Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2013, 39

Suure-Jaani valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 23.05.2013 nr 100

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Suure-Jaani valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on valla noorte esinduskogu.

  (2) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, valla õigusaktidest ja noortevolikogu põhimäärusest.

  (3) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

§ 2.   EESMÄRGID

  Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
  1) tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid;
  2) kaitsta noorte huvisid vallas;
  3) edastada vallavolikogule noorte ettepanekuid.

§ 3.   NOORTEVOLIKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  (1) Oma eesmärkide saavutamiseks on noortevolikogul õigus:
  1) osaleda vallaelu korraldamisel;
  2) esitada vallavolikogule kindlaks määratud korras omapoolseid arvamusi ja soovitusi;
  3) teha ettepanekuid noori puudutavate ürituste sisu ja vormi üle;
  4) sõlmida kokkuleppeid kohaliku omavalitsusega abi saamiseks oma eesmärkide saavutamiseks;
  5) luua sidemeid teiste noortevolikogude ja -organisatsioonidega ning õpilasomavalitsustega nii kodu- kui välismaal;
  6) algatada üritusi ja korraldada neid;
  7) kaitsta valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogul on vaidlustamis- ja nõustamisõigus kõigis noorte elu puudutavates küsimustes.

  (3) Noortevolikogul on kohustus arvestada valla noorte soovide ja ettepanekutega;

§ 4.   NOORTEVOLIKOGU TEGEVUSE ALUSED

  (1) Noortevolikogu tegevuse aluseks on põhimäärus:
  1) põhimääruse võtab vastu noortevolikogu esimene koosolek lihthäälteenamusega;
  2) põhimäärus jõustub pärast selle kehtestamist vallavolikogu poolt.

  (2) Noortevolikogul on 15 liiget, kelle hulgast valitakse esimees ja juhatuse liikmed.

  (3) Noortevolikogu tegevus toimub üldjuhul väljaspool õppetööd ja -aega.

  (4) Noortevolikogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.

  (5) Noortevolikogusse kuuluvad esindajad Suure-Jaani valla üldhariduskoolidest järgmiselt: Suure-Jaani Gümnaasiumist kolm, Sürgavere Lasteaed-Põhikoolist üks, Olustvere Põhikoolist üks, Tääksi Põhikoolist üks, Kildu Põhikoolist üks, Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolist üks esindaja ning Suure-Jaani valla seitsmest erinevast piirkonnast (Suure-Jaani, Kõidama, Tääksi, Olustvere, Sürgavere, Vastemõisa, Lahmuse) igast üks esindaja:
  1) iga kool saadab oma poolt heakskiidetud esindajad ja esindajate asendusliikmed;
  2) piirkondlike esindajate valimised korraldab valla mittetulundusühingute ümarlaud.

  (6) Noortevolikogu esindajate nimetamine toimub igal sügisel vabadele kohtadele.

§ 5.   NOORTEVOLIKOGU KOOSOLEK

  (1) Noortevolikogu Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 51% liikmetest.

  (2) Noortevolikogu koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (3) Noortevolikogu koosoleku protokollid säilitatakse alaliselt. Suure-Jaani Noortekeskuses. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil Suure-Jaani Noortekeskuses.

  (4) Noortevolikogu otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, va:
  1) kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletamise teel;
  2) kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest liikmetest.

§ 6.   NOORTEVOLIKOGU PÄDEVUS

  Noortevolikogu pädevuses on:
  1) juhatuse valimine;
  2) esimehe aruannete kuulamine ja kinnitamine;
  3) põhimääruse muutmise ettepaneku tegemine;
  4) ettepanekute ja avalduste tegemine kohalikule omavalitsusele;
  5) liikme väljaarvamine ebaväärika käitumise ja kolme etteteatamata puudumise tõttu;
  6) noortevolikogu töö korraldamise reglemendi koostamine ja kinnitamine.

§ 7.   NOORTEVOLIKOGU LIIKME VOLITUSTE LÕPPEMINE

  (1) Peale kolme etteteatamata või põhjuseta puudumist noortevolikogu koosolekutelt võetakse arutlusele antud liikme vajalikkus noortevolikogus.

