Teksti suurus:

Ülekäiguradade valgustamise nõuded

Ülekäiguradade valgustamise nõuded - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2014, 16

  Ülekäiguradade valgustamise nõuded

  Vastu võetud 09.06.2014 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, liiklusseaduse § 6 lõike 4, majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes“ alusel ja vastavalt Eesti standarditele Teevalgustus EVS-EN 13201-2:2007, Linnatänavad EVS 843:2003, Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614:2008, Foorid ja nende kasutamine EVS 615:2001/A1:2008 ning Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001/A1:2008 eesmärgiga parandada liiklusohutust Viljandi linnas.

  § 1.   Ülekäiguraja valgustuse (edaspidi valgustus) tüüplahendus kehtestatakse liiklusohutuse suurendamise eesmärgil Viljandi linna ülekäiguradadel (edaspidi ülekäigurada).

    (1) Ülekäiguraja minimaalne valgustustihedus peab vastama määruse lisas skeemil 4 (Ev 1m tähendab vertikaalne valgustihedus ühe meetri kõrguselt teepinnast) osutatud kohtades näidatud väärtustele ning arvestama valgusallika vananemisest tingitud valgusviljakuse vähenemist 10 aasta jooksul.

    (2) Valgustit kandvad mastid ja ülekäiguraja tähistusega liiklusmärkide postid ei tohi varjata jalakäija liikumist kõnniteel või sõiduteega vahetult külgneval alal (kuni 2 meetrit). Ülekäigurada tähistavad liiklusmärgid peavad paiknema mõlemal pool sõiduteed, olema kahepoolsed ja asuma ülekäiguraja esipiiril. Valgustit kandvad mastid peavad paiknema kahesuunalisel tänaval mõlemal pool sõiduteed ja ühesuunalisel tänaval ühel pool sõiduteed (vt määruse lisa skeem 2).

    (3) Valgustamiseks kasutatava valgusti soovituslik paiknemisvahemik on 2-5 meetrit ülekäiguraja esipiirist arvates (vt määruse lisa skeem 3).

    (4) Valgustamiseks tuleb kasutada ebasümmeetrilise optikaga LED valgusteid.

    (5) Üldise tänavavalgustuse projekteerimisel tuleb valgustid projekteerida võrdsele kaugusele ülekäigurajast.

    (6) Ülekäigukohtadel valgusti masti asukoha valikul lähtuda käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 nõuetest ning juhul, kui tee valgustusklass seda võimaldab, kasutada ülekäigukohaga külgnevatel mastidel võimsamaid valgusteid võrreldes ülejäänud tee valgustitega.

  § 2.   Valgustuse tüüplahendused (vt määruse lisa skeemid 1-4) kehtivad rajatavatele või rekonstrueeritavatele ülekäiguradadele.

  § 3.   Valgustuse projekteerimisel on ehitusprojekti koosseisus kohustuslik esitada valgusarvutused.

  § 4.   Valgustamise nõuded on ülekäiguradade ja ülekäigukohtade projekteerimise lähtetingimusteks.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Ando Kiviberg
  Linnapea

  Ene Rink
  Linnasekretär

  Lisa Seemid 1-4

  /otsingu_soovitused.json