Teksti suurus:

Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel

Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2014, 1

Lumetõrje teostamise kord Raikküla valla erateedel

Vastu võetud 29.05.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg (1) alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab lumetõrje teostamise korra Raikküla valla erateedel.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

 
  1) Lumetõrje – tee puhastamine lumest. Teenus ei sisalda libedusetõrjet, lume laadimist ja äravedu.
  2) Valla kohalikud teed – valla omandis olevad teed.
  3) Eratee - tee, mis paikneb füüsilise isiku kinnisasjal ja kasutatakse alalise elukohani jõudmiseks.
  4) Valla alaline elanik – isik, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel elab Raikküla vallas.

§ 3.   Lumetõrje teostamine

  (1) Lumetõrje teostamiseks jaotatakse valla teed piirkondadeks ning tööde teostajad valitakse välja konkursi korras.

  (2) Valla kohalike ja erateede piirkondade loetelu, lumetõrje teostajate nimed ja kontaktandmed avalikustatakse Raikküla valla kodulehel.

  (3) Lumetõrjet teostatakse erateedel, mis on pikemad kui 30 meetrit ja lumekihi paksus ületab 15 cm alates varasemas perioodis kinnisõidetud lumekihi pinnast.

  (4) Teedel alustatakse lumetõrjet hiljemalt ühe tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu, juhul kui kohalike teedega ristuv riigimaantee on läbitav.

  (5) Valla kohalike teede täielikuks puhastamiseks on aega 24 tundi ja erateede täielikuks puhastamiseks on aega 36 tundi lumesaju või tuisu lõpust. Erakorraliste ilmastikuolude korral võib hooldustsükli aeg pikeneda.

  (6) Erateedel teostatakse lumetõrjet pärast valla kohalike teede puhastamist.

§ 4.   Teenuse saamise nõuded

  (1) Lumetõrje teenust on õigus saada Raikküla vallas asuvatele erateedele, mis kulgevad majapidamisteni, mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ning eratee vastab järgmistele tingimustele:
  1) tee on vabastatud lumetõrjet segavatest objektidest (puuoksad, kivid vm objektid). Vajalik minimaalne vaba ruum tee ääres on kaks meetrit (eranditena käsitletakse hooneid ja rajatisi), et oleks, kuhu lund lükata.
  2) teemaa kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt nelja meetri kõrguselt.
  3) tee servad on puhastatud takistustest ja tee servades olevad takistused ja ohtlikud või kaitset vajavad objektid (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid vm objektid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Märgistuseks on soovituslik kasutada vähemalt 1,5 meetri kõrguseid helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega tähistatud poste.
  4) tee laius ja kurvi raadius peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist, ümberpööramist ja ohutut lumetõrje teostamist.
  5) tee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava eratee lõigu osas, kus see on tehniliselt võimalik.
  6) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõuete eiramise tõttu või ilmastikuoludest tingitud kahju omanikule ei hüvitata.

  (2) Erateedel teostakse lumetõrjetöid, kui:
  1) erateed kasutav Raikküla valla alaline elanik, kellel ei ole maksetähtaega ületanud kohustusi Raikküla valla ees ning ta on esitanud vallavalitsusele igal aastal 01. septembriks vastavasisulise vormikohase avalduse (lisatud käesolevale määrusele).
  2) elanikul on sõlmitud korraldatud jäätmeveoga liitumise leping ja jäätmete graafikujärgne vedu toimub aastaringselt.

  (3) Kui elanik kasutab elukohani jõudmiseks teise isiku kinnisasjal olevat teed, peab avaldusel olema kasutatava kinnistu omaniku nõusolek. Ühist erateed kasutavad elanikud võivad esitada ühisavalduse.

§ 5.   Avalduse menetlemine

  (1) Tähtajaks esitatud avaldused vaatab läbi valla majandusnõunik, kes kontrollib avaldaja ja eratee vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja hindab avalduse põhjendatust. Puuduste esinemise korral annab avaldajale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning teeb ettepaneku vallavalitsusele avalduse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks. Avaldajat teavitatakse seaduses sätestatud korras taasesitamist võimaldavas vormis avalduse mitterahuldamise põhjustest.

  (2) Lumetõrje teostamise avalduse rahuldamise, mitterahuldamise või lõpetamise (nt juhul kui isik ei ole enam Raikküla valla alaline elanik) otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse alates 16. juunist 2014.

  (2) Käesoleva määruse peale võib esitada Haldusmenetluse seaduse alusel vaide Raikküla Vallavalitsusele või kaebuse halduskohtule Haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates teada saamisest, kui määrusega on rikutud avaldaja õigusi.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Anne Kalf
Vallavolikogu esimees

Lisa Avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json