ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2017, 17

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 07.06.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta Saarde valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) imbsüsteem - omapuhasti, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse;
  2) kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  3) kohtkäitlus - reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sh kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  4) kohtkäitlussüsteem - reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  5) kuja – kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  6) omapuhasti – ehk kohtpuhasti on rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  7) inimekvivalent - ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane tinglik veereostuskoormuse ühik;
  8) purgimiskoht – koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas (edaspidi ÜVK) tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  9) purgimisteenus - reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või –sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  10) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;
  11) reovesi - üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  12) reovee bioloogiline puhastamine - ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 “ Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  13) reoveekogumisala (erdaspidi rka) - ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kogumiseks kanalisatsiooni kaudu ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks. Reoveekogumisalad kinnitatakse keskkonnaministri käskkirjaga;
  14) septik - pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt. Septik on omapuhasti osa, mille ülesandeks on selitada reovees olev heljum. Veetiheda ja ventileeritava kinnise mahuti põhja settivad reovee tahked osad ja lagunevad seal anaeroobselt bioloogiliste protsesside tulemusena. Pärast septiku kambrite (1-3) läbimist voolab heitvesi edasi imb- või filtersüsteemi. Tahke fraktsioon tuleb perioodiliselt eraldada ja vedada käitlemiseks suurema reoveepuhasti juurde;
  15) imbsüsteem - septikule järgnev heitvee puhastussüsteem, kus killustikukihi sisse teatud kindlate vahedega paigaldatud imbtorud jaotavad vee ühtlaselt üle kogu filtreeriva ala (imbväljaku) ning tänu millele imendub sinna valguv vesi ühtlaselt pinnasesse, läbides seejuures pinnaseosakestele kasvanud biokile, mis lagundab vees sisalduvad tahked ainekübemed aeroobselt;
  16) filtersüsteem, filterväljak - heitvee puhastussüsteem, mis rajatakse juhul, kui imbsüsteemi paigalduskoha pinnas ei ima või ei lase vett läbi. Killustikukihi alla ehitatakse liivast filtreerimiskiht ja selle alla paigaldatakse drenaažitorud, mis juhivad läbi liivakihi valgunud ja puhastatud vee kogumiskaevu ja sealt suublasse.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine Saarde valla asustusüksustes, mis ei asu reoveekogumisaladel või mis on alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel, samuti reovee kogumismahutite rajamine ja kasutamine alla 2000 ie aladel, on lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis Saarde valla üldplaneeringu ja Saarde valla ÜVK kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (2) Vastavalt Veeseaduse § 241 on reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie lubatud omapuhastite kasutamine. Alla 2000 ie reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud pinnasesse immutada vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool reoveekogumisala reguleerib omapuhastite kasutamist veeseadus ja selle alamaktid.

  (3) Reoveekogumisaladel reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on omapuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud.

  (4) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, sh üle 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalal, kuhu ühiskanalisatsiooni ei rajata, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ja korraldama selle veo omavalitsuse ÜVK-s määratud purgimissõlme.

  (5) Erandkorras on lubatud kasutada reovee kogumiseks reovee kogumismahutit ÜVK kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.

  (6) Reoveekogumisaladel, kus on olemas ühiskanalisatsioon, on pinnasesse immutamine keelatud.

  (7) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal on kohustus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga Saarde valla ÜVK-s märgitud tähtaja jooksul, kui selleks on vee-ettevõtja välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi.

  (8) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

  (5) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (6) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

  (7) Reovee kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

§ 5.   Reovee kogumismahuti ja septiku ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Septiku kuja peab olema vähemalt 5 m.

  (2) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10-200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

  (3) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kogumismahuti või septiku ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (4) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti või septiku paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb Saarde vallavalitsusele esitada 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ümberehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Kui Saarde vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (5) Hoone ehitamisel või rekonstrueerimisel ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti või septiku kasutusele võtmiseks esitada Saarde vallavalitsusele kogumismahuti või septiku andmed koos hoone kasutusloa taotlusega. Eraldi kogumismahutile kasutusteatist esitama ei pea.

  (6) Olemasolevale hoonele paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku kasutuselevõtmiseks, tuleb Saarde vallavalitsusele esitada „Ehitusseadustiku“ kohane kasutusteatis hiljemalt 5 tööpäeva peale mahuti paigaldamist.

  (7) Kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või septiku ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 16.06.2013 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimine“ ning 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti ehitamisel tuleb juhinduda „Ehitusseadustiku“ lisast 1 ja lisast 2.

