HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.07.2016, 5

Suure-Jaani valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 21.06.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Suure-Jaani vallale kuuluvasse koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamise õigus tekib lapse seaduslikul esindajal (edaspidi vanem) kui laps on vanuses poolteist kuni seitse aastat ning Eesti rahvastikuregistri andmetel on lapse elukoha aadress Suure-Jaani vallas.

  (2) Suure-Jaani valla lasteaedade teeninduspiirkonnaks on Suure-Jaani valla haldusterritoorium.

  (3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (4) Vaba koha olemasolul võib tähtajaliselt võtta lasteaeda ka last, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmete ei ole Suure-Jaani vallas.

§ 3.   Arvestuse pidamine

  (1) Suure-Jaani Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik (edaspidi nõunik) koordineerib lasteaedadesse vastuvõtmist ja vajadusel nõustab vanemat.

  (2) Lasteaia direktor peab arvestust lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle.

2. peatükk LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTU TAOTLEMINE, VASTUVÕTMINE JA VASTUVÕTUST KEELDUMINE 

§ 4.   Taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1), mille vorm on kättesaadav lasteaias kohapeal ja lasteaia kodulehel ning Suure-Jaani valla koduleheküljel www.suure-jaani.ee.

  (2) Vanem saab avalduse esitada ka elektrooniliselt valla kodulehel toimingute ja teenuste keskkonnas, logides sisse ID kaardi abil.

  (3) Vanem saab avalduse andmetes teha muudatusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 5.   Avalduse rahuldamine

  (1) Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.

  (2) Lapse lasteaiakoha järjekorra aluseks on esmase avalduse esitamise kuupäev.

  (3) Avalduse rahuldamine toimub avalduste ajalise esitamise järjekorras.

  (4) Avalduse rahuldamine väljaspool järjekorda võib toimuda vaba koha olemasolul järgnevatel juhtudel:
  1) Suure-Jaani Vallavalitsuse korralduse alusel;
  2) kui vanem töötab samas lasteaias;
  3) kui laps on eelnevalt kohta omanud, kuid arstitõendi alusel tervislikel põhjustel ajutiselt kohast loobunud;
  4) kui lapse koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni soovitusel edasi lükatud.

  (5) Võimalusel toimub avalduse rahuldamine arvestusega, et ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel ühtib, saavad koha samas lasteaias.

  (6) Kui vanema poolt soovitud lasteaeda puudub vaba koht, pakutakse talle võimalust kasutada kohta teises lasteaias. Nimetatud juhul säilib vanema soovil lapse järjekord tema poolt soovitud lasteaeda.

  (7) Kui ajutiselt on vajadus lasteaia koha järele suurem kui olemasolevate lasteaedade üldkohtade arv, loob vallavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht.

  (8) Osaajalise koha kasutamiseks sõlmivad vanem ja lasteaia direktor tähtajalise lepingu, milles määratletakse lasteaiakoha kasutamise tingimused.

  (9) Avaldus võidakse jätta rahuldamata juhul, kui:
  1) laps ei ole registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Suure-Jaani valda ning vaba koht puudub;
  2) vanemal on võlgnevus Suure-Jaani valla lasteaias.

  (10) Kui laps on saanud avaldusel esimese eelistustena märgitud koha Suure-Jaani valla lasteaias, kustutatakse tema andmed lasteaiakoha soovijate järjekorrast.

  (11) Lasteaia direktor teavitab vanemat avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (12) Vanem on kohustatud peale teate saamist teavitama lasteaia direktorit oma otsusest koha kasutamise osas kirjas märgitud tähtajaks. Kohast loobumisest või edasilükkamisest peab vanem teavitama lasteaeda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tähtajaks teavitamata jätmist arvestatakse kui kohast loobumist ja koha saamise avaldus kustutatakse koha soovijate järjekorrast.

§ 6.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia direktor komplekteerib ja kinnitab uueks õppeaastaks rühmade nimekirjad käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.

  (2) Lasteaia direktor kannab nõutavad andmed laste ja rühmade kohta hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (3) Vaba koha olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu aasta kestel.

§ 7.   Lapse lasteaeda toomine

  (1) Esmakordsel vastuvõtul lasteaeda informeerib vanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab lasteaia direktor vanemale lasteaia:
  1) vastuvõtu ja väljaarvamise korda;
  2) kodukorda;
  3) tegevus- ning päevakava;
  4) õppekulu ja toidukulu arvestamise ning maksmise korda;
  5) vanema poolt tasumisele kuuluvate kulude suurust.

  (3) Lasteaia koha kasutamise kohta sõlmivad lasteaia direktor ja lapse seaduslik esindaja koha kasutamise lepingu (Lisa 2). Lepingus sätestatakse mõlema poole kohustused, õigused ja vastutus.

  (4) Lasteaia koha kasutamise kohta lapsele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Suure-Jaani vald, sõlmivad lasteaia direktor ja vanem koha kasutamiseks tähtajalise lepingu mitte kauemaks kui üheks õppeaastaks.

§ 8.   Lapsevanema osalustasu ja toiduraha tasumine

  (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma eelneva kuu osalustasu ja toiduraha hiljemalt järgmise kuu 20. kuupäevaks temale esitatud arve või makseteatise alusel.

  (2) Lasteaeda tulekul ja sealt lahkumisel makstakse osalustasu järgmiselt:
  1) terve kuu osalustasu, kui laps on olnud lasteaia nimekirjas pool või üle poole selle kuu tööpäevadest;
  2) pool osalustasust, kui laps on olnud vähem kui pooled tööpäevadest.

  (3) Toiduraha tasub lapsevanem lapse lasteaias viibitud päevade eest. Lapse toidult mahaarvamise kord kehtestatakse lasteaias.

  (4) Makseraskuste tekkimisel on lapsevanem kohustatud sellest teavitama lasteaia direktorit.

  (5) Lapse lasteaias mitte viibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest.

  (6) Osalustasu ei maksta aja eest, mil lasteaed on vallavalitsuse korralduse alusel suveperioodil suletud.

3. peatükk LASTEAIAST VÄLJAARVAMINE 

§ 9.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on üldjuhul vanema kirjalik avaldus.

  (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile vähemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) laps on puudunud meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud ja vanem ei ole sellest teavitanud lasteaeda;
  3) vanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia toidukulu ja õppekulu;
  4) lapse elukoha aadress lasteaiakoha saamisel oli Eesti rahvastikuregistri andmetel Suure-Jaani vald, kuid hiljem on toimunud elukoha aadressi ümberregistreerimine teise omavalitsusse ning lasteaias on vastavas vanuserühmas kohtade puudus.

  (4) Lasteaia direktor teavitab vanemat lapse lasteaiast väljaarvamisest ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavalitsuse 03.04.2007 määrus nr 11 “Suure-Jaani valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord”.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Tõnu Aavasalu
vallavanem

Veronika Ringo
vallasekretär

Lisa Suure-Jaani valla koolieelse lasteasutuse avaldus

Lisa Suure- Jaani valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise leping

/otsingu_soovitused.json