Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sindi linna 2015. aasta I lisaeelarve

Sindi linna 2015. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2015, 8

  Sindi linna 2015. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 11.06.2015 nr 28

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Sindi Linnavolikogu poolt 11. oktoobril 2012 määrusega nr 44 kinnitatud „Sindi linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 8 lõike 5 alusel

  § 1.  Võtta vastu Sindi linna 2015. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas.

  Toomas Asi
  volikogu esimees

  Lisa  Sindi linna 2015 I lisaeelarve