SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kolga-Jaani Hooldekodusse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri

Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 85

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kolga-Jaani Hooldekodusse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri

Vastu võetud 24.09.2010 nr 14
RT IV, 13.06.2012, 10
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2016RT IV, 06.04.2016, 2209.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 ja § 20 lõike 1 alusel.
[RT IV, 06.04.2016, 22 - jõust. 09.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev eeskiri reguleerib hooldust vajava isiku Kolga-Jaani Hooldekodusse sh sotsiaalmajja (edaspidi koos nimetatud hooldekodu) suunamist, vastuvõtmist, sealt lahkumist ja väljaarvamist ning kohamaksu tasumist.

2. peatükk HOOLDEKODUSSE VASTUVÕTMINE  

§ 2.   Hooldekodusse suunamine ja vastuvõtmine

  (1) Ettepaneku isiku hooldekodusse suunamise kohta teeb üldjuhul vallavalitsuse sotsiaalnõunik, kes vajadusel konsulteerib eelnevalt hooldekodu juhataja ja perearstiga.

  (2) Üldjuhul võetakse hooldekodusse hooldust vajavaid isikuid vastu vallavalitsuse korralduse alusel.

  (3) Alalisele või ajutisele hooldamisele võib hooldekodusse vastu võtta isikuid, kellel puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui viimati nimetatu ei suuda täita talle perekonnaseaduses määratud kohustusi.

  (4) Alalisele või ajutisele hooldamisele võib hooldekodusse vastu võtta isikuid, kellel on olemas seadusjärgne ülalpidaja ning kes tasub kehtestatud kohamaksu vastavalt sõlmitud lepingule.

  (5) Hooldekodusse võetakse eelistatult Kolga-Jaani vallas alaliselt elavaid vanureid ja puuetega inimesi, kes vajavad ööpäevaringset abi ja järelevalvet. Erandkorras osutatakse hooldekodus sotsiaalteenust lastekodudest tulnud elluastujatele, kinnipidamisasutusest vabanenud isikutele ja isikutele, kes on õnnetusjuhtumi läbi kaotanud kodu.

  (6) Vabade kohtade olemasolul võetakse hooldusele hooldust vajavaid isikuid ka teistest omavalitsustest, kui eelnevalt on kokkulepitud kohamaksu tasumine.

  (7) Hooldekodu kohta võivad taotleda nii hooldust vajav isik ise kui ka tema pereliikmed, samuti perearst ja sotsiaalnõunik. Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul on vajalik vähemalt ühe seadusjärgse ülalpidaja kirjalik nõusolek.

  (8) Hooldust vajav isik, tema seadusjärgne ülalpidaja või eestkostja esitab hoolduskoha taotlemiseks järgmised dokumendid:
  1) isiku või tema esindaja kirjalik avaldus;
  2) kehtiv ID kaart või pass;
  3) vajadusel arsti tõend isiku tervisliku seisundi kohta;
  4) haiglast tulles raviarsti väljavõte haigusloost ja raviskeem;
  5) kohaliku omavalitsuse garantiikiri, kui omavalitsus osaleb kohamaksu tasumisel.

  (9) Hooldekodusse ei võeta isikuid, kes on psüühiliste erivajadustega.

  (10) Hooldekodusse elama asumisel on isikul õigus oma vabal tahtel teha hoolduskulude katmiseks oma isikliku kinnis- või vallasvara kohta notariaalne kinkeleping Kolga-Jaani valla kasuks.

  (11) Hooldust vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja või tema elukohajärgse omavalitsuse ja hooldekodu juhataja vahel sõlmitakse vormikohane hooldusleping.

  (12) Hooldekodusse vastuvõetud isik või tema seaduslik ülalpidaja on kohustatud sõlmima Kolga-Jaani Vallavalitsusega kirjaliku lepingu hoolduskulude tasumise kohta.

  (13) Hooldekodusse elama asumisel võtab hooldust vajav isik endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult (vastavalt sõlmitud lepingule) enda ülalpidamiskulud hooldekodus.

  (14) Hooldekodusse elama asumisel tutvustatakse hooldust vajav isikule ja tema hooldusele paigutajale vallavalitsuse poolt kinnitatud hooldekodu sisekorraeeskirja.

§ 3.   Hoolekodust lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Hooldust vajav isik võib hooldekodust lahkuda:
  1) isikliku, seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja avalduse alusel;
  2) kinnipidamisasutusse või erihooldekodusse paigutamisel.

  (2) Juhul kui hooldust vajav isik, tema eestkostja või seadusjärgne ülalpidaja või hooldekodu elaniku elukohajärgne kohalik omavalitsus ei täida lepinguga endale võetud kohustusi ja on kahel järjestikusel kuul jätnud kohamaksu tasumata või rikub hooldekodu sisekorraeeskirja, võib vallavalitsus kooskõlastatult hooldekodu juhatajaga hooldust vajava isiku hooldekodu elanike nimekirjast välja arvata.

