HaridusKool

Teksti suurus:

Laste ja õpilaste Sillaotsa Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Väljaandja:Haaslava Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2014, 22

Laste ja õpilaste Sillaotsa Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastu võetud 29.11.2010 nr 4
RT IV, 14.10.2013, 11
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2014RT IV, 15.01.2014, 218.01.2014
05.06.2014RT IV, 13.06.2014, 2016.06.2014

Määrus kehtestatakse haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lg 4 ning Haaslava Vallavolikogu 5. novembri 2010. a määruse nr 16 „Sillaotsa Kooli põhimäärus“ § 15 lõigete 1, 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev laste ja õpilaste kooli vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Haaslava valla omandisse kuuluva Sillaotsa Kooli lasteaia laste ja põhikooli õpilaste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

 (2) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

 (3) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

 (4) Direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalustele sõime- ja lasteaiarühmad.

 (5) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada koolist informatsiooni vabade kohtade olemasolust, lasteaia osas vanema poolt kaetava rahalise osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta.

§ 2.  Kooli vastuvõtmine

 (1) Kooli lasteaia osasse võetakse vastu Haaslava valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Haaslava vald. Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse lasteaeda lapsi vabade kohtade olemasolu korral, kokkuleppel Haaslava Vallavalitsusega.

 (2) Vastuvõtmist Sillaotsa Kooli põhikooli osasse võib taotleda iga isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja), kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

 (3) Sillaotsa Kooli 1.–3. kooliastmesse võetakse kõik Sillaotsa Kooli teeninduspiirkonna elanike registris olevad koolikohustuslikus eas lapsed. Kooli võetakse ka lapsi, kes jooksva aasta 30. aprilliks on saanud 6-aastaseks olenevalt kooliküpsusest ja lastevanemate või neid asendavate isikute soovist.

 (4) Vabade kohtade olemasolul on õigus võtta Sillaotsa Kooli õppima lapsi väljastpoolt Sillaotsa Kooli teeninduspiirkonda.

 (5) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor arvestades käesolevas korras sätestatut. Kooli vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 3.  Lapsele koha taotlemine lasteaeda

 (1) Lasteaeda koha taotlemiseks esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse ja lapse sünnitunnistuse või sünnitõendi koopia. Avalduse blankett on kättesaadav kooli kodulehel ja lasteaia kantseleis.

 (2) Vanem kohustub tasuma lapsevanema osalustasu ja toitlustamise tasu iga kuu 20. kuupäevaks Haaslava Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

 (3) Kohataotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise laekumise alusel ja arvestust lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab kooli õppealajuhataja.

 (4) Avaldus registreeritakse laekumise järjekorras.

 (5) Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda.

 (6) Kui lapsevanem soovib kohta lasteaeda varem, kui eelnevalt avaldusel märgitud või soovib kohast loobuda, esitab ta vastava avalduse kooli direktorile.

 (7) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia koha taotlejate järjekorda vanema kirjalikus avalduses märgitud tähtajani.

§ 4.  Lapse lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 01. mai kuni 01. september. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta jooksul.

 (2) Koha saamise võimalusest teavitakse vanemat e-posti teel või helistades alates 01. maist. Vanemal on kohustus teate saamisel oma otsusest teavitada helistades või e-posti teel 30. maiks.

 (3) Teatamata jätmisel loeb direktor koha vabaks ning selle saab järjekorras olev järgmine laps.

 (4) Direktor komplekteerib ja kinnitab rühmad vanematelt saadud avalduste alusel 1. septembriks.

