiääre valda.

§ 3.   Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise alused

  (1) Elukohajärgsed koolid Peipsiääre vallas on Anna Haava nim Pala Kool, Juhan Liivi nim Alatskivi Kool, Kolkja Lasteaed-Põhikool ja Vara Põhikool, kuhu võetakse õpilasi vastu kooli vastuvõtu tingimuste alusel.

  (2) Isikule elukohajärgse kooli määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõikes 1 sätestatud asjaoludega: õpilase elukoha lähedust koolile; sama pere teiste laste õppimist soovitud koolis; võimaluse korral õpilase vanemate soove.

  (3) Elukohajärgne kool on õpilase elukohale lähim kool või kool, mida vanem kooli vastuvõtu avaldust esitades on eelistanud.

  (4) Kui vanem ei soovi koolikohustusliku isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, on vanemal õigus ja võimalus valida isikule vabade kohtade olemasolul talle sobiv kool.

  (5) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

  (6) Rahvastikuregistri järgi Peipsiääre vallas elavale 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, on elukohajärgseks kooliks õpilase elukohale lähim mittestatsionaarset õpet võimaldav kool.

§ 4.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine

  (1) 1. klassi õppima asumiseks esitab õpilase vanem või eestkostja vormikohase taotluse vastava kooli direktorile 1. juuniks või vähemalt hiljemalt 20. augustiks enne õppeaasta algust.

  (2) Taotluse hilisemal esitamisel lähtutakse otsuse tegemisel vabade kohtade olemasolust lapse esindaja poolt soovitud koolis.

  (3) Elukohajärgne kool vaatab esitatud taotluse läbi ja direktor teeb otsuse õpilase elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise kohta, tuginedes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, käesolevale määrusele ning kooli vastuvõtu korrale.

  (4) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab koolile koos taotlusega koolivälise nõustamismeeskonna või lasteasutuse, kus laps käib, hinnangu lapse koolivalmiduse kohta ja soovituse õppima asumiseks.

  (5) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist või individuaalsest arengust võib vanem põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud kooliväliselt nõustamismeeskonnalt taotleda õpilase koolikohustuse edasilükkamist ühe õppeaasta võrra. Selleks esitab vanem koolivälisele nõustamismeeskonnale kirjaliku taotluse.

§ 5.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek teise kooli

  (1) Koolikohustusliku õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase vanem taotluse soovitud kooli direktorile.

  (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab kooli direktor õpilase kooli nimekirja arvamise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, käesoleva määruse ning kooli vastuvõtu korra alusel.

  (3) Kui soovitud koolis ei ole vabu kohti, edastab kool taotluse vallavalitsusele, kes tagab õpilasele võimaluse põhihariduse omandamise jätkamiseks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pala Vallavalitsuse 9.10.2012 määrus nr 4 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

Piibe Koemets
vallavanem

Jekaterina Aader
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json