HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.07.2013, 20

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 29.12.2010 nr 64
RT IV, 13.06.2012, 22
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2013RT IV, 04.07.2013, 501.09.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi kool).
[RT IV, 04.07.2013, 5 - jõust. 01.09.2013]

§ 2.   Haldusala

  (1) ) Kool on munitsipaalkool, mille pidaja on Viljandi Linnavolikogu (edaspidi kooli pidaja) ning mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriameti haldusalas.

  (2) Kool lähtub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

  (3) Kool on õppe-, kasvatus- ja arendustegevuses iseseisev õigusaktidega kehtestatud raamides.
[RT IV, 04.07.2013, 5 - jõust. 01.09.2013]

§ 3.   Asukoht

  Kool asub aadressil Kesk-Kaare tänav 17, 71015 Viljandi.
[RT IV, 04.07.2013, 5 - jõust. 01.09.2013]

§ 4.   Kooli tegutsemise vorm

  Kool on põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub mittestatsionaarne õpe.

§ 5.   Pitsat, eelarve, arvelduskonto ja sümboolika

  Koolil on oma nimega pitsat, arvelduskonto, eelarve ja oma sümboolika.

§ 6.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  Kooli asjaajamise ning õppekeel on eesti keel.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Kooli eesmärgid

  Kooli eesmärk on:
  1) võimalda õpilastel täita koolikohustust ning omandada põhi- ja üldkeskharidust põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade alusel kooli õppekavas sätestatud mahus;
  2) kujundada õpilastes igapäevase eluga toimetulekuks vajalikke oskusi ja eetilise tõekspidamisi.

§ 8.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanneteks on:
  1) luua tingimused ja võimalused koolikohustusliku vanuse ületanud isikutele ja nõustamiskomisjoni otsusega koolikohustuslikele isikutele põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks;
  2) tagada pidevalt vajalike õpikute, õppevahendite ja -materjalide olemasolu;
  3) tagada õpilastele tervisekaitse eeskirjade- ja normidekohane õppekeskkond, päevakava, õppekorraldus ja -koormus;
  4) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd piiratud teovõimega õpilase vanematega või eestkostjatega (edaspidi õpilase vanem), teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
  5) väärtustada ja arendada eesti rahvust ja kultuuri;
  6) luua töötajatele kaasaegsed töö- ja olmetingimused ning võimalused täiendada ja rakendada oma erialaseid ja pedagoogilisi teadmisi;
  7) arendada riigisisest ja rahvusvahelist koostööd teiste õppeasutustega;
  8) tutvustada oma tegevust üldsusele;
  9) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Õppevormid

  (1) Kooli õppetegevus toimub mittestatsionaarses vormis.

  (2) Koolis õpivad põhikooli kolmanda kooliastme (7.-9. klass) ja gümnaasiumi kooliastme (10.-12. klass) õpilased.

§ 10.   Õppekava

  (1) Kooli õppekava koostatakse põhikooli- ja gümnaasiumi riiklike õppekavade alusel.

  (2) Kooli õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Kooli õppekava määrab koolis antava üld- ja süvahariduse õppeeesmärgid ja ajalise korralduse, kohustuslike-, süva- ning valikainete loendi, valikainete kavad ja valikutingimused.

  (4) Valikainete valikul arvestab kool oma võimalusi ning õpilaste ja pedagoogide ettepanekuid.

  (5) Koolil on õigus koostada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi üldharidust omandavale õpilasele individuaalne õppekava haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korra alusel.

  (6) Kooli õppekavas on määratletud õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus.

  (7) Kool kannab andmed kooli õppekava kohta Eesti Hariduse infosüsteemi (EHIS).

§ 11.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Õppeperioodi arvestusühikuteks on koolis õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, õppeveerand, poolaasta, õppeaasta.

  (2) Õppepäevade minimaalne arv õppeaastas on määratud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.

  (3) Õppetunni pikkus koolis on 45 minutit või topelttunni puhul 90 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaaniga, mille kinnitab kooli direktor.

  (5) Õpilaste õpitulemusi hinnatakse viiepallisüsteemis põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud korras.