  (3) Omapuhasti rajamiseks tuleb Saarde vallavalitsusele esitada vähemalt 10 päeva enne ehitustööde alustamist „Ehitusseadustiku“ kohane ehitusteatis koos ehitusprojektiga. Kui Saarde Vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (4) Omapuhasti kasutusele võtuks tuleb Saarde Vallavalitsusele esitada „Ehitusseadustiku“ kohane kasutusloa taotlus.

§ 7.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (5) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 1 kord 6 kuu jooksul. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

  (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (7) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (8) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kelle sõidukil on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud vedaja kaart.

  (9) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (10) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

  (11) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 8.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Saarde vallas purgimise teenust osutav ettevõtja peab omama reovee äraveo teenuse osutamise registreeringut Saarde vallavalitsuses. Registreering kehtib kuni kolm aastat.

  (3) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Saarde valla purgimiskoht on: Marana külas Heitveepuhasti kinnistul (nr 2829106; kat nr 71101:001:0176). Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

  (4) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse ära eeskirja järgne purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (5) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

§ 9.   Reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Saarde valla territooriumil toimub purgimisteenuse osutamine registreeringut omavate ettevõtete ja vedaja kaardiga varustatud sõidukite poolt.

  (2) Registreeringut ja vedaja kaarte on õigus taotleda ettevõtjal:
  1) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) kellel on sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad;
  3) kelle sõiduk on varustatud GPS seadmega, millega salvestatavat infot on kohustus säilitada vähemalt 6 kuud. Info GPS seadme olemasolu ja teenuse pakkuja kohta kantakse taotlusele;
  4) kelle sõiduk on varustatud reoveemõõdikuga, mis mõõdab kohtkäitlusrajatisest väljaveetud reovee kogust;
  5) kellel on kehtiv reovee purgimise teenusleping vee-ettevõtjaga, välja arvatud juhul kui taotleja on vee-ettevõtja.

  (3) Taotlus Saarde valla territooriumil reovee äraveo teenuse osutamiseks esitatakse Saarde vallavalitsusele. Taotluse vorm on esitatud käesoleva eeskirja Lisas 1.

  (4) Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

  (5) Kohalikul omavalitsusel on õigus keelduda ettevõtja registreerimisest ja sõidukile vedaja kaardi väljastamisest, kui taotleja on esitanud valeandmeid või rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid tegevusloa taotlemise ajal.

  (6) Peale taotluse läbivaatamist ja positiivse otsuse tegemist registreeritakse ettevõtja Saarde vallavalitsuses ning vedaja sõidukile väljastatakse vedaja kaart.

§ 10.   Vedaja kaart

  (1) Vedaja kaart on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis tõendab vastava sõiduki õigust teostada reovee äravedu Saarde valla territooriumil.

  (2) Vedaja kaart väljastatakse iga sõiduki kohta eraldi. Juhul kui üks sõiduk on mitme vedaja kasutuses, saab taotleda vedaja kaardi sõidukile vaid üks ettevõte;

  (3) Vedaja kaardile kantakse sõiduki ja ettevõtja andmed ning teeninduspiirkonna ja purgimiskoha andmed. Vedaja kaardi vorm on käesoleva eeskirja Lisas 2.

  (4) Vedaja kaart peab teeninduspiirkonnas sõitval sõidukil olema nähtavalt esiklaasile kinnitatud.

  (5) Vedaja kaart kehtib kuni kaardil näidatud kehtivuskuupäevani või kuni selle kehtetuks tunnistamiseni.

  (6) Vedajal tuleb vedaja kaart Saarde vallavalitsusele tagastada selle kehtivuse lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (7) Kohalikul omavalitsusel on õigus vedaja kaart kehtetuks tunnistada järgnevatel põhjustel:
  1) vedaja on reovee äraveo teenuse osutamisel rikkunud reovee või heitvee käitlemise nõudeid või käesolevat eeskirja;
  2) vedaja on kahel või enamal korral sõitnud teeninduspiirkonnas vedaja kaardita;
  3) vedaja on esitanud reovee üleandmisel kahel või enamal korral valeandmeid;
  4) vedaja on Saarde valla territooriumil osutanud reovee äraveo teenust välja lülitatud GPS seadmega.

§ 11.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks tuleb 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada Saarde vallavalitsusele ehitusteatis. Kui kohalik omavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina, võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigus tekkivad ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks ehitisregistrist tuleb 5 tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada Saarde vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel - hiljemalt 3 kuud peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet Saarde vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teatama rajatise omanikule 5 tööpäeva kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette, kus toob välja kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Saarde vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (4) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja Saarde valla ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teatama Saarde vallavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Ettevõtja peab taotlema tegevusluba ja vedajakaarti kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

Lisa1 Taotlus reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks

Lisa2 Vedaja kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json