Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2019. a 1. lisaeelarve

Raasiku valla 2019. a 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2019, 8

  Raasiku valla 2019. a 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 11.06.2019 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 13–18, § 21, § 23, Raasiku valla põhimääruse § 39 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Raasiku valla 2019. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Suurendada 2019. aasta eelarve põhitegevuse tulusid summas 16 240,51 eurot.

    (2) Suurendada 2019. aasta eelarve põhitegevuse kulusid summas 136 057,88 eurot.

    (3) Vähendada 2019. aasta eelarve investeerimistegevuse eelarveosa tulusid summas -7 640 eurot.

    (4) Suurendada 2019. aasta likviidsete varade jääki 165 750,63 euro võrra.

    (5) Lõigetes 1 - 4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

    (6) Lisaeelarvejärgne koondeelarve on käesoleva määruse lisas 2.

  § 2.   Avalikustada käesolev määrus põhimääruses sätestatud korras.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  Lisa 1 lisaeelarve

  Lisa 2 Koondeelarve

  /otsingu_soovitused.json