Teksti suurus:

Jõelähtme valla avaliku korra eeskiri

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2013, 37

Jõelähtme valla avaliku korra eeskiri

Vastu võetud 30.08.2012 nr 97
jõustumine 01.10.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 7 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 363 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Jõelähtme valla avaliku korra eeskirja kohaldamisala

  Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Jõelähtme valla haldusterritooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele.

§ 2.   Jõelähtme valla avaliku korra eeskirja ülesanne

  Eeskirja ülesanne on tagada Jõelähtme valla haldusterritooriumil kogukonna rahulik kooseksisteerimine ja turvalisus.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmistes tähendustes:
  1) avalik koht – iga territoorium, rajatis või ruum, mis on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud, samuti ühissõiduk;
  2) avalik üritus – avalikus kohas korraldatav avalikkusele suunatud üritus, mis ei ole hõlmatud avaliku koosoleku seadusega;
  3) eeskiri – Jõelähtme valla avaliku korra eeskiri;
  4) kõrgendatud turvariskiga avalik üritus – avalik üritus, millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine, alkoholi müük või alkoholi pakkumine, välja arvatud siseruumides toimuvad üritused, kus on alalised müügikohad;
  5) müra – inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli;
  6) turvalisus – isiku kaitstuse seisund, mis väljendub isiku kindlustundes, et teda ümbritsev keskkond võimaldab elu, tervise, vara ning teiste õigushüvede efektiivse kaitse;
  7) vallavalitsus – Jõelähtme Vallavalitsus;
  8) öörahu – ajavahemik kella 23:00-st kuni kella 07:00-ni, lubatav müratase on päevase ajaga võrreldes madalam.

2. peatükk KOGUKONNA RAHULIKKU KOOSEKSISTEERIMIST JA TURVALISUST TAGAVAD NÕUDED 

§ 4.   Kogukonna rahulikku kooseksisteerimist ja turvalisust tagavad keelud

  (1) Jõelähtme valla haldusterritooriumil viibivatel isikutel on keelatud:
  1) lärmata, tülitada kaaskodanikke, viibida alasti avalikus kohas või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda;
  2) häirida öörahu, mis kestab alates kella 23:00-st kuni kella 07:00-ni, välja arvatud avariiliste tööde teostamiseks vallavalitsuse loal ning 23. juuni ja 31. detsembri ööl. Pärast kella 23:00 lõppevaid avalikke üritusi võib korraldada avaliku ürituse loa alusel, mille andmise otsustab vallavalitsus;
  3) tekitada müra, mis ületab sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud normtasemeid;
  4) rikkuda või omavoliliselt maha võtta, paigaldada või ümber paigutada nime- või numbrisilte, teabe- või mälestustahvleid, liiklusmärke, päästevahendeid ja tehnovõrkude koordinaattabeleid ning omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või -luuke;
  5) viibida omaniku või valdaja loata vastavalt tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks;
  6) siseneda eluruumidesse, ettevõtetesse või ametiasutustesse kaupade ja teenuste pakkumise või aatelise ja usulise tegevuse eesmärgil, kui sellega häiritakse kaasinimesi;
  7) ropendada ja kasutada ebatsensuurseid väljendeid;
  8) avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata.

  (2) Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23:00–06:00. Ajavahemikus 01.06–31.08 on alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24:00–05:00.

  (3) Majandustegevusega on keelatud häirida kaasinimeste rahu.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLEMINE 

§ 5.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav vallavalitsuse loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse (määruse lisa nr 1) koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil kantselei@joelahtme.ee, kus registreeritakse avaliku ürituse loa taotlus. Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm on kättesaadav Jõelähtme valla veebileheküljel www.joelahtme.ee.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

§ 6.   Loa taotluses esitatavad andmed

  (1) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
  1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted või muu üritus);
  2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 23:00;
  6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg/registrikood;
  7) korraldajaga sidepidamiseks telefoni- (soovitavalt mobiiltelefoninumber) ja faksinumber (selle olemasolu korral) või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  8) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  9) turvalisust tagava turvaettevõtja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  10) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  11) majandustegevuse registris registreeringu vajadus;
  12) alkoholi müük või selle pakkumine;
  13) reklaami eksponeerimise vajadus;
  14) lisainventari paigaldamise vajadus.

  (2) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani Põhja-Eesti Päästekeskusele ja Põhja Prefektuurile kooskõlastamiseks.

  (3) Avaliku ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks valla ja riigi teedel peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi paberkandjal või elektrooniliselt mõõtkavas mitte vähem kui 1:1000 ja ristmike skeemid mõõtkavas mitte vähem kui 1:500, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused ja muu sellise;
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (4) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

  (5) Avaliku ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja.

  (6) Kui avaliku ürituse korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, siis peab ta sellest teavitama üritusest osavõtjaid. Sisekorraeeskirja koopia esitatakse koos avaliku ürituse läbiviimise loa taotlusega vallavalitsusele.

§ 7.   Avalikul üritusel ilutulestiku korraldamine

  Avalikul üritusel kategooriate III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda luba vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

§ 8.   Avaliku ürituse luba

  Avaliku ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber (soovitavalt mobiiltelefoninumber);
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 9.   Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus jätab avaliku ürituse korraldamise loa välja andmata järgmistel alustel:
  1) avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Jõelähtme valla õigusaktidest tulenevalt;
  3) avalik üritus on ebakohane;
  4) avalik üritus oleks ruumiliselt ja ajaliselt kokkusobimatu teise avaliku üritusega, mille korraldamiseks on luba antud;
  5) avaliku ürituse korraldaja ei täienda puudustega avaliku ürituse loa taotlust vallavalitsuse antud tähtajaks.

§ 10.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemise tähtajad

  (1) Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 10 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

  (2) Vallavalitsus teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumises otsuse tegemisest.

4. peatükk NÕUDED KORRALDATAVALE AVALIKULE ÜRITUSELE 

§ 11.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) viima avaliku ürituse läbi avaliku ürituse loa taotluses esitatud ajal ja viisil;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning päästeteenistuse ametnike korraldusi, samuti muu avalikku korda tagava isiku, näiteks abipolitseiniku, korraldusi;
  5) tagama avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
  6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16–aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne alaealise liikumispiirangu algust.

5. peatükk VASTUTUS 

§ 12.   Karistamise alus

  Eeskirja rikkumise eest karistatakse karistusseadustiku § 262 alusel.

§ 13.   Väärtegude menetlejad

  Eeskirja paragrahvis 12 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 3 nimetatud isikud.

§ 14.   Avaliku ürituse korraldamisega Jõelähtme vallale tekitatud kahju hüvitamine

  Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Avaliku üritusega Jõelähtme vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Jõelähtme Vallavolikogu 26.11.2002.a määrusega nr 2 kehtestatud „Jõelähtme valla avaliku korra eeskiri, heakorra- ja kaevetööde eeskiri ning koerte ja kasside pidamise eeskiri“ alajaotusena kehtestatud „Avaliku korra eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. oktoobril 2012. a.

Toomas Laanejõe
Volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

/otsingu_soovitused.json