HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sillamäe Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2014, 31

Sillamäe Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 29.01.2008 nr 75
KO 2008, 28, 488
jõustumine 01.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2008KO 2008, 44, 69001.03.2008
18.12.2008KO 2009, 7, 9801.01.2009
30.04.2009KO 2009, 85, 119803.05.2009
23.03.2010KO 2010, 69, 94501.04.2010
16.06.201101.07.2011
26.02.2013RT IV, 13.06.2014, 216.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 2 ja „Huvikooli seaduse“ § 7 lõike 2 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2007. a määrusega nr 24 „Huviharidusstandard“.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sillamäe Muusikakooli tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded, töökord, juhtimise ja finantseerimise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sillamäe Muusikakooli (edaspidi muusikakool) on Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Muusikakool tegutseb haridus- ja teadusministri poolt antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS). Koolitusloa taotleb huvikooli seaduses sätestatud korras linnavalitsus.

  (3) Muusikakooli asukoht on Vladimir Majakovski 7, 40231, Sillamäe, Ida-Viru maakond.
[KO 2010, 69, 945 - jõust. 01.04.2010]

  (4) Muusikakooli kõrgemalseisvaks organiks on Sillamäe Linnavalitsus.

  (5) Muusikakool omab oma sümboolikat, pitsatit ja eelarvet.

  (6) Õppimine muusikakoolis on tasuline.

  (7) Muusikakooli õppekeeleks on eesti keel ja vene keel. Õppenõukogu otsusel võib muusikakoolis anda õpet ka teistes keeltes.

  (8) Muusikakool teeninduspiirkond on Sillamäe linn, võimaldades muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elavatele lastele, noortele ja täiskasvanutele. Vabade kohtade olemasolul võib vastu võtta ka väljaspool teeninduspiirkonda elavaid õppureid vastava omavalitsusüksusega ja lastevanemaga sõlmitud lepingu alusel.

§ 3.   Muusikakooli tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks.

  (2) Muusikakooli ülesanded oma põhieesmärkide täitmiseks on järgmised:
  1) laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, muusikalise hariduse andmine ja Sillamäe linna muusikakultuuri edendamine ja kultuurielu elavdamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel;
  2) lastevanemate ja muusikakooli koostöö korraldamine eduka õppetegevuse tagamiseks;
  3) lastes pillimängu- ja muusikahuvi äratamine ning selles osalemise tunnustamine;
  4) säilitada muusikakooli traditsioonid ja loomingulised kollektiivid;
  5) osaleda aktiivselt linna, regiooni ja vabariigi kultuurielus (laulupeod, konkursid, festivalid, kontserdid, tuluõhtud jne);
  6) Sillamäe linna muusikaelu edendamiseks muusikakooli ja teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö arendamine;
  7) muusikakooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  8) täiskasvanute vabatahtliku koolitusega tegelemisel õppijatele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine.

§ 4.   Muusikakooli struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Muusikakoolis on järgmised õppeastmed:
  1) põhimuusikakooli noorem aste 1.- 4. klass;
  2) põhimuusikakooli vanem aste 5.- 7. klass;
  3) lisa-aasta(d);
  4) vabaõpe – õppimine toimub vaba õppekava alusel, õppeaeg vastavalt õppuri soovile ja huvile.

  (3) Muusikakooli õppeastmete tegevus on korraldatud järgmistesse osakondadesse:
  1) klaveriosakond;
  2) rahvapilliosakond;
  3) puhkpilliosakond;
  4) keelpilliosakond;
  5) pop-jazz osakond;
  6) vabahariduse osakond (täiskasvanute ja muud õppekavavälised õpperühmad, samuti muusikastuudiod ja -ringid).
[ - jõust. 01.07.2011]

§ 5.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe muusikakoolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal, täiskasvanutele – põhitööst vabal ajal.

  (2) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku õppekava alusel koostatud muusikakooli õppekava.

  (3) Õpe muusikakoolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kahe järjestiku õppetunni vahel peab olema puhkepaus vähemalt 5 minutit.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab muusikakoli direktor, lähtudes muusikakooli õppekavast ning õppuri õppeastmest ning moodustatud õpperühmadest.

  (6) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta, mis algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (7) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva, mis jaguneb neljaks õppeveerandiks ning koosneb 35 õppenädalast, mis lisaks korrapärasele õppetööle sisaldavad ka arvestusi, eksameid ja hindelisi kontserte, loomingulist praktikat.

