KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2018, 7

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 31.05.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Setomaa vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise nõuded eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses.

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 3.   Ürituse taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldamisest peab ürituse korraldaja kirjalikult teavitama Setomaa Vallavalitsust kui ametiasutust (edaspidi vallavalitsus). Ürituse loa taotluse vorm on määruse lisa.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusse.

  (3) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) nimetus ja liik (etendus, võistlus, kaubandusüritus, lõbustusüritus, reklaamüritus või muu üritus);
  2) lühikirjeldus planeeritava ürituse kohta;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) korraldaja telefon, e-post;
  7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  8) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
  9) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

  (4) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

  (5) Ürituse korraldamiseks ei pea taotlust esitama Setomaa Vallavalitsus ja hallatav asutus, kui üritus korraldatakse hallatava asutuse valduses olevas kohas.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Vallavalitsuse kantselei registreerib esitatud taotluse.

  (2) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja).

  (3) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, menetletakse taotlust edasi.

  (4) Kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikult.

  (5) Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa nõuetekohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab § 5 lõikes 2 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (6) Ürituse loa annab vallavalitsus korraldusega, milles ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

  (7) Ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood/registrinumber ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

  (8) Menetleja teavitab ürituse toimumisest ning ürituse korraldamisega seotud asjaoludest Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

§ 6.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) tagama avaliku korra ja täitma heakorra nõudeid;
  6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 8.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Setomaa vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalse kahju hüvitab ürituse korraldaja.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Meremäe Vallavolikogu 14.11.2014 määrus nr 19 ”Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Mikitamäe Vallavolikogu 27.08.2015 määrus nr 16 ”Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Värska Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 10 ”Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa Loa taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json