 (5) Vanem esitab lapse vastuvõtu korral lasteaeda perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi ja sõlmib lasteasutusega lasteaia koha kasutamise lepingu.
[RT IV, 13.06.2014, 20 - jõust. 16.06.2014]

 (6) Osaaja koht
 1) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaia koha järele suurem kui olemasolevate lasteaedade üldkohtade arv, võib direktor luua tingimuste olemasolul soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht.
 2) Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ilma uneajata, kuid sisaldades vähemalt ühte toidukorda.
 3) Osaajaliste laste arv ühes rühmas on kuni 2 last. Osaajalise koha eest tasub vanem toidukulu vastavalt toidukordade arvule ning osalustasu täies mahus.
[RT IV, 15.01.2014, 2 - jõust. 18.01.2014]

 (7) Lasteaiakoha kasutamise lepingu vormi kinnitab vallavanem oma käskkirjaga.
[RT IV, 13.06.2014, 20 - jõust. 16.06.2014]

§ 5.  Õpilase 1. klassi vastuvõtmine

 (1) Kooli 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja soovitavalt 1. maiks kooli kantseleisse direktori nimele vormikohase avalduse, millele lisab:
 1) lapse isikut tõendava dokumendi ning selle ärakirja (koopia);
 2) kui taotluse esitab lapse seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi;
 3) lapse tervisekaardi selle olemasolul;
 4) lapse foto 3 x 4 cm.

 (2) Vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse kirja teel lapsevanemat (seaduslikku esindajat) avalduses märgitud aadressil.

 (3) Alates oktoobrist alustab tööd ettevalmistusrühm kooli 1. klassi astuda soovijatele

 (4) Sillaotsa Kool korraldab kooli tutvustamiseks sügisel lastevanemate koosoleku ja kooli lahtiste uste päevad.

§ 6.  Õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust:
 1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
 4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

 (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

 (4) Välislisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

 (6) Teisest koolist Sillaotsa Kooli ületulekul esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli direktori nimele vormikohase avalduse, millele lisab:
 1) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi jooksul;
 3) väljavõtte õpilasraamatust;
 4) tervisekaardi;
 5) õpilase foto 3 x 4 cm.

 (7) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb käesoleva punktis 6 nimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri ja õpilase foto.

 (8) Õpilane osaleb koos vanema või seadusliku esindajaga vestlusel, mille viib vastastikku kokkulepitud ajal läbi õppealajuhataja või direktor.

 (9) Vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse kirja teel lapsevanemat (seaduslikku esindajat) õpilase elukoha aadressil.

 (10) Teisest koolist tulnud õpilase puhul saadetakse endisesse kooli teade õpilase õppimaasumise kohta Sillaotsa Koolis ja ta lisatakse EHIS-e registrisse Sillaotsa Kooli õpilaste nimekirja.

§ 7.  Kooli nimekirjas olevate laste üle arvestuse pidamine

 (1) Kooli õpilaste ja lasteaia osa laste arvestust peetakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS); õpilaste arvestust peetakse ka õpilasraamatus.

 (2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset vallavalitsust. Vallvalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge «lahkus välismaale».

§ 8.  Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja direktori käskkirja alusel järgmistel juhtudel:
 1) lapse õppima asumisel kooli;
 2) vanema kirjaliku avalduse alusel;
 3) vanema poolt ühes kuus makstav osalustasu ja toiduraha pole laekunud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist.

 (2) Lapse lasteaiast võlgnevuse korral väljaarvamisest teatab direktor vanemale kirjalikult kaks nädalat ette.

 (3) Lapse lasteaia nimekirjast või järjekorrast kustutamiseks lapsevanema soovil esitab lapsevanem direktorile vastava avalduse.

 (4) Lapse nimekirjast väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut. Kooli lasteaiaosa nimekirjast väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 9.  Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamine

 (1) Õpilane arvatakse koolist välja:
 1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on esitanud nimekirjast väljaarvamise kohta direktori nimele vormikohase avalduse;
 2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt taotlust;
 3) kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;
 4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
 5) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
 6) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
 7) õpilase surma korral.

 (2) Õpilast, kes ajutiselt omandab välisriigi õppeasutuses sama taseme haridust, ei arvata nominaalse õppeaja jooksul kooli õpilaste nimekirjast välja, kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem esitab hiljemalt 30. juuniks kooli direktorile taotluse õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal. Õpingute jätkamisel Eestis asub õpilane õppima klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel võib õpilane vajaduse korral jätkata õpinguid madalamas klassis.

 (3) Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut. Õpilasnimekirjast väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Lisa VÕRDLUSTABEL