  (8) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest. Õppeaasta ja õppetöö vaheaegade kestuse määrab muusikakooli direktor lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud tähtaegadest.

  (9) Õppuri teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (õppeveerand, poolaasta, õppeaasta) lõpul, aga samuti kontsertidel, arvestustel, eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud muusikakooli õppekavas.

  (10) Muusikakooli klassi- ja lõputunnistustele kantavad hinded, lähtuvad tavakohasest viiepallisest hindamissüsteemist tagamaks nende võrreldavuse õppuri üleminekul ühest õppeasutusest teise.

§ 6.   Õppekava

  (1) Muusikakooli õppetegevuse alusdokumendiks on õppekavad.

  (2) Õppekava peab vastama huvikooli seadusele, huviharidusstandardile ja raamõppekavadele.

  (3) Õppekavas sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (4) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskava ja õppeplaanide koostamiseks.

  (5) Õppekava kinnitab muusikakooli direktor.

  (6) Enne kinnitamist peab õppekava eelnõu heaks kiitma õppenõukogu.

§ 7.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Muusikakooli õppekava registreeritakse EHIS-es.

  (2) Õppekava registreerimiseks on muusikakooli direktor pärast õppekava kinnitamist kohustatud esitama õppekava 5 tööpäeva jooksul linnavalitsusele. Linnavalitsus või tema volitatud esindaja edastab andmed EHIS-ele.

  (3) Ettepanekuid muusikakooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha linnavalitsus või tema poolt selleks volitatud isik, muusikakooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (4) Tehtud ettepanekud kinnitab muusikakooli direktor, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu arvamuse.

  (5) Muusikakooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 8.   Muusikakooli vastuvõtmine

  (1) Muusikakooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel õppuritest, kes soovivad muusikaharidust omandada ning kellel on selleks vajalikke eeldusi.

  (2) Vormikohase avalduse lapse õppima asumiseks esitab lastevanem või seaduslik esindaja, võttes sellega endale vastutuse õppuri õppetulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest. Avalduse vormi kinnitab muusikakooli direktor.

  (3) Sisseastumiskatsed viib läbi sisseastumiskomisjon. Sisseastumiskatsed protokollitakse.

  (4) Otsuse õppuri muusikakooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

  (5) Õppuri muusikakooli vastuvõtmise kinnitab direktor.

  (6) Lisa-aasta õppesse võetakse vastu õppur, kes on eelnevalt täitnud muusikakoolis valitud õppekava.

§ 9.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustakse muusikaloo õppeaines, solfedžos ja muudes muusikateoreetilistes ainetes ning koorides ja orkestrites.

  (2) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa võimalusel lähtuvalt õppuri vanusest ja tasemest. Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundidena.

  (3) Õpperühmade moodustamise korra ja täituvusnormid kehtestab linnavalitsus. Õpilasnimekirjad õpperühmade lõikes kinnitab muusikakooli direktor.
[KO 2009, 7, 98 - jõust. 01.01.2009]

§ 10.   Muusikakoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse muusikakoolist välja:
  1) muusikakooli lõpetamisel või õppeetapi lõpetamisel;
  2) elama asumisel väljapoole Sillamäe linna või kui lastevanema elukohajärgse omavalitsusüksusega ei saavutata kokkulepet õpilaskoha maksumuse tasumise osas;
  3) tervislikel põhjustel;
  4) mitterahuldavate õppetulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  5) õppetasu võlgnevuse tõttu;
  6) muusikakooli kodukorra, päevakava ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
  7) muudel mõjuvatel põhjustel.

  (2) Muusikakooli direktor otsustab õppuri väljaarvamise:
  1) lastevanema avalduse alusel (lõike 1 punktides 2, 3, 7 toodud juhtudel);
  2) õppenõukogu otsuse alusel (lõike 1 punktides 1, 4, 6 toodud juhtudel);
  3) hoolekogu otsuse alusel (lõike 1 punktis 5 toodud juhul).

  (3) Õppuri muusikakooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 11.   Muusikakooli lõpetamine

  (1) Muusikakooli loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Muusikakooli lõpetamist tõendab muusikakooli lõpudokument (lõputunnistus), milles kajastatakse muusikakoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete hindeline loend.