  (6) Individuaalse õppekava alusel õppija puhul arvestatakse hindamisel individuaalses õppekavas sätestatud erisusi.

  (7) Kool võib lisaks riikliku õppekavaga tagatud õppemaksuta põhi- ja üldkeskharidusele organiseerida kooli ruumides õpilastele osaliselt või täielikult tasustatud lisaõpet.

  (8) Kooli lõpetamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (9) Kool kannab õpilaste andmed Eesti Hariduse infosüsteemi (EHIS).

§ 12.   Kooli vastuvõtt ja sealt väljaarvamine

  Kooli vastuvõtt ja koolist väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korra ning linnavalitsuse poolt kehtestatud üldtingimuste alusel.

§ 13.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu.

  (2) Kooli raamatukogu ülesanne on:
  1) arendada õpilaste iseseisva õpitöö oskusi ja lugemishuvi;
  2) varustada, säilitada, teha kättesaadavaks õppe- ja kasvatustegevuseks ning enesearendamiseks vajalikke teavikuid.

  (3) Kooli raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS 

§ 14.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus on koolis toimuv või kooli poolt korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Kooli juures võivad töötada erinevad õppekavavälise tegevuse vormid.

  (3) Kooli õppekavaväliste tegevuste korraldamise alused kehtestab kooli direktor kooskõlastatult kooli pidajaga.

  (4) Õppekavaväline tegevus võib olla õpilastele tasuta, osaliselt tasustatud või täielikult tasustatud.

5. peatükk ÕPILASED JA ÕPILASTE VANEMAD 

§ 15.   Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid;
  2) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt tema üldtööaja piires;
  4) taotleda individuaalse õppekava koostamist ja selle alusel õppimist;
  5) luua ühinguid, klubisid stuudioid, ringe ning osaleda nende töös;
  6) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile;
  7) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;
  8) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveametniku, maavanema, kooli pidaja või lastekaitseorganisatsiooni poole;
  9) valida gümnaasiumiastmes oma huvidele ja võimetele vastavalt võimetekohane õppesuund ja õppeprogramm;
  10) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
  11) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes;
  12) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  13) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  14) kasutada õppekavavälises töös kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras;
  15) omada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

§ 16.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) täitma õpiülesandeid ja osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama;
  3) oma teadmisi pidevalt täiendama;
  4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
  8) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 17.   Õpilaste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Piiratud teovõimega õpilaste vanematel on õigus:
  1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujundamisele;
  3) olla valitud kooli hoolekogu liikmeks;
  4) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogu liikmeteks valitud õpilaste vanemate kaudu;
  5) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli hoolekogu, õppenõukogu ja koolidirektori, kooli pidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema, politseiametniku ja sotsiaaltöötaja poole.

  (2) Piiratud teovõimega õpilaste vanemad on kohustatud:
  1) looma õpilasele soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Piiratud teovõimega õpilaste vanemad järgivad seadustes ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

§ 18.   Tunnustuse ja laituse avaldamine

  Õpilasele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras sätestatud alustel ja korras.

§ 19.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes tegutseb käesoleva põhimääruse ja õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (3) Kooli õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel, millega sätestatakse õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused ja kohustused ning tegutsemise kord.

  (4) Põhimääruse kiidab heaks õpilaskond ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 20.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja kooli teenindav personal.

  (2) Kooli pedagoogid on õpetajad, kooli direktor, tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning muud õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (3) Kool kannab pedagoogide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 21.   Personali koosseisu määramine ja töölepingud

  (1) Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor kooli pidaja kehtestatud korras, arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisu.

  (2) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles kooli direktor kehtivate õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras.

§ 22.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Pedagoogi, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu.

  (2) Pedagoogide atesteerimine korraldatakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 23.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi, töö- ja kollektiivlepingu ning teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab kooli direktor.

  (3) Pedagoogide ülesanne on:
  1) õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle alaealiste õpilaste kodudega;
  2) kooli arendamises osalemine.

