HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Näpi Kooli põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2019, 7

Näpi Kooli põhimäärus

Vastu võetud 22.05.2019 nr 45
jõustumine 16.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkt 34, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Näpi Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Kool on Vaeküla Kooli õigusjärglane.

§ 3.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Rakvere Vallavalitsuse hallatav munitsipaalõppeasutus.

  (2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool erivajadustega õpilastele, mille struktuuriüksused on nõustamiskeskus, loovuskeskus ja õpilaskodu.

§ 4.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Rakvere vald, Lääne-Viru maakond.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ja sümboolika.

§ 6.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  Kooli asjaajamise ja õppekeel on eesti keel.

2. peatükk KOOLI ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.   Kooli tegevuse eesmärgid, ülesanded ja rahastamine

  (1) Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele. Kooli tegevuse eesmärk on olla hästi toimiv ja hinnatud kool, kus on õpilase arengut toetavad tugisüsteemid, ajakohased vahendid, kaasaegne materiaalne baas ja kompetentne meeskond, kes kasutab oma töös õpilast toetavat metoodikat ja väärtustab loovust ning meeskonnatööd.

  (2) Kooli ülesanne on õpilastele soodsate arenguvõimaluste loomine põhihariduse omandamiseks ja õpingute jätkamiseks kutseõppes, et tagada võimalikult iseseisev toimetulek edaspidises elus. Koolis on oma kutsetööle pühendunud personal ning õppiva organisatsiooni põhimõtetele vastav töökorraldus.

  (3) Kooli rahastamisel lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust ja vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjast.

§ 8.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Koolis omandatakse põhiharidust statsionaarses õppes.

  (2) Õpingute alusdokumendiks on „Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava ja „Põhikooli riikliku õppekava“ alusel koostatud individuaalsed õppekavad.

  (3) Koolis viiakse läbi lihtsustatud õpet ja õpet õpilastele, kelle riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemusi on vähendatud mitmes aines.

  (4) Kool võib korraldada õpet erituge vajavatele õpilastele lähtudes „Põhikooli lihtsustatud riiklikust õppekavast” ja „Põhikooli riiklikust õppekavast“.

§ 9.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Koolis viiakse läbi õppekavavälist tegevust.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks loetakse käesoleva põhimääruse tähenduses kooli korraldatud huvitegevust, tegevust pikapäevarühmas, õpilaskodus, üritustel ja väljasõitudel.

  (3) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

§ 10.   Õppekavavälise tegevuse kulude katmine

  (1) Õppekavavälise tegevuse kulude katmisel toimub kaasrahastamine osalejate poolt käesolevas põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Kool võib õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks küsida kaasrahastamist järgmistel juhtudel:
  1) huviringi juhendaja töö tasustamine;
  2) huvitegevuses kasutatavad vahendid, materjalid ja transport.

  (3) Osaleja poolt tasumisele kuuluva summa ja tasumise tingimused kinnitab direktor.

3. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 11.   Direktor

  (1) Kooli ja kooli struktuuriüksuseid juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise. Direktor juhib õppe- ja kasvatustegevust.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Kooli direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajate jaoks tööandja esindaja ning määrab oma äraolekuajaks endale asendaja.

  (4) Kooli struktuuri kinnitab direktor kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (5) Direktor võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone.

  (6) Direktor vastutab õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (7) Direktor esitab Rakvere Vallavalitsusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

§ 12.   Õppe- ja arendusjuht

  (1) Tööülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine, planeerimine ja arendamine.

  (2) Tagab õppekava täitmise ja õpetamise kvaliteedi.

  (3) Korraldab pedagoogilise personali töö, juhendamise, kontrolli, hindamise ning pedagoogide õppe- ja kasvatustöö alase nõustamise.

  (4) Koordineerib ja arendab kooli struktuuriüksuste tegevust.

  (5) Täpsemalt kajastuvad ülesanded ametijuhendis.

§ 13.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, Rakvere Vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu täidab oma ülesandeid „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ja teistes õigusaktides sätestatu alusel.

§ 14.   Kooli õppenõukogu

  Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

§ 15.   Õpilaste vastuvõtu kord

  (1) Uute õpilaste vastuvõtt kooli toimub igal aastal juunikuu alguses (täpsem info kuupäevade kohta igal aastal eraldi kooli kodulehel). Õpilase liikumisel ühest haridusasutusest teise võetakse õpilane vastu õppeaasta jooksul. Kooli võtab vastu õpilasi vastuvõtukomisjon, kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida erivajadustega laste koolis.

  (2) Selleks esitab lapsevanem kooli direktorile taotluse ja järgmised dokumendid:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  3) lapse koolivalmiduskaart või õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
  4) väljavõte tervisekaardist;
  5) õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest (väljavõte õpilasraamatust) ja klassitunnistuse ärakiri;
  6) lastepsühhiaatri tõendi või teatise lapse/õpilase tervisliku seisundi kohta ja õppe läbiviimiseks vajalike tingimuste kirjelduse;
  7) Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna otsuse tõhustatud või eritoe vajaduse kohta.

  (3) Vastuvõtukomisjon võib vajadusel korral soovida näha täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid lapse/õpilase arengu täpsustamiseks.

  (4) Esitatud dokumentide ja lapsega toimunud vestluse põhjal teeb vastuvõtukomisjon soovituse lapse õppima asumise kohta koolis. Vestlus lapsega toimub lapsevanema juuresolekul.