§ 12.   Õppuri õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal muusikakooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) õppida vastavalt muusikakooli õppekavale ja tunniplaanile, avaldada soovi lisaainete õppimiseks ning saada teavet teda huvitava eriala edasiõppimise võimalustest;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses;
  4) kasutada muid seaduses ja muusikakooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (2) Õppuril on kohustus:
  1) järgida ja täita muusikakooli kodukorda, õppekava, tunniplaani ja päevakava;
  2) hoida muusikakooli kasutuses olevat vara. Alaealise õppuri käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lastevanem;
  3) täita muid seaduse ja muusikakoolis põhimääruses sätestatud kohustusi;
  4) Muusikakooli tagab õppuri muusikakoolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

§ 13.   Muusikakooli töötajad

  (1) Muusikakooli töötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetaja, kontsertmeister) ja muu personal.

  (2) Töötajate tööandjaks on muusikakool, keda töösuhtes esindab muusikakooli direktor.

  (3) Muusikakooli direktor teeb ettepaneku linnavalitsusele personalikoosseisu kinnitamiseks ning kinnitab palgamäärad, lähtudes muusikakooli eelarvest.
[RT IV, 13.06.2014, 2 - jõust. 16.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (4) Muusikakooli töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks muusikakooli põhimääruse, töötaja töölepingu, tööülesannete kirjelduse ja reeglitega töökorraldusele, mis on kooskõlas tööõigus- ning muude õigusaktidega.
[KO 2010, 69, 945 - jõust. 01.04.2010]

  (5) Pedagoogi ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine, lähtudes Sillamäe Linnavalitsuse poolt kinnitatud korrast ja tingimustest.
[KO 2010, 69, 945 - jõust. 01.04.2010]

  (6) Õppekava täitmiseks vajaliku pedagoogilise koormuse kohta koostatakse iga õppeaasta alguses pedagoogide tarifitseerimisnimekiri.

  (7) Tegelikult kasutatud pedagoogiliste koormuste kohta tehakse kokkuvõte üks kord kuus.

  (8) Pedagoogilise töötajate töötasustamise aluseks on linnavalitsuse poolt kinnitatud palgajuhend ja kvalifikatsiooninõuded. Huviringi juhtide ja kontsertmeistrite töötasustamise alused kinnitab linnavalitsus.
[KO 2009, 7, 98 - jõust. 01.01.2009]

  (9) Töötajatel on õigus saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta, võtta osa atesteerimisest, taotleda võimalust kvalifikatsiooni täiendamiseks ning avaldada arvamust muusikakooli tööd ning arengut puudutavates küsimustes.

  (10) Pedagoogidel on kohustus:
  1) töötada vastutustundega, arvestades kehtivaid õppekavasid;
  2) säilitada ja täiendada kvalifikatsiooni vastavalt muusikahariduse nõuetele ja õppeasutuse eripärale;
  3) tagada õppurite võimetekohane loominguline areng;
  4) täita õppetööd kajastavaid dokumente kooskõlas Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud nõuetega.

§ 14.   Muusikakooli juhtimine

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kes peab tagama muusikakooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab muusikakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktoril on kohustus anda aru linnavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikutele.

  (3) Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi linnavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab linnapea. Muusikakooli direktori ametikoha kandidaadil peab olema muusikakooli profiilile vastav kõrgharidus.

  (4) Direktor:
  1) teeb muusikakooli kasuks linnavalitsuse nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud muusikakooli, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses ja direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab muusikakooli õppenõukogu;
  3) tagab muusikakooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud muusikakooli töötajatega;
  5) kinnitab reeglid töökorraldusele;
[KO 2010, 69, 945 - jõust. 01.04.2010]
  6) kinnitab muusikakooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  7) kinnitab muusikakooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
  8) koostab muusikakooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks;
  9) esitab vähemalt üks kord aastas aruande muusikakooli tegevusest hoolekogule ja linnavalitsusele;
  10) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) lahendab muid huvikooli seadusega, muusikakooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi;
  12) muusikakooli tegevuse koordineerimiseks ning korraldamiseks annab direktor seaduses ja muusikakooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (5) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega õppealajuhataja või tema äraolekul isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

  (6) Direktor määrab isiku, kes asendab direktorit ka juhul, kui direktor ja õppealajuhataja on samal ajal ära.

§ 15.   Muusikakooli õppenõukogu

  (1) Muusikakooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

  (3) Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (4) Õppenõukogu:
  1) võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid;
  2) arutab muusikakooli arengu- ja tegevuskavasid ja teeb ettepanekud nende muutmiseks;
  3) vaatab läbi ja kooskõlastab muusikakooli õppekava ning sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ja õpitulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
  4) kooskõlastab õppurite hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle.

