Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2013, 19

Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 30.05.2013 nr 12

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Hooldekodu nimi

  Asutuse ametlik nimi on Väike-Maarja Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 2.   Asukoht

  Hooldekodu asukoht on Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald. Hooldekodu postiaadress on Ravi 1, 46202 Väike-Maarja alevik, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

  (2) Hooldekodu on vallavalitsuse sotsiaalosakonna haldusalas.

  (3) Hooldekodus osutatakse järgmiseid teenuseid:
  1) hooldekodu teenus;
  2) päevakeskuse teenus;
  3) turvatoa teenus;
  4) toetavad teenused.

  (4) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika.

  (1) Hooldekodul võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab hooldekodu juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  Hooldekodu on eakatele või puuetega inimestele (edaspidi klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus, mille eesmärk on tagada seal viibivatele inimestele nende eale ja seisundile vastav igapäevaeluga toimetulek ja hooldus.

§ 6.   Hooldekodu ülesanded

  (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) juhendab ja abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  2) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
  3) kindlustab kliendid vajadusel esmatasandi arstiabiga;
  4) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
  5) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
  6) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
  7) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist;
  8) korraldab lähedase või seadusliku esindaja puudumisel kliendi matuse.

  (2) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

  (3) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Väike-Maarja vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk Hooldekodusse vastuvõtmine ja hooldekodust lahkumine  

§ 7.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Hooldekodusse suunatakse inimesed, kes ei ole oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised iseseisvalt elama ja oma elu korraldama.

  (2) Hooldekodusse vastuvõtmine toimub isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel. Hooldekodusse võib isiku vastu võtta ka tervishoiuasutuse või sotsiaaltöötaja taotlusel.

  (3) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga või tema esindajaga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu hooldusleping.

§ 8.   Hooldekodust lahkumine

  Hooldekodust lahkumine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel või kliendi surma tõttu.

4. peatükk Hooldekodu tegevuse korraldamine 

§ 9.   Hooldekodu juhataja

  (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib hooldekodu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) sõlmib lepinguid hooldekodu ülesannete täitmiseks;
  3) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärade projekti;
  4) töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  5) kinnitab hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  7) kehtestab hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja;
  8) annab hooldekodu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
  9) esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti;
  10) vastutab hooldekodu valduses oleva vallavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  11) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
  12) rakendab abinõusid hooldekodu töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  13) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) esitab vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta;
  15) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

5. peatükk Hooldekodu vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 10.   Hooldekodu vara

  Hooldekodu vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

§ 11.   Rahalised vahendid

  (1) Hooldekodul on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Hooldekodu kohatasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

  (3) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.   Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.   Hooldekodu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Hooldekodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30.12. 2010.a. määrus nr 36 „Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus“.

Olev Liblikmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json