HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viljandi linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2014, 15

Viljandi linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.06.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Viljandi linnale kuuluvale koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamise õigus tekib lapse seaduslikul esindajal (edaspidi vanem) kui laps on vanuses poolteist kuni seitse aastat ning Eesti rahvastikuregistri andmetel on lapse elukoha aadress Viljandi linn.

  (2) Viljandi linna lasteaedade teeninduspiirkonnaks on Viljandi linna haldusterritoorium.

  (3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (4) Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmete ei ole Viljandi linn.

  (5) Erivajadusega laste rühma (edaspidi erirühm) vastuvõtmine ning väljaarvamine on sätestatud haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusega.

§ 3.   Arvestuse pidamine

  (1) Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet (edaspidi amet) koordineerib lasteaeda vastuvõttu ja nõustab vanemat.

  (2) Ametis peetakse arvestust laste lasteaedadesse vastuvõtmise taotlemise ja vastuvõtmise kohta.

  (3) Lasteaia direktor peab arvestust lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle.

2. peatükk LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTU TAOTLEMINE, VASTUVÕTMINE JA VASTUVÕTUST KEELDUMINE 

§ 4.   Taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem ametile vormikohase avalduse, mille vorm on kättesaadav linnavalitsuses kohapeal ja Viljandi linna koduleheküljel www.viljandi.ee.

  (2) Erirühma järjekorda registreerimise aluseks on vanema vormikohane avaldus.

  (3) Vanem saab teha muudatusi avalduse andmetes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 5.   Avalduse rahuldamine

  (1) Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.

  (2) Lapse lasteaiakoha järjekorra aluseks on esmase avalduse esitamise kuupäev.

  (3) Avalduse rahuldamine toimub avalduse ajalise esitamise järjekorras.

  (4) Avalduse rahuldamine väljaspool järjekorda võib toimuda vaba koha olemasolul järgnevatel juhtudel:
  1) Viljandi Linnavalitsuse korralduse alusel;
  2) kui vanem töötab samas lasteaias;
  3) kui laps on eelnevalt kohta omanud, kuid arstitõendi alusel tervislikel põhjustel ajutiselt kohast loobunud;
  4) kui lapse koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni soovitusel edasi lükatud.

  (5) Võimalusel toimub avalduse rahuldamine arvestusega, et ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel ühtib, saavad koha samas lasteaias.

  (6) Kui vanema poolt soovitud lasteaeda puudub vaba koht, pakutakse talle võimalust kasutada kohta teises lasteaias. Nimetatud juhul säilib vanema soovil lapse järjekord tema poolt soovitud lasteaeda.

  (7) Kui ajutiselt on vajadus lasteaia koha järele suurem kui olemasolevate lasteaedade üldkohtade arv, loob linnavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht.

  (8) Osaajalise koha kasutamiseks sõlmivad vanem ja lasteaia direktor tähtajalise lepingu, milles määratletakse lasteaiakoha kasutamise tingimused.

  (9) Avaldus võidakse jätta rahuldamata juhul, kui:
  1) laps ei ole registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas ning vaba koht puudub;
  2) vanemal on võlgnevus Viljandi linna munitsipaallasteaias.

  (10) Kui laps on saanud avaldusel esimese eelistustena märgitud koha Viljandi linna lasteaias, kustutatakse tema andmed lasteaiakoha soovijate järjekorrast.

  (11) Amet teavitab vanemat avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (12) Vanem on kohustatud peale teate saamist teavitama lasteaia direktorit oma otsusest koha kasutamise osas kirjas märgitud tähtajaks. Kohast loobumisest või edasilükkamisest peab vanem teavitama lasteaeda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tähtajaks teavitamata jätmist arvestatakse kui kohast loobumist ja koha saamise avaldus kustutatakse koha soovijate järjekorrast.

§ 6.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia direktor komplekteerib ja kinnitab uueks õppeaastaks rühmade nimekirjad käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.

  (2) Lasteaia direktor kannab nõutavad andmed laste ja rühmade kohta hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (3) Vaba kohta olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu aasta kestel.

§ 7.   Lapse lasteaeda toomine

  (1) Esmakordsel vastuvõtul lasteaeda esitab vanem perearsti väljastatud tõendi lapse kollektiivi lubamise kohta või informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab lasteaia direktor vanemale lasteaia:
  1) vastuvõtu ja väljaarvamise korda;
  2) kodukorda;
  3) tegevus- ning päevakava;
  4) õppekulu ja toidukulu arvestamise ning maksmise korda;
  5) vanema poolt tasumisele kuuluvate kulude suurust;
  6) soodustuste saamise võimalust.

  (3) Lasteaia koha kasutamise kohta sõlmivad lasteaia direktor ja lapse seaduslik esindaja koha kasutamise lepingu. Lepingus sätestatakse mõlema poole kohustused, õigused ja vastutus.

  (4) Lasteaia koha kasutamise kohta lapsele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Viljandi linn, sõlmivad lasteaia direktor ja vanem koha kasutamiseks tähtajalise lepingu mitte kauemaks kui üheks õppeaastaks.

3. peatükk LASTEAIAST VÄLJAARVAMINE 

§ 8.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on üldjuhul vanema kirjalik avaldus.

  (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile vähemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) laps on puudunud meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud;
  3) vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia toidukulu ja õppekulu;
  4) lapse elukoha aadress lasteaiakoha saamisel oli Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn, kuid hiljem on toimunud elukoha aadressi ümberregistreerimine teise omavalitsusse ning lasteaias on vastavas vanuserühmas kohtade puudus.

  (4) Lasteaia direktor teavitab vanemat lapse lasteaiast väljaarvamisest ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 13.09.2010 määrus nr 26 "Viljandi linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt lahkumise ja väljaarvamise kord".

§ 10.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Ando Kiviberg
Linnapea

Ene Rink
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json