Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viljandi Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2012, 20

Viljandi Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 25.03.2009 nr 119

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja huvikooli seaduse alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Mõiste

  Viljandi Spordikool (edaspidi spordikool) on haridusasutus, mis tegutseb eelkõige noorsootöö valdkonnas ning loob täiendavaid võimalusi huvihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.

§ 2.   Spordikooli õiguslik seisund

  (1) Spordikool on Viljandi linna munitsipaalhuvikool, mille kõrgemalseisvaks organiks on Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) haridus- ja kultuuriameti haldusalas.

  (2) Spordikoolis õppivatele täiskasvanutele laienevad täiskasvanute koolituse seaduse vabaharidusliku koolituse sätted.

  (3) Spordikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Spordikoolil on oma sümboolika, pitsat ja tegevuseks eraldatud vara ning ruumid.

§ 3.   Täielik nimi ja asukoht

  (1) Spordikooli täielik nimetus on Viljandi Spordikool.

  (2) Spordikooli aadress on Vaksali tänav 4, 71020 Viljandi linn, Eesti Vabariik.

2. peatükk TEGEVUSPIIRKOND, TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 4.   Spordikooli tegevuspiirkond

  Spordikooli tegevuspiirkonnaks on Viljandi linn ja vastavalt lepingutele teiste omavalitsuste haldusterritoorium.

§ 5.   Spordikooli tegevuse eesmärk

  Spordikooli tegevuse eesmärgiks on laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne arendamine, sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt, vastastikuse lugupidamise kasvatamine, spordimeisterlikkuse omandamine ja noorte kujundamine hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

§ 6.   Spordikooli ülesanne

  (1) Spordikooli ülesandeks on pakkuda lastele ja noortele täiendavaid võimalusi sportlikuks treeninguks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt õpilaste soovidele ja eeldustele.

  (2) Spordikool võib oma tegevuse kõrval ning seda kahjustamata:
  1) korraldada võistlusi, seminare jt üritusi;
  2) koostada ja välja anda õppematerjale;
  3) üürida ruume ja õppevahendeid;
  4) osutada tasulisi teenuseid.

  (3) Spordikooli järjepideva arengu tagamiseks koostab spordikool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava.

  (4) Spordikooli arengukavas määratletakse:
  1) kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (5) Spordikooli arengukava kinnitab linnavalitsus.

  (6) Spordikoolis viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada spordikooli järjepidev areng. Sisehindamise alused kehtestab linnavalitsus. Sisehindamise korra kehtestab ja kinnitab spordikooli direktor.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 7.   Direktor

  (1) Spordikooli tööd juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi linnavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning ütleb üles töölepingu linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (5) Direktor on spordikooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (6) Direktor:
  1) kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
  2) teeb spordikooli kasuks Viljandi linna nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks ning mis on kooskõlas seaduste ning linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidega;
  3) valdab, kasutab ja käsutab spordikooli vara;
  4) sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud spordikooli töötajatega;
  5) on üheks osapooleks kollektiivlepingu sõlmimisel;
  6) kinnitab spordikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  7) kinnitab spordikooli töötajate ametijuhendid;
  8) kinnitab spordikooli õppekava ja tunniplaanid;
  9) kuulutab välja avaliku otsingu spordikooli töötaja vaba ametikoha täitmiseks;
  10) tegeleb kavakindlalt treenerite töö hindamisega, metoodilise suunamisega ja täiendkoolituse planeerimisega;
  11) juhatab spordikooli õppenõukogu ning tagab õppenõukogu otsuste täitmise;
  12) koostab eelarveprojekti ja esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks, linnavalitsusele kooskõlastamiseks ning linnavolikogule kinnitamiseks, samuti eelarve täitmise aruanded linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
  13) esitab vähemalt kord aastas spordikooli tegevuse aruande spordikooli hoolekogule ja haridus-ja kultuuriametile;
  14) tagab seaduste ja muude seadusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) kannab vastutust spordikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  16) teeb ettepaneku linnavalitsusele spordikooli töötajate koosseisu kinnitamiseks;
  17) kinnitab spordikooli töötajate palgad ja määrab lisatasud täiendavate tööülesannete täitmise eest;
  18) lahendab muid seadusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

§ 8.   Õppenõukogu

  (1) Õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesandeks on spordikooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine ning mille liikmeteks on kõik õppe- ja kasvatustegevusega seotud spordikooli töötajad.