  (2) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku volikogu esimehe kutsel, kui seda soovib 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (3) Noortevolikogu liikme ennetähtaegne volituste lõppemine on seoses:
  1) tagasiastumisega;
  2) ebaväärika käitumisega;
  3) kolme etteteatamata või põhjuseta puudumisega.

§ 8.   JUHATUS

  (1) Juhatuse valib noortevolikogu salajase hääletamise teel üheks aastaks.

  (2) Juhatus on viieliikmeline, sinna kuuluvad esimees, aseesimees ja kolm liiget

  (3) Juhatuse ülesanded:
  1) viia ellu noortevolikogu otsused;
  2) esindada noortevolikogu kohalikus omavalitsuses, juhatuse liikmed võivad osaleda igal Suure-Jaani Vallavolikogu koosolekul ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel;
  3) volitada esimeest vm juhatuse liiget täitma noortevolikogu või juhatuse otsustest tulenevaid ülesandeid;
  4) täita kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
  5) anda omapoolset nõu valla eelarvest eraldatud noorteürituste jms läbiviimiseks rahaliste ja mitterahaliste vahendite kasutamise üle;
  6) vajadusel teha noortevolikogule ettepanek esimehe ümbervalimiseks aruandeperioodi jooksul.

  (4) Igal juhatuse liikmel on otsustamisel üks hääl.

  (5) Juhatuse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel kohalviibivate juhatuse liikmete arvust lihthäälteenamusega. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50% + 1 juhatuse liikmetest ja esimees või aseesimees.

  (6) Juhatuse kutsub kokku esimees või 2/3 juhatuse liikmetest. Ettepaneku juhatuse kokkukutsumiseks saab teha ka vallavolikogu esimees, näidates ära arutamisele tuleva küsimuse.

§ 9.   ESIMEES

  (1) Esimees juhib noortevolikogu tegevust, samuti juhatuse tööd.

  (2) Esimehe ennetähtaegse vabastamise ettepaneku noortevolikogule võib teha juhatus, kui:
  1) esimees ei ole võimeline noortevolikogu tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, halva õppeedukuse vms põhjusel;
  2) esimehe tegevus ei vasta noortevolikogu põhimäärusele või esimees rikub või ei arvesta noortevolikogu volitusi või ei täida juhatuse otsuseid või kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
  3) esimehe tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.

§ 10.   ESIMEHE JA ASEESIMEHE VALIMINE

  (1) Noortevolikogu liikmed esitavad noortevolikogu esimehe ja aseesimehe kandidaadid. Kui noortevolikogu esimehe kohale ei esitata rohkem kui üks kandidaat, kes on nõus kandideerima, viiakse valimine läbi ühe kandidaadiga.

  (2) Noortevolikogu esimehe kandidaadid võivad tutvustada ennast ja oma seisukohti kuni 10-minutilises sõnavõtus. Esinemise järjekorra otsustab noortevolikogu enne kandidaatide esitamist (esitamise järjekorras, tähestiku järjekorras, loosiga).

  (3) Noortevolikogu esimehe kandidaadid vastavad noortevolikogu küsimustele.

  (4) Noortevolikogu moodustab vähemalt kolmeliikmelise hääleõigusliku häältelugemise komisjoni.

  (5) Valituks osutub noortevolikogu koosseisu häälteenamuse saanud kandidaat.

§ 11.   TEGEVUSE LÕPETAMINE

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus.

  (2) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha vallavolikogu, noortevolikogu esimees või1/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 12.   ERISÄTTED

  (1) Ettepanekud põhimääruse muutmise kohta võivad teha noortevolikogu esimees või noortevolikogu liikmed.

  (2) Põhimäärust võib muuta vähemalt 75% noortevolikogu liikmete nõusolekul.

  (3) Juhul kui käesoleva põhimääruse mingi säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhimäärus muus osas kehtima.

§ 13.   RAKENDUSSÄTTED

  (1) Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 27. juuni 2006 määrusega nr 49 kehtestatud Suure-Jaani valla noortevolikogu põhimäärus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json