  (5) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemal viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (7) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav hiljemalt 3 päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 16.   Muusikakooli hoolekogu

  (1) Muusikakooli hoolekogu on „Huvikooli seaduse“ alusel muusikakooli juures alaliselt tegutsev organ.

  (2) Hoolekogu ülesanne on suunata muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid muusikakooli direktorile ja linnavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (3) Hoolekogu moodustab linnavalitsus.

  (4) Hoolekogul on kuni üheksa liiget.

  (5) Hoolekogusse kuuluvad Sillamäe Linnavolikogu esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud muusikakooli töötajate esindajat (v.a muusikakooli direktor), vähemalt 2 lastevanemate esindajat, õppurite esindaja, muusikakooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (6) Hoolekogu koosseisu kinnitab Linnavalitsus aselinnapea ettepanekul neljaks aastaks. Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.
[RT IV, 13.06.2014, 2 - jõust. 16.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (7) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku. Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul muusikakooli direktor.

  (8) Hoolekogu ülesanded on järgmised:
  1) teeb vajadusel muusikakooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära muusikakooli direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid muusikakooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid muusikakooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaevate osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
  7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

  (9) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koguneb vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (10) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 3 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (11) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (12) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (13) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (14) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on muusikakooli juhtkonnale täitmiseks.

  (15) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav hiljemalt 3 päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija. Hoolekogu protokollid edastatakse ka linnavalitsusele.

  (16) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa muusikakooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

§ 17.   Muusikakooli vara ja finantseerimine

  (1) Muusikakooli vara on Sillamäe linna omand, mis on antud muusikakooli sihtotstarbelisse kasutusse oma ülesannete täitmiseks. Muusikakooli vara valitsemine toimub „Sillamäe linna põhimäärusega“ kehtestatud korras.

  (2) Muusikakooli eelarve Sillamäe linna eelarve koosseisus kinnitab linnavolikogu. Muusikakool võib saada vahendeid ka õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena ning muudest laekumistest. Muusikakool võib saada rahalisi vahendeid ka riigieelarvest, laekumisest sihtfondidest.

  (3) Muusikakooli finantseerimist Sillamäe linna eelarvest korraldab linnavalitsus. Muusikakooli finantseerimisel osalevad lastevanemad ja täiskasvanud õppurid, tasudes õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul linnavalitsus.

  (4) Muusikakooli finantseerimisel osalevad vallad ja linnad, kelle lapsed muusikakoolis õpivad, ja täiskasvanud õppurid, tasudes linnavalitsuse poolt kinnitatud määras õpilaskoha arvestusliku maksumuse.

  (5) Põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad ja tasuliste huvitegevuse ringide moodustamise korra ja täituvusnormid kehtestab linnavalitsus.
[KO 2009, 7, 98 - jõust. 01.01.2009]

  (6) Muusikakooli finantstegevust juhib koostöös muusikakooli hoolekoguga muusikakooli direktor. Muusikakooli raamatupidamise arvestust teostab linnavalitsuse hallatav asutus Linna Raamatupidamine oma põhimääruses ja „Sillamäe linna raamatupidamise sise-eeskirja“ ettenähtud korras ning vastavalt „Raamatupidamise seadusele“.

§ 18.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Muusikakooli esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras, avaldab andmed oma tegevuse sisu ning tulemuste kohta õppeaasta kaupa.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet muusikakooli ja muusikakooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus. Muusikakooli tegevust kontrollivad linnavalitsus, linnavalitsuse rahandusosakond ja linnavalitsuse poolt volitatud isikud.

  (3) Riiklikku järelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 19.   Asjaajamine

  (1) Muusikakooli asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldab muusikakooli direktor kooskõlas Sillamäe linna ühtse asjaajamiskorra ja kehtivate õigusaktidega.

§ 20.   Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muusikakooli ühinemise või jagunemise korraldab või muusikakooli tegevuse lõpetab Sillamäe Linnavolikogu.

  (2) Muusikakooli või jagunemine korraldatakse või asutus lõpetatakse õigusaktides ettenähtud korras.

  (3) Muusikakooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (4) Muusikakooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lastevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (5) Muusikakooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse EHIS-es vastavad muudatused kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (6) Muusikakooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui muusikakooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui muusikakooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 21.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab Sillamäe Linnvolikogu.

§ 22.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 2008. aastal.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json