  (2) Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse spordikooli üldtööplaanis.

  (3) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (4) Õppenõukogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda õppeaasta jooksul.

  (5) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

  (6) Õppenõukogu kutsub kokku direktor või tema asendaja.

  (7) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatataks üks nädal ette.

  (8) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid vähemalt kolm päeva ette.

  (9) Õppenõukogu koosolekuid juhib direktor või tema poolt volitatud õppenõukogu liige.

  (10) Õppenõukogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (11) Otsustamine õppenõukogus toimub hääletamise teel: otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks direktori hääl.

  (12) Õppenõukogu koosoleku käik ja otsused protokollitakse.

  (13) Õppenõukogu:
  1) arutab ja otsustab õppe- ja kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja kasvatustöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
  2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, annab hinnangu õppe- ja kasvatustöö tulemustele;
  3) otsustab õppurite õppetasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastamise;
  4) delegeerib spordikooli töötajate ja õppurite esindaja hoolekogusse;
  5) arutab ja otsustab õppekorralduse, kodukorra, asjaajamise ja muid töökorralduse küsimusi;
  6) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.

§ 9.   Hoolekogu

  (1) Spordikooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab linnavalitsus spordikooli hoolekogu, mille liikmeteks on õppe- ja kasvatustegevusega seotud spordikooli töötajate, linnavolikogu, lastevanemate, vilistlaste ja õppurite esindajad.

  (2) Hoolekogu on viie- kuni üheksaliikmeline.

  (3) Spordikooli hoolekogu:
  1) kooskõlastab spordikooli arengukava;
  2) kooskõlastab kooli kodukorra;
  3) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks spordikooli tegevuse üle;
  4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning teeb vajadusel omapoolseid ettepanekuid;
  5) kuulab ära spordikooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning teeb vajadusel omapoolsed ettepanekud;
  6) teeb ettepanekuid spordikooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  7) teeb ettepanekuid spordikooli põhimääruse muutmiseks;
  8) teeb üksikküsimustes otsuseid.

  (4) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (5) Hoolekogu töökord:
  1) Hoolekogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt I õppeveerandi lõpul kokku kooli direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu esimees salajase hääletamise teel poolthäälteenamusega.
  2) Hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.
  3) erakorraline hoolekogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku kooli direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 hoolekogu liikmetest.
  4) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu esimees.
  5) Hoolekogu töövorm on koosolek.
  6) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse 1 nädal ette.
  7) Erakorralisest hoolekogu koosolekust informeeritakse hoolekogu liikmeid kolm päeva ette.
  8) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees või tema poolt volitatud hoolekogu liige.
  9) Hoolekogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest.
  10) Otsustamine hoolekogus toimub hääletamise teel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.
  11) Hoolekogu koosoleku käik ja otsused protokollitakse.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 10.   Õppekorralduse alused

  (1) Spordikooli õppe- ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kolmes järjestikuses spordimeisterlikkuse astmes:
  1) algettevalmistuse aste;
  2) õppe-treeningaste;
  3) meisterlikkuse aste, kus õppe-ja kasvatustöö on vastavalt spordikooli õppekavale jaotatud mitmele aastale ja õpilased on jagatud õpperühmadesse.

  (2) Õpperühmade täituvuse normid, treeningkoormused, õpilaste vanuseline koosseis ja üleminek ühest astmest teise on määratud spordikooli õppekavaga kooskõlas vastavate normatiivdokumentidega.

  (3) Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kinnitab kooli direktori ettepanekul linnavalitsus.

  (4) Spordikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas õppetunde, treeninguid, esinemisi, võistlusi, matku, laagreid jne.

  (5) Õpetus spordikoolis põhineb õppurite individuaalsete erinevuste arvestamisel.

  (6) Õppekorralduse aluseks on spordikooli direktori poolt kinnitatud õppekava, mis sisaldab:
  1) õppe eesmärke ja kestust;
  2) õppeainete loendit;
  3) ainekavasid.

