Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hiiumaa valla hankekord

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2018, 3

Hiiumaa valla hankekord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 1 § 9 lõigete 1 ja 3 ning Hiiumaa Vallavolikogu 8.3.2018 määruse nr 41 „Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande volitamine Hiiumaa Vallavalitsusele punkti 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) ja Hiiumaa valla osavalla valitsuse ametiasutuse, tema hallatava asutuse ja valla valitseva mõju all olevas sihtasutuses ja äriühingus (edaspidi hankija) korraldatava riigihanke, sh alla lihthanke piirmäära jääva hanke planeerimist, korraldamist ning hankelepingu (edaspidi leping) sõlmimist.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Asja ostmisel, teenuse ja ehitustöö tellimisel, ideekavandi saamisel, ehitustöö ja teenuse kontsessiooni andmisel ning sotsiaal- ja eriteenuse hankimisel tuleb sõltumata lepingu maksumusest järgida riigihangete seaduses1 (edaspidi RHS) sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid, sealhulgas peab riigihanke eesmärgi saavutama mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

 (2) Avariitöö või suurema kahju ärahoidmisel, kui ei ole võimalik järgida RHS-i ja korra tähtaegu ning menetlust, märgitakse põhjendus arve kinnitamisel.

 (3) Kõik selle määruse maksumused ja piirmäärad on ilma käibemaksuta.

 (4) Hankija nimel riigihanke korraldamise õigus on eelarves kinnitatud mahus riigihanke eest vastutaval isikul (edaspidi vastutav isik), kelleks on asutuse juht.

 (5) Kui kavandatava lepingu sõlmimisega võetakse kohustus üle ühe eelarveaasta, on hanke korraldamine Hiiumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsuseta lubatud, kui kohustuste võtmine on sätestatud valla eelarvestrateegias või kui kohustuste võtmine on vallavara tavapärase majandamisega seotud hanke korraldamisega.

 (6) Lepingu kirjalik vorm on kohustuslik riigihankele maksumusega alates 5000 eurost.

 (7) Lepingu täitmise eest vastutav isik on riigihanke eest vastutav isik, kui lepingus ei sätestata teisiti.

 (8) Riigihanke alusdokumendid ja hankekomisjoni protokollid registreeritakse ja arhiveeritakse elektroonilises dokumendiregistris vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

 (9) Kui riigihanke korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena, ei pea riigihanke alusdokumente dokumendiregistris registreerima.

§ 3.  Riigihanke piirmäärad

 (1) Rahvusvaheline piirmäär on kehtestatud Euroopa Komisjoni poolt RHS § 14 lõigetes 3 ja 4 viidatud direktiivides ning avaldatud Euroopa Teatajas.

 (2) Riigihanke piirmäär RHS § 14 lõike 2 kohaselt on:
 1) asja ostmise ja teenuse tellimise, ideekonkursi ja eriteenuse korral 60 000 eurot kuni rahvusvaheline piirmäär;
 2) ehitustöö korral 150 000 eurot kuni rahvusvaheline piirmäär;
 3) sotsiaalteenuse korral 300 000 eurot kuni rahvusvaheline piirmäär.

 (3) Lihthanke piirmäär RHS § 14 lõike 1 kohaselt on:
 1) asja ostmise ja teenuse tellimise korral 30 000 eurot kuni riigihanke piirmäär;
 2) ehitustöö korral 60 000 eurot kuni riigihanke piirmäär.

 (4) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke piirmäär on:
 1) asja ostmise ja teenuse tellimise korral lihthanke piirmäär;
 2) ehitustöö korral lihthanke piirmäär.
 3) otseost on asjade ostmine, teenuse tellimine ja ehitustöö alla 5000 euro.

§ 4.  Riigihangete planeerimine

 (1) Riigihangete kavandamiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankijate ühine hankeplaan.

 (2) Hankeplaani kantakse aastasse planeeritavad riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära. Hankeplaani võib kanda lisaks lõikes 2 toodutele riigihankeid, mille eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära.

 (3) Hankeplaani koostab riigihangete spetsialist. Hankeplaani koostamiseks esitavad hangete eest vastutavad isikud riigihangete spetsialistile hiljemalt kolme nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist samal aastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni:
 1) riigihanke nimetus (hangitava asja, teenuse või ehitustöö nimetus) ja lühikirjeldus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) riigihanke väljakuulutamise eeldatav aeg vähemalt kvartali täpsusega;
 4) lepingu eeldatav kehtivusaeg aasta täpsusega;
 5) riigihanke eest vastutava isik (ametikoht).

 (4) Valitsus kinnitab korraldusega hankeplaani, mis sisaldab selle paragrahvi lõikes 3 nimetatud informatsiooni, hiljemalt viie nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

 (5) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul riigihangete spetsialisti või hanke eest vastutava isiku või hankija ettepanekul.

 (6) Hankeplaanis nimetamata riigihange viiakse läbi plaaniväliselt vastavalt vajadusele.

§ 5.  Hanke menetlemine

 (1) Hanke, mille eeldatav maksumus on alla 5000 euro, korraldamise otsustab eelarves ettenähtud vahendite piires hanke eest vastutav isik ja menetletakse vastavalt määruse §le 7.

 (2) Hankeplaanis nimetatud hanke, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära, korraldamise algatab valitsus korraldusega .

