Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sillamäe Spordikompleksi Kalev põhimäärus

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2014, 29

Sillamäe Spordikompleksi Kalev põhimäärus

Vastu võetud 25.05.2010 nr 30
KO 2010, 104, 1399
jõustumine 01.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2013RT IV, 13.06.2014, 216.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 ja „Spordiseaduse“ § 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sillamäe Spordikompleksi Kalev tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded, töökord, juhtimise ja finantseerimise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sillamäe Spordikompleks Kalev (edaspidi spordikompleks) on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus, mille asutamise, muutmise ja tegevuse lõpetamise otsustab Sillamäe Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (2) Spordikompleksi aadress on Kesk tn 30, 40232, Sillamäe linn, Ida-Virumaa.

  (3) Spordikompleksi kõrgemalseisev organ on Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (4) Spordikompleks juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Spordikompleksi vara moodustavad linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks spordikompleksile antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (6) Spordikompleksil on oma sümboolika ja pitsat.

  (7) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab spordikompleksi direktor käskkirjaga.

§ 3.   Spordikompleksi tegevuse eesmärk ja korraldamine

  (1) Spordikompleksi tegevuse eesmärgiks on pakkuda linnaelanikele mitmekülgset sporditeenust, soodustada spordikompleksi vara baasil spordiklubide tegevust ning arendada rahvasporti Sillamäe linnas.

  (2) Spordikompleksi tegevus on suunatud linnaelanike aktiivse eluviisi, liikumisharrastuse ja spordi propageerimisele ning linnaelanike füüsilise arengu soodustamisele, linna spordirajatiste säilitamisele ja arengule ning nende ettevalmistamisele spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks.

  (3) Spordikompleksi vara kasutamise tasuliste teenuste hinnad kinnitab linnavalitsus spordikompleksi direktori ettepanekul.

§ 4.   Spordikompleksi ülesanded

  (1) Spordikompleksi ülesanded oma eesmärkide elluviimisel on järgmised:
  1) spordikompleksi vara korrashoidmine ja kasutusse andmine;
  2) teeb koostööd linna spordiklubidega;
  3) spordi-, kultuuri- ja muude teenuste osutamine;
  4) laagrite ning muude spordi- ja kultuuriürituste korraldamine;
  5) koolispordiürituste korraldamine;
  6) tervisespordi arengule kaasaaitamine;
  7) avatud spordiväljakute rajamine;
  8) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  9) informatiivse töö läbiviimine linnaelanikele spordikompleksis toimuvate spordiürituste kohta;
  10) koostöö tegemine teiste spordiorganisatsioonide, asutuste ja sporti toetavate isikutega;
  11) eelarvevahendite ja oma kasutuses ja valduses oleva vara majanduslikult otstarbekas kasutamine;
  12) majandus- ja projektitegevuse arendamine spordikompleksi eesmärkide täitmiseks.

  (2) Spordikompleksil on õigus tema kasutuses ja valduses olevat vara anda kasutusele vastavalt Sillamäe linna põhimäärusele ning linnavalituse poolt kinnitatud tasuliste teenuste hindadele.

§ 5.   Spordikompleksi tegevus

  Eesmärkide saavutamiseks spordikompleks:
  1) teeb koostööd spordiklubide ja terviserühmadega;
  2) majandab, peab ülal ja hoiab korras tema kasutusesse ja valdusesse antud vara;
  3) korraldab tööd uute treeningkohtade loomisel ja olemasolevate treeningkohtade renoveerimisel vastavalt tervishoiu- ja tuleohutusnõuetele;
  4) annab üürile kasutamata ruume asutuse eelarve omatulu osa suurendamiseks vastavalt Sillamäe linna põhimäärusele;
  5) sõlmib üürilepingud spordiklubidega ja teiste organisatsioonidega treeningtundide läbiviimiseks spordikompleksis;
  6) arendab vastastikku kasulikke sidemeid erinevate asutuste ja organisatsioonidega;
  7) võimaldab korraldada spordi-, kultuuri- ja muid ülelinnalisi üritusi ning valmistab selleks ette ruumid, rajatised ja inventari.

§ 6.   Spordikompleksi juhtimine

  (1) Spordikompleksi tegevust juhib ja korraldab spordikompleksi direktor (edaspidi direktor), kes on spordikompleksi esindaja kogu oma töölepingu kehtivuse vältel.

  (2) Direktor vastutab spordikompleksi üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning spordikompleksi vara heaperemehelikku kasutamise, säilimise ja korrashoiu eest.

  (3) Avaliku konkursi spordikompleksi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab linnavalitsus.

  (4) Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi Sillamäe linnapea või tema poolt volitatud isik.

  (5) Direktorit asendab tema puhkusel, töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või spordikompleksi direktori käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

  (6) Direktor:
  1) korraldab spordikompleksi tegevust ja kannab vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
  2) tagab spordikompleksi tulemusliku ja häireteta töö, koostab spordikompleksi arengukava, teeb ettepanekuid linnavalitsusele spordikompleksi tegevust reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
  3) koostab spordikompleksi eelarve eelnõu ja esitab selle ettenähtud tähtajaks linnavalitsuse rahandusosakonnale;
  4) juhib ja suunab asutusesisest tegevust, analüüsib töö tulemusi;
  5) sõlmib spordikompleksi ülesannete täitmiseks lepinguid vastavuses Sillamäe linna ja käesoleva põhimäärusega ning lähtudes muudest õigusaktidest ja eelarvest;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab spordikompleksi töötajatega töölepingud, kinnitab spordikompleksi töökorralduse reeglid ja töötajate tööülesannete kirjeldused, tööohutusjuhendid ning tagab töötervishoiu ja tuleohutuse nõuete täitmise;
  7) esindab spordikompleksi organisatsioonides oma põhitegevuse ja eelarve piires ning suhetes eraõiguslike isikutega;
  8) vastutab asjaajamise õigsuse, dokumentide säilitamise ja arhiveerimise eest;
  9) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ja suulisi korraldusi;
  10) teeb linnavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste hindade kinnitamiseks;
  11) teeb linnavalitsusele ettepanekuid struktuurimuutuste kohta uute töökohtade loomisel või töökohtade koondamisel vastavalt spordikompleksi ülesannete muutumisele või majanduslikule olukorrale;
  12) on aruandekohustuslik vähemalt üks kord aastas linnavalitsuse ees;
  13) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest või käesolevast põhimäärusest.