  (7) Spordikooli lõpetamist tõendab spordikooli lõputunnistus.

§ 11.   Õppeperioodi ja õppevaheaegade kinnitamise kord

  (1) Õppeaasta algab 01.septembril ja lõpeb 31.augustil ning koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (2) Õppeperioodis on vähemalt 170 õppepäeva.

  (3) Õppevaheaegade aja ja kestuse kinnitab spordikooli direktor käskkirjaga.

§ 12.   Õppevormid

  Õppe-treeningtöös on kasutusel erinevad õppevormid:
  1) rühmade treeningtunnid ja teoreetilised tunnid;
  2) individuaaltreeningud;
  3) võistlused;
  4) õppe-treeningkogunemised ja sportlik-tervistavad laagrid;
  5) spordikohtuniku ja instruktori koolitus ning praktika;
  6) tervise kontroll.

§ 13.   Spordikooli osakonnad kinnitab õppeaasta alguses kooli direktor oma käskkirjaga

5. peatükk SPORDIKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 14.   Spordikooli töötajad

  (1) Spordikooli töötajad on õpetajad/treenerid ning teised töölepingu alusel spordikoolis töötavad isikud (koolitöötaja).

  (2) Õpetajate/treenerite ülesanne on luua tingimused õppurite õpetamiseks ja kasvatamiseks, mis tugineb vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õppurite ja nende seaduslike esindajatega.

  (3) Spordikooli töötajate õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse käesolevas põhimääruses, ametijuhendites ja töölepingutes.

  (4) Spordikooli töötajatel on õigus ja kohustus:
  1) töötada vastutustundega ja plaanipäraselt arvestades kehtivaid ainekavasid;
  2) säilitada ja täiendada oma kvalifikatsiooni vastavalt areneva spordialase hariduse nõuetele ja kooli eripärale;
  3) hoolitseda õpilaste võimetekohase arengu eest üksteisemõistmise ja loomingulise suhtlemise kaudu;
  4) vastutada õppematerjalide ja vahendite eest, nende täiendamise ja hooldamise eest;
  5) täiendada, hooldada ja muretseda õppetööks vajalikke õppematerjale;
  6) võtta osa õpilaste hindamisest ja esinemisest ning õppetööga seotud organite tööst, kui ta on nende koosseisu valitud või määratud;
  7) võtta osa atesteerimisest ning kvalifikatsiooni tõstmiseks korraldatud seminaridest ja õppepäevadest.

  (5) Õpetaja/treeneri ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale ja tingimustele.

  (6) Õpetaja/treeneri vaba ametikoht täidetakse avaliku otsingu korras.

  (7) Teiste spordikooli töötajate ülesanne on tagada spordikooli häireteta töö ja majandamine ning aidata kaasa soodsa õpikeskkonna loomisele.

  (8) Spordikooli töötajate töölevõtmine, töökoormuste või -tingimuste muutmine, töölt vabastamine, puhkusele lubamine jm töötamist puudutavad asjaolud vormistatakse direktori käskkirjaga vastavuses ametijuhendi ja käesoleva põhimäärusega.

§ 15.   Õppurite vastuvõtmine ja väljaarvamine

  (1) Spordikooli õppuriks võetakse vastu tema enda, alaealise õppuri puhul lapsevanema (eestkostja või hooldaja) kirjaliku avalduse alusel. Erivõimeid eeldavatel aladel korraldab spordikool vastuvõtukatsed.

  (2) Õppurite vastuvõtt spordikooli vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (3) Õppur arvatakse spordikoolist välja, kui ta:
  1) rikub järjepidevalt spordikooli põhimäärust ja kodukorda;
  2) ei täida spordikooli juhtkonna poolt ja -pädevuse piires antud korraldusi;
  3) puudub mõjuva põhjuseta õppetööst kahe kuu vältel;
  4) õppetasu ei ole tasutud kahe kuu vältel;
  5) soovib lahkuda omal soovil lapsevanema (eestkostja või hooldaja) kirjaliku avalduse alusel.

  (4) Õppurite nimekirjast kustutamise aluseks on:
  1) lapsevanema (eestkostja või hooldaja) kirjalik avaldus;
  2) õppenõukogu otsus;
  3) direktori otsus.