 (3) Valitsuse korralduses on:
 1) hanke nimetus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hanke eest vastutav isik;
 4) viide hankedokumentidele;
 5) vajadusel hankekomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed;
 6) vajadusel isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
 7) vajadusel hanke eeldatav maksumus.

 (4) Hanke, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära, pakkumuse edukaks tunnistamise otsustab valitsus korraldusega.

 (5) Lepingu sõlmib isik, kellel on selleks õigus vastavalt Hiiumaa valla vara valitsemise korrale.

 (6) Lepingu muutmises võib kokku leppida RHS sätetatud korras.

 (7) Lepingu täitmise eest vastutav isik teavitab viivitamatult riigihangete spetsialisti lepingu täitmisest või lepingu täitmisega tekkinud probleemidest, eesmärgiga tagada RHS sätestatud tähtaja jooksul kohustuslike aruannete jm dokumentide õigeaegne esitamine riigihangete registrile, samuti registris vajalike kannete tegemine.

§ 6.  Hankekomisjon

 (1) Eeldatavalt üle lihthanke piirmäära kujuneva maksumusega hangete menetlemiseks moodustab valitsus vähemalt kolmeliikmelise hankekomisjoni.

 (2) Hankekomisjoni pädevus:
 1) avab pakkumuse;
 2) kontrollib pakkuja kvalifikatsiooni ja pakkuja pakkumuse vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele;
 3) tunnistab pakkumuse osaliselt või täielikult vastavaks või lükkab tagasi;
 4) võrdleb ja hindab vastuvõetud pakkumusi;
 5) selgitab välja eduka pakkumuse;
 6) teeb valitsusele põhjendatud kirjaliku ettepaneku pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaima pakkumuse edukaks tunnistamiseks.

 (3) Komisjonil on õigus kaasata spetsialiste ja teisi isikuid.

 (4) Vajadusel võib komisjon anda ja nõuda hankemenetlust puudutavat selgitust, hinnata alternatiivset lahendust, muuta töö mahtu, tunnistada hankemenetluse kehtetuks või pidada pakkujaga dialoogi või läbirääkimisi vastavalt hankedokumentides sätestatule.

 (5) Komisjon võib teha otsuse ka koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sh esimees, on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

 (6) Komisjoni koosoleku protokolli koostamise tagab hanke eest vastutav isik, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

§ 7.  Alla lihthanke piirmäära jääva asja ostmise ning teenuse ja ehitustöö tellimise kord

 (1) Alla lihthanke piirmäära jääva asja ostmise ning teenuse ja ehitustöö tellimisel kohaldatakse RHS § 3 sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et riigihanke korraldamisel kaasneks võimalikult väike halduskoormus, sh aja , raha- ja tööjõukulu.

 (2) Eeldatavalt alla 5000 eurot jääva maksumusega asja ostmiseks ning teenuse ja ehitustöö tellimiseks, samuti avariitööde teostamiseks või suurema kahju ärahoidmise vajadusel võib ajalist raami arvestades teha otseostu. Asjade ostmisel ning teenuse ja ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5000 eurot kuni lihthanke piirmäär, tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele pakkujale. Juhul, kui pakkumuse esitab vaid üks pakkuja, tuleb pakkumuste puudumist vajadusel põhjendada.

 (3) Pakkumuse esitamiseks ettepaneku tegemisel tuleb reeglina koostada soovtavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ja selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriume ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 8.  Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine

 (1) Sotsiaal- ja eriteenuse hanke erimenetluse korda kohaldatakse teenuste suhtes, mille loetelu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas.

 (2) Sotsiaal- ja eriteenuste hanke erimenetluse korraldamisel tuleb järgida RHS §-des 126, 127 ja 144 ning selles määruses sätestatut. Alla riigihanke piirmäära jäävate sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke korraldamisel lähtutakse käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatust.

§ 9.  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

 (1) Hanke menetluses ei tohi osaleda isik, kes:
 1) on asjas menetlusosaline või menetlusosalise esindaja;
 2) on asjas menetlusosalise ja menetlusosalise esindaja sugulane, abikaasa, hõimlane või perekonnaliige haldusmenetluse seaduse tähenduses;
 3) on menetlusosalise või selle esindajaga töö-, teenistus- või muus suhtes;
 4) on muul viisil isiklikult huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolu tekitab kahtlust tema erapooletuses.

 (2) Hankekomisjoni koosseis peab välistama huvide konflikti tekkimise võimaluse riigihanke otsuste tegemisel ning tagama menetluse õiguspärase läbiviimise.

 (3) Kui ilmnevad eelmises lõikes nimetatud asjaolud, on isik kohustatud sellest teavitama komisjoni esimeest või hanke eest vastutavat isikut, kes otsustab kolme tööpäeva jooksul isiku taandamise vajalikkuse. Lihthanke piirmäära ületava hanke puhul antakse kinnitus huvide konflikti puudumisest kirjalikult.

§ 10.  Avaldatav teave

  Hankekord ja hankeplaan avaldatakse vallavalitsuse veebilehel www.vald.hiiumaa.ee.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavalitsuse 15.1.2014 määrus nr 3 „Hankekord“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse 23.4.2010 määrus nr 4 „Riigihangete korraldamise kord“

 (3) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavalitsuse 9.1.2013 määrus nr 1 „Käina valla hankekord“.

Reili Rand
vallavanem

Helen Härmson
vallasekretär