  (4) Kooli teenindav personali ülesanneteks on tagada kooli häireteta tegevus, heaperemehelik majandamine, koolivara korrasolek ning majanduslik teenindamine.

  (5) Kooli personalil on õigus:
  1) täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimustele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) esitada kooli direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

7. peatükk KOOLIELU JUHTIMINE JA KORRALDAMINE 

§ 24.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukoguga, hoolekoguga, õpilasesindusega ja kooli pidajaga.

  (3) Kooli direktor esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele ning selleks:
  1) kehtestab kooli õppekava, päevakava, kodukorra, hädaolukorra lahendamise plaani, sisehindamise korra ja aruande, õpilastega peetava arenguvestluste tingimuse ja korra;
  2) korraldab kooli õpilaste ja personali vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning kaitse hädaolukorras, pedagoogide ametikoha täitmiseks konkursi, tugispetsialistide teenuse rakendamise, esimese õpilasesinduse valimised, hoolekogu ja õppenõukogu õiguspäraste otsuste täitmise;
  3) kinnitab töökorralduse reeglid, personali koosseisu ja ametijuhendid, õpilasesinduse põhimääruse;
  4) otsustab õpilase nimekirja arvamise ja koolist välja arvamise;
  5) moodustab pidaja nõusolekul pikapäevarühmi, kehtestab pikapäevarühmade töökorralduse ja päevakava;
  6) määrab kindlaks direktori asendamise korra ning isiku, kelle üleandeks on hariduslike erivajadustega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine;
  7) sõlmib, muudab ja ütleb üles personaliga töölepingud, lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi;
  8) kutsub kokku alaealiste õpilaste vanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas;
  9) esitab linnavalitsusele kooli eelarve projekti ja tagab kooli eelarve täitmise;
  10) tagab õigusaktidega ettenähtud kooli tegevust kajastavate andmete, dokumentide ning aruannete koostamise ja esitamise;
  11) korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
  12) kohustub aru andma hoolekogu ees.

  (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (5) Kooli direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

§ 25.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Kooli õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

§ 26.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimiseks ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks moodustab linnavalitsus kooli hoolekogu.

  (2) Kooli hoolekogu tegutseb kooli pidaja kehtestatud korras.

§ 27.   Rahvusvahelised sidemed

  (1) Kool võib luua ja arendada sidemeid välispartneritega.

  (2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

  (3) Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi.

§ 28.   Tegevuse planeerimine

  Kooli tegevus planeeritakse Viljandi linna ja kooli arengukava ning sisehindamise aruande kohaselt.

8. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 29.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud vara.

  (2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 30.   Rahalised vahendid

  (1) Kooli eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest, linna eelarvest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest, laekumised õpilastelt või õpilaste vanematelt õpilaste kasutusse minevate lisaõppematerjalide maksumuse katteks ning tulud kooli õppekavavälistest tegevustest.

  (3) Kooli tasulisteks õppekavavälisteks tegevusteks on koolituste, võistluste ja kontsertide korraldamine, õppematerjalide kirjastamine, tasuliste aine- ja ringitundide läbiviimine, kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine.

  (4) Muud seadustega lubatud laekumised.

§ 31.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamine toimub Vabariigi Valitsuse ja pidaja poolt kehtestatud korras.

  (2) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri ja kooli pidaja kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 32.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel ja korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

9. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 33.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ning tema tegevuse lõpetab kooli pidaja õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub ajavahemikus 01. juulist sama aasta 31. augustini.

  (3) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult õpilastele, õpilaste vanematele, personalile, maavanemale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 34.   Kooli pidamise üleandmine

  (1) Kooli pidajal on õigus anda munitsipaalkooli pidamine üle riigile.

  (2) Kooli pidamise üleandmisel riigile kohaldatakse võlaõigusseaduses ettevõtte ülemineku kohta sätestatut põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate erisustega.

  (3) Kooli pidamine antakse üle pärast viimase õppeveerandi lõppu.

  (4) Kooli pidamise üleandmise otsusest teavitatakse kooli õpilasi ja töötajaid hiljemalt kaks kuud enne õppeaasta algust.

10. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 35.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 36.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json