§ 7.   Spordikompleksi töötajad

  (1) Spordikompleksi direktor teeb ettepaneku linnavalitsusele personalikoosseisu kinnitamiseks ning kinnitab palgamäärad, lähtudes spordikompleksi eelarvest.
[RT IV, 13.06.2014, 2 - jõust. 16.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (2) Spordikompleksi töötaja peab kinni üldistest töö- ja tuleohutusalastest reeglitest; õnnetusjuhtumi korral võtab kasutusele abinõud selle likvideerimiseks, vajadusel kutsub kohale päästeorganid ning teavitab sellest viivitamatult spordikompleksi direktorit.

  (3) Töötajal on õigus saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta, taotleda võimalust kvalifikatsiooni täiendamiseks ning avaldada arvamust spordikompleksi tööd ning arengut puudutavates küsimustes osaledes volitatud esindajana nõukogu töös.

§ 8.   Spordikompleksi nõukogu

  (1) Spordikompleksi tegevust puudutavate küsimuste arutamiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ja tegevuse suunamiseks moodustab linnavalitsus kuni 7-liikmelise spordikompleksi nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Oma tegevuses juhindub nõukogu käesolevast põhimäärusest ja spordikompleksi tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus aselinnapea ettepanekul neljaks aastaks. Oma liikmete hulgast valib nõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri.
[RT IV, 13.06.2014, 2 - jõust. 16.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (4) Nõukogusse kuuluvad linnavalitsuse volitatud esindaja(d), spordikompleksi töötajate esindaja(d), MTÜ Sillamäe Spordiliit Kalev esindaja, Mittetulundusühingu Sillamäe Koolispordi Liit esindaja, linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esindaja, linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esindaja.

  (5) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
  1) spordikompleksi eelarve eelnõu läbivaatamine ja heakskiitmine;
  2) spordikompleksi töökava- ja tegevusaruande läbivaatamine ja hinnangu andmine;
  3) spordikompleksi töökorralduse reeglite ning spordikompleksi teenuste ja hindade läbivaatamine ja heakskiitmine;
  4) spordikompleksi arengukava kooskõlastamine;
  5) tegevusaruande esitamine linnavalitsusele vähemalt üks kord aastas.

  (6) Nõukogul on õigus:
  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
  2) nõuda direktorilt aruandeid ja analüüse spordikompleksi tegevuse kohta;
  3) teha ettepanekuid spordikompleksi töö paremaks korraldamiseks;
  4) vajadusel kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (7) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas.

  (8) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmed, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (9) Nõukogu võtab vastu otsused poolthäälteenamusega.

  (10) Nõukogu koosolekud protokollitakse ning protokoll edastatakse spordikompleksi direktorile ja linnavalitsusele. Nõukogu protokoll peab olema vormistatud 10. tööpäevaks pärast koosoleku toimumist.

  (11) Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed ja kutsutud isikud;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) koosoleku päevakord;
  5) päevakorras olevate küsimuste otsused.

  (12) Spordikompleksi direktor osaleb sõnaõigusega nõukogu koosolekutel, kuid ei ole nõukogu liige.

§ 9.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Spordikompleksi finantseerimist Sillamäe linna eelarvest korraldab linnavalitsus.

  (2) Spordikompleksi finantstegevust juhib spordikompleksi direktor.

  (3) Spordikompleksi raamatupidamisarvestust teostab linnavalitsuse hallatav asutus Linna Raamatupidamine.

  (4) Spordikompleksi eelarve tuludeks on:
  1) eraldised Sillamäe linna eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) laekumised tasulistelt teenustelt;
  4) üüritulud;
  5) muud tulud.

  (5) Spordikompleks võib saada rahalisi vahendeid laekumistest sihtfondidest ja annetustest juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

§ 10.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Spordikompleks esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelvalvet spordikompleksi ja direktori tegevuse üle teostab linnavalitsus või tema poolt määratud ametnik.

  (3) Järelvalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama määratud tähtajaks.

§ 11.   Asjaajamine

  (1) Spordikompleksi asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamist korraldab spordikompleksi direktor kooskõlas Sillamäe Linnavalitsuse 20. juuni 2006. a määrusega nr 7 „Sillamäe linna asutuste ühtne asjaajamiskord“ ja muude kehtivate õigusaktidega.

§ 12.   Spordikompleksi ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikompleksi ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu ja korraldab linnavalitsus seaduses sätestatud korras.

  (2) Spordikompleksi ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult töötajatele vähemalt 4 kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Spordikompleksi tegevus korraldatakse ümber, kui:
  1) muutuvad oluliselt spordikompleksi eesmärgid;
  2) muutub linnaeelarvest finantseerimise võimalus;
  3) see tuleneb seadusest või linnavolikogu määrusest või otsusest.

  (4) Spordikompleksi tegevus lõpetatakse, kui:
  1) puudub vajadus spordikompleksi tegevuse jätkamiseks;
  2) see tuleneb seadusest või linnavolikogu määrusest või otsusest.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. juunil 2010. aastal.

/otsingu_soovitused.json