  (5) Spordikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga, millest informeeritakse õppurit ja lapsevanemaid (eestkostjaid või hooldajaid).

  (6) Spordikooli lõpetajaks loetakse õppur, kes on täitnud õppekavaga sätestatud nõuded.

  (7) Spordikool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

§ 16.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu spordikooli õppetööga seotud küsimuste lahendamisel;
  2) saada spordikoolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  3) osaleda klubides ja muudes ühendustes, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus spordikooli tegevuse ja taotlustega;
  4) tervise kaitsele ja õppekavale vastavale tegevusele spordikoolis viibimise ajal;
  5) kasutada spordikooli sümboolikat;
  6) saada teavet spordikooli, Viljandi linna, Viljandi maakonna ja Eesti Vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja teiste spordiürituste kohta;
  7) tutvuda spordikoolis temale ettenähtud õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega enne õpingute alustamist või jätkamist;
  8) kasutada heaperemehelikult spordikooli inventari, varustust ja vara;
  9) osaleda valitud esindaja kaudu hoolekogu tegevuses;
  10) lahkuda omal soovil spordikoolist vastavalt kehtestatud korrale.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) osalema regulaarselt õppetöös;
  2) teavitama spordikooli pikemaajalisest puudumisest;
  3) järgima spordikooli põhimäärust ja täitma kodukorda;
  4) järgima sportliku režiimi ja hügieeni nõudeid ning täitma meditsiinilise kontrolli nõudeid;
  5) hoidma spordikooli inventari, varustust ja vara;
  6) kandma materiaalset vastutust tema käsutusse antud spordikooli vara eest. Alaealise õppuri puhul kannab materiaalset vastutust vanem (eestkostja või hooldaja), täiskasvanud õppur isiklikult vastavalt seadusandlusele;
  7) seisma spordikooli hea maine ja spordiau eest;
  8) võistlema spordikooli nimel.

6. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ASJAAJAMINE 

§ 17.   Vara

  (1) Spordikooli vara moodustavad Viljandi linnalt valdamiseks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Spordikooli vara omanik on Viljandi linn.

  (3) Spordikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 18.   Finantseerimine

  (1) Spordikooli eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik kulud ja tulud.

  (2) Spordikooli tulud moodustuvad:
  1) eraldistest linna- ja riigieelarvest;
  2) laekumistest sihtasutustelt;
  3) annetustest füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
  4) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille suuruse kinnitab linnavalitsus ning soodustused kehtestab linnavolikogu;
  5) tulust õppevälistest tasulistest tegevustest;
  6) muudest seadusega lubatud laekumistest.

  (3) Spordikooli kulud kaetakse linnavolikogu poolt kinnitatud eelarve alusel.

  (4) Hoolekogu poolt läbi arutatud eelarve projekti kooskõlastab linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu.

  (5) Spordikooli õpetajatele/treeneritele ning teistele spordikooli töötajatele määrab palga spordikooli direktor vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (6) Spordikooli finantstegevust juhib direktor.

§ 19.   Asjaajamine

  (1) Spordikoolil on direktori käskkirjaga kehtestatud asjaajamise kord.

  (2) Spordikool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

7. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 20.   Järelevalve teostamise kord

  (1) Spordikooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem. Järelevalve läbiviimise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (2) Spordikooli tegevuse, raha ja varade kasutamise kontrolli teostab linnavalitsus seadusega ettenähtud korras.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 21.   Spordikooli ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

  (1) Spordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Spordikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) koolinõudluse suurenemisel või vähenemisel;
  2) finantseerimisvõimaluste suurenemisel või vähenemisel;
  3) Viljandi haridusasutuste võrgu ümberkujundamisel;
  4) muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel.

  (3) Spordikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda peale õppeperioodi lõppu ning otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele (eestkostjatele või hooldajatele), koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

  (4) Tegevuse lõpetanud spordikooli õigused ja kohustused lähevad üle linnavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Põhimäärusega määratlemata küsimused

  Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab spordikooli juhtkond koostöös hoolekogu ja linnavalitsusega.

§ 23.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimäärust muudab linnavolikogu.

§ 24.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29. veebruari 2008 määrus nr 84 „Viljandi Spordikooli põhimäärus”.

§ 25.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json