HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaste vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ning kooli lõpetamise tingimused ja kord Viru-Nigula valla muusikakoolides

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2019, 1

Õpilaste vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ning kooli lõpetamise tingimused ja kord Viru-Nigula valla muusikakoolides

Vastu võetud 06.06.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 ja Viru-Nigula Vallavolikogu 25.01.2018 otsuse nr 53 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Viru-Nigula Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi kord) sätestab Viru-Nigula valla muusikakoolidesse (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Kool avalikustab korra kooli veebilehel.

  (2) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral Viru-Nigula Vallavalitsus kui täitevorgan.

§ 3.   Õpilaste vastuvõtmine kooli

  (1) Kooli võetakse vastuvõtukatsete tulemuste alusel vastu üldjuhul 7-12- aastaseid lapsi. Noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon või komisjoni ettepanekul kooli õppenõukogu.

  (2) Eelkooli võetakse vastuvõtukatsete tulemuste alusel vastu üldjuhul 6-8- aastaseid lapsi. Noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon või komisjoni ettepanekul kooli õppenõukogu.

  (3) Eelkooli edukalt lõpetanud lapsi võib vastu võtta vastuvõtukatseteta väljaspool konkurssi.

  (4) Vabaõppesse võetakse õpilasi vastu järgmistel juhtudel:
  1) kui õpilaskandidaadi vanus ületab eeldatava vanusepiiri astumaks õppima soovitud erialal põhiõppes (noored kuni 26.eluaastani);
  2) kui õpilane ei suuda/ei soovi täita huviala süva-või üldõppe õppekava mahtu;
  3) kui kooli lõpetanud õpilane soovib jätkata õpet huviala kolmandal astmel (lisa aastad) või soovib pärast kooli lõpetamist õppida mõnda teist huviala.

  (5) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse vastuvõtukatsete alusel õpilane, kes mõnes muus muusikakoolis on läbinud eelnevad klassid. Selleks peab õpilase seaduslik esindaja lisaks taotlusele esitama ka muusikakooli tunnistuse ja põhipilli individuaalplaani koopia.

  (6) Vastuvõtukatsed edukalt läbinud lapsed, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viru-Nigula valla haldusterritooriumi, võetakse huvikooli vastu lapse seadusliku esindaja ja Viru-Nigula valla vahelise kokkuleppe alusel.

  (7) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja taotluse, mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal kooli kantseleis. Taotluse allkirjastamisega võtab lapse seaduslik esindaja endale vastutuse õppimiseks vajalike kooliväliste tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

  (8) Taotlusele lisab sisseastuja seaduslik esindaja:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistuse koopia);
  2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (välja arvatud digiallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral).

§ 4.   Muusikakooli vastuvõtukatsed

  (1) Kooli vastuvõtukatsed korraldatakse jooksva aasta maikuu lõpus või juunikuu alguses ja vajadusel täiendavad katsed ka augusti lõpus või septembri alguses.

  (2) Muusikakooli direktor moodustab vastuvõtukatseteks vastuvõtukomisjoni, kuhu kuulub komisjoni esimees ja vähemalt kaks liiget.

  (3) Vastuvõtukatsetel peab õpilaskandidaat:
  1) laulma ühe laulu vabal valikul;
  2) sooritama lihtsa musikaalsuse ja rütmitunde katse.

  (4) Õpilaskandidaadi erinevaid sooritusi hinnatakse eraldi ja kokkuvõtvalt koondhindega.

  (5) Õpilaskandidaadid võetakse vastu vastavalt protokollitud hinnete pingereale.

  (6) Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vastu käesoleva korra § 3 lõike 5 alusel.

  (7) Kooli vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teavitab kool õpilasskandidaadi seaduslikku esindajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast vastuvõtukatsete lõppu.

  (8) Vastuvõtukatsed edukalt läbinud õpilaskandidaat, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub väljaspool Viru-Nigula valla haldusterritooriumi, võetakse kooli vastu õpilaskandidaadi seadusliku esindaja ja Viru-Nigula vallavalitsuse vahelise kokkuleppe alusel.

§ 5.   Õpilaste koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine

  (1) Õpilane arvatakse välja kooli nimekirjast:
  1) kooli ja kooliastme lõpetamisel;
  2) õpilase seadusliku esindaja avalduse alusel.

  (2) Õpilase võib nimekirjast välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  2) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise tõttu;
  3) õppetasu võlgnevuse tõttu nelja kuu vältel.

  (3) Õpilase nimekirjast väljaarvamise aluseks on õppenõukogu otsus.

  (4) Muudatused õpilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.

  (5) Kooli noorema või vanema astme lõpetamiseks peab õpilane täitma kõik kooli õppekavaga vastava kooliastme lõpetamiseks sätestatud nõuded, mille kohta väljastatakse vastavalt noorema või vanema astme kooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

  (6) Muusikakooli noorema astme lõpetamisel edukalt sooritanud eksamid tagavad ülemineku põhikooli vanemasse astmesse. Otsuse üleviimise kohta teeb õppenõukogu.

  (7) Üldjuhul ei jäeta kooli õpilast klassikursust kordama, välja arvatud pikaajalisest haigusest tingitud lünkade või nooremas astmes vähese edasijõudmise tõttu õpilase arengu toetamiseks.

  (8) Õpilase väga hea edasijõudmise ja võimekuse korral võib õppenõukogu otsusel viia õpilase klassi võrra edasi.

  (9) Põhipilli vahetamine on võimalik erandkorras õppenõukogu otsuse alusel.

  (10) Õppekavavälist lisapilli või lisaainet võib õpilane valida vastavalt kooli võimalustele alates esimesest klassist.

  (11) Nii nooremas kui vanemas astmes, arvestades õppetöö tulemusi, võib õppenõukogu põhjendatud otsusega õpilase üle viia õppima süvaõppest üldõppekavale või üldõppest süvaõppe õppekavale.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kunda Linnavalitsuse 21.06.2013 määrus nr 10 „ Kunda Muusikakooli õppurite vastuvõtmise kord“.
  2) Aseri Vallavalitsuse 27.03.2013 määrus nr 1 „Aseri Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raido Tetto
majandusvaldkonna juht vallavanema ülesannetes

Krista Engelbrecht
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json