4. peatükk ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 16.   Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras täiendavat õpiabi, sealhulgas tugimeetmete rakendamist „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ning selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
  3) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks kooli direktori kehtestatud korras tasuta;
  6) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;
  7) osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;
  8) saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  9) teha kooli direktorile ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  10) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning Rakvere Vallavalitsuse poole;
  11) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

§ 17.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös õpilase jaoks koolis ettenähtud tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
  3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama tugimeetmeid;
  4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) täitma kooli kodukorda;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) järgima tervislikke eluviise;
  8) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 18.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest” tulenevast õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub direktor kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel poolaastal.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond õpilasesinduse põhimääruse, milles neid toetab direktori määratud koolitöötaja. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku direktor, kes teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette.

§ 19.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
  2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
  3) taotleda koolilt või lapse elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt oma lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist;
  4) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  5) osaleda vanemate koosolekul;
  6) kandideerida kooli hoolekogusse;
  7) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, Rakvere Vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.
  8) pöörduda konsultatsiooniks ja/või lapsele tugispetsialistide hinnangu saamiseks kooli nõustamiskeskuse poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma oma koolikohustuslikule lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
  6) pöörduma kooli ja kooli nõustamiskeskuse ettepanekul Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja oma lapse elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 20.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada „Täiskasvanute koolituse seaduses” ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi;

  (2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokku lepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (3) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses õpilaste ja nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle.

  (4) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

5. peatükk KOOLI STRUKTUURIÜKSUSED 

§ 21.   Nõustamiskeskus

  (1) Nõustamiskeskuse eesmärgiks ja ülesandeks on tagada tugi- ja nõustamisteenused, s.h toetada lapsevanemat ja haridusasutust haridusliku erivajadusega lapse õppetöö ja sotsiaalse suhtlemisega hakkamasaamisel ning lapsele vajalike tingimuste loomisel.

  (2) Nõustamiskeskus pakub järgmisi teenuseid:
  1) logopeediline, eripedagoogiline ja psühholoogiline tugiteenus;
  2) õpilaste erivajaduse hindamine;
  3) lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistide nõustamine;
  4) suunamine Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna poole tõhustatud või eritoe saamiseks;
  5) kovisioonide ja supervisioonide korraldamine tugispetsialistidele;
  6) koolituste korraldamine tugispetsialistidele, õpetajatele, lapsevanematele;
  7) sobiva õppematerjali soovitamine ja/või hariduslikule erivajadusele kohandamine;.
  8) „Sotsiaalhoolekande seaduses” sätestatud rehabilitatsiooniteenuste pakkumine.

  (3) Nõustamiskeskuse korraldatud tugi- ja nõustamisteenus on valla õpilastele, nende vanematele ja haridusasutuste töötajatele tasuta.

  (4) Nõustamiskeskuse teenuste osutamise eest teistele omavalitsustele võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (5) Rehabilitatsiooniteenuse eest tasu võtmisel ja tasu suuruse määramisel lähtutakse „Sotsiaalhoolekande seadusest”.

§ 22.   Loovuskeskus

  (1) Loovuskeskuse eesmärgiks on pakkuda õpilastele ja kogukonnale erinevaid võimalusi loov- ja huvitegevuseks.

  (2) Loovuskeskus võimaldab kasutada kooli kasutuses olevaid erinevaid seadmeid, muud inventari ja ruume.

  (3) Loovuskeskus tegeleb muuhulgas ka õpilaste, õpetajate ja teiste kogukonna liikmete valmistatud käsitööesemete müügiga.

  (4) Loovuskeskuse teenuste osutamise eest huviringidele ja teistele omavalitsustele võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

§ 23.   Õpilaskodu

  (1) Õpilaskodus tagatakse vajadusel õpi-, elamis- ja kasvatustingimused eelkõige Näpi Kooli õpilastele.

  (2) Vabade kohtade olemasolul tagatakse vajadusel õpi-, elamis- ja kasvatustingimused valla teistes haridusasutustes õppivatele õpilastele.

  (3) Õpilaskodus on olemas riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad.

  (4) Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust.

  (5) Õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras. Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele, kes avaldavad selle kohta arvamust.

  (6) Õpilaskodus elamine on valla õpilase jaoks tasuta.

  (7) Õpilaskodu võib koolivaheaegadel pakkuda majutusteenust.

  (8) Õpilaskodu toetuse saamiseks ja kasutamiseks sõlmib Haridus- ja Teadusministeerium kooli pidajaga lepingu.

  (9) Majutusteenuste osutamise eest teistele omavalitsustele võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

6. peatükk KOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED, MÄÄRUSE JÕUSTUMINE 

§ 24.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid.

  (2) Kool kasutab ja valdab tema kasutuses ning valduses olevat vara „Riigieelarve seaduse”, „Riigivaraseaduse” ja teiste õigusaktide kohaselt.

  (3) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab Rakvere Vallavalitsus.

  (4) Kooli rahastatakse riigieelarvest, laekumistest sihttoetusteks, annetustest ning käesoleva määruse paragrahvi 20 lõike 4 ja 5, paragrahvi 21 lõike 4 ja paragrahvi 22 lõike 9 nimetatud kooli osutatavatest teenustest saadud tuludest.

§ 25.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse 25.05.2017 määrusega nr 88 kehtestatud „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (3) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 16. juunil 2019.a.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json