  (3) Kui hooldust vajav isik on hooldekodust omavoliliselt lahkunud ja politsei ei ole suutnud tema asukohta kindlaks teha 1 kuu jooksul, arvab vallavalitsus ta hooldekodu elanike nimekirjast välja ja esitab kohtule 12 kuu jooksul taotluse tema teadmata kadunuks tunnistamise kohta.

  (4) Isik arvatakse hooldekodust välja tema surma korral.

3. peatükk KOHAMAKS JA KOHAMAKSU TASUMINE 

§ 4.   Kohamaksu kehtestamine

  (1) Kohamaksu määrad hooldekodus kinnitab vallavalitsus oma korraldusega lähtudes hooldekodu ülalpidamisega seotud kulutustest. Kohamaks vaadatakse üle vähemalt kord aastas.

  (2) Hooldekodusse elama asumisel võtab hooldust vajav isik endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult (vastavalt sõlmitud lepingule) enda ülalpidamiskulud hooldekodus.

  (3) Hooldusel olevate isikute puhul, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kolga-Jaani vald, kaetakse puudujääv osa kohamaksumusest valla eelarvest.

  (4) Hooldusel olevate isikute puhul, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, maksavad nemad puudujääva osa kohamaksumusest valla eelarvesse lepingu alusel.

  (5) Maksejõuetud seadusjärgsed ülalpidajad on kohustatud esitama vallavalitsusele vastavasisulise taotluse. Taotleja on kohustatud esitama vallavalitsusele tema sissetulekut tõendavad dokumendid (sissetulek taotlusele esitamisele eelneva 12 kuu kohta) ning andmed talle kuuluva kinnis – ja vallasvara kohta. Taotluse läbivaatamisel juhindub vallavalitsus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kehtivast töötasu alammäärast ja arvestades seadusjärgsetele ülalpidajatele kuuluva kinnis- ja vallasvara keskmist turuväärtust (varalist seisu). Kui pereliikme kohta on sissetulek alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära ja talle kuuluv kinnis – ja vallasvara ei taga piisavalt elatusvahendeid, kaetakse kohamaksust puudujääv summa valla eelarvest iga üksikjuhtumit eraldi võttes.

  (6) Kui hooldust vajav isik lahkub ajutiselt hooldekodust haiglaravile, tasutakse haiglas viibimisega seotud kulud hooldekodu poolt.

  (7) Kui hooldust vajav isik lahkub ajutiselt (vähemalt 2 nädalaks) sugulaste juurde, arvatakse tema kohamaksust maha toiduraha äraoldud päevade eest.

§ 5.   Kohamaksu eest saadavad teenused sotsiaalmajas

  Kohamaksu eest saadavad teenused sotsiaalmajas on:
  1) hooldustöötaja teenus;
  2) majutus 1 või 2-kohalises toas;
  3) toitlustamine 4 korda päevas;
  4) üldkasutatavate ruumide koristamine;
  5) kliendi pesu pesemine;
  6) arsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve;
  7) retsepti- ja käsimüügiravimite hankimine;
  8) isiklike dokumentide hoiustamine;
  9) liikumisabivahenditega kindlustamine;
  10) dušši kasutamise võimalus;
  11) klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine.

§ 6.   Kohamaksu eest saadavad teenused hooldekodus

  Kohamaksu eest saadavad teenused hooldekodus on:
  1) ööpäevaringne hooldus;
  2) majutus 1 või 2-kohalises toas;
  3) toitlustamine 4 korda päevas;
  4) eluruumide koristamine;
  5) kliendi pesu pesemine;
  6) arsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve;
  7) retsepti – ja käsimüügiravimite hankimine;
  8) isiklike dokumentide hoiustamine;
  9) liikumisabi majas ja õues, liikumis- ja abivahenditega kindlustamine;
  10) dušši kasutamise võimalus;
  11) klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine.

§ 7.   Kohamaksu hinna sisse mitte kuulumine

  Kohamaksu hinna sisse ei kuulu sotsiaalmajas ja hooldekodus:
  1) sanatoorsete tuusikute maksumus;
  2) füsioteraapiateenuste ja massaaži maksumus;
  3) eraviisiliste külaskäikude transpordikulude maksmine;
  4) kosmeetikateenuse osutamine.

§ 8.   Kohamaksu tasumine

  Kohamaksu maksmiseks lepingu sõlminud isik (hooldust vajav isik ise, seadusjärgsed ülalpidajad, isiku elukohajärgne omavalitsus) tasub kohamaksu vastavalt Kolga-Jaani Vallavalitsuse poolt esitatud arvele.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Hoolduslepingute vormide kinnitamine

  Kinnitada hoolduslepingu vormid:
  1) Sotsiaalmaja kasutamise ja isiku hooldamise leping (lisa 1);
  2) Leping isiku hooldamise ja ülalpidamise kohta hooldekodus (lisa 2);
  3) Leping ülalpidamiskulude tasumise kohta (lisa 3).

§ 10.   Rakendussätted ja määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 1 .oktoobril 2010.

Lisa 1 Sotsiaalmaja kasutamise ja isiku hooldamise leping

Lisa 2 Leping isiku hooldamise ja ülalpidamise kohta hooldekodus

Lisa 3 Leping ülalpidamiskulude tasumise kohta

/otsingu_soovitused.json