Teksti suurus:

Palamuse valla ametiautode kasutamise kord

Väljaandja:Palamuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.07.2016, 6

Palamuse valla ametiautode kasutamise kord

Vastu võetud 30.06.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 7 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ ja „Tulumaksuseaduse“ § 13 lõike 3 punkti 2 ja § 48 lõike 51 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Palamuse valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) kasutamise kord.

§ 2.   Ametiautode kasutamine teenistus- ja tööülesannete täitmisel

  (1) Palamuse valla ametiauto on ettenähtud töösõitudeks ja tööülesannete täitmiseks. Töösõitudeks on töölepingutes ja muudes töökohustusi reguleerivates dokumentides fikseeritud ülesannete täitmiseks vajalikud, ametiautode kasutamise tööpiirkonnas ning kokkulepitud ajal tehtud ametisõidud. Muud sõidud loetakse üldjuhul tööülesannetega mitteseotuks ehk isiklikeks sõitudeks. Isiklikud sõidud on üldjuhul keelatud va käesolevas korras sätestatud tingimustel.

  (2) Palamuse vald tagab töötaja ametiauto kasutamise võimaluse, lähtudes tööalasest vajadusest ja eelarvelistest võimalustest ning järgides õigusaktides sätestatut ja käesolevat korda.

  (3) Ametiauto kasutusse andmise ja kasutamise eelduseks on kasutaja vastava kategooria kehtiv juhiluba. Juhiloa kehtetuks muutumisest on töötaja kohustatud koheselt informeerima juhatajat. Ametiauto kasutamine ilma kehtiva juhiloata on keelatud.

  (4) Ametiauto antakse kasutusse lähtudes tööalasest vajadusest, kusjuures määratakse ametiauto eest vastutav isik (edaspidi kasutaja). Erandjuhul on võimalik määrata ametiautole ka kaks või enam kasutajat.

  (5) Palamuse valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste kasutuses olevate sõidukite kasutamise õigusteenistus- või tööülesannete täitmisel on vallavalitsuse teenistujatel, hallatavate asutuste töötajatel, kellel on kehtiv juhiluba ja kellel on ametiauto kasutamiseks asutuse juhi luba.

  (6) Ametiauto kasutusse andmisel vormistatakse vara kasutusse andmise akt (Lisa 1) või kantakse võimalusel kasutaja auto tehnilisse passi. Vara kasutusse andmise aktile kirjutab alla vallavanem.

§ 3.   Ametiauto kasutamine ja kulude katmine

  (1) Ametiauto kütuse ja muude sõiduki kasutamiseks vajalike toodete ja teenuste (autopesu, aknapesuvedelik, jääkraabitsad jmt) kasutamiseks antakse ametiauto kasutajale üle kütusefirma krediitkaart ning sõlmitakse kütusefirma krediitkaardi kasutusleping (Lisa 2).

  (2) Kasutaja on kohustatud tutvuma ja järgima auto liising- ja kindlustuslepingutes sätestatud nõudeid, samuti tehnilises dokumentatsioonis sätestatud nõudmisi sõiduki kasutamise, kütuse ja muude sõiduki kasutamisega seotud vahendite osas. Vastutus nõuete täitmise eest on kasutajal.

  (3) Ametiautode hoolduse, remondi, rehvide vahetuse, kindlustuse, tehnoülevaatuse, tulekustutite kontrolli jm korraldab üldjuhul ametiauto kasutaja. Kasutaja on kohustatud koheselt informeerima juhiabi kui sõiduki kompuuter teatab häiretest, hoolduse vajadusest, esineb muid tehnilisi rikkeid, esmaabi vahendid pole enam komplekssed vmt.

  (4) Kasutaja on kohustatud informeerima koheselt juhiabi kõigist sõiduki kasutamisel ilmnevatest asjaoludest, mis võivad ohustada sõiduki tehnilist seisundit, kasutajaid, reisijaid või teisi liiklejaid. Tehniliselt mittekorras oleva sõiduki kasutamine on keelatud.

  (5) Kasutaja on kohustatud sõiduki kasutamise kohta pidama arvestust vastavalt käesoleva korraga kinnitatud sõidupäeviku näidisele (Lisa 2). Juhul, kui ametiautol on rohkem kui üks kasutaja, siis on võimalik esitada ühe auto kohta samas kuus mitu sõidupäevikut, milles iga kasutaja kajastab vaid enda sõidud.

  (6) Arvestuses näidatakse sõiduauto kasutaja nimi, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed, aruande periood, perioodi odomeetri alg-ja lõppnäit ning sõidu eesmärk ning isiklike sõitude kogukilometraaž (va käesoleva paragrahvi lõikes 10. sätestatud juhul).

  (7) Isiklikud sõidud kajastatakse aruandes kuu odomeetri alg- ja lõppnäitude vahena, millest lahutatakse maha töö- või teenistusülesannetega seotud sõidud.

  (8) Isiklike sõitude eest peab kasutaja tasuma vallavalitsusele iga läbitud kilomeetri eest 0,26 eurot.

  (9) Arvestuses näidatud isiklike sõitude eest tasutava summa tasutakse ametiauto kasutaja poolt vallavalitsuse kassase. Vastutus sõidupäevikus esitatud andmete õigsuse eest lasub kasutajal.

  (10) Juhul, kui kasutaja ei ole aruandekuul kasutanud ametiautot erasõitudeks, ei ole kasutajal kohustust pidada arvestust ka töösõitude kohta. Sellisel juhul on kasutaja kohustatud esitama käesoleva paragrahvi lõikes 11 määratud tähtajal sõidupäeviku, milles on näidatud kasutaja nimi, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed, aruande periood, perioodi odomeetri alg- ja lõppnäit ning kinnitama selles oma allkirjaga erasõitude puudumist.

  (11) Kasutaja on kohustatud sõidupäeviku esitama valla pearaamatupidajale kinnitamiseks hiljemalt aruandekuule järgneva kuu esimese tööpäeva lõpuks.

§ 4.   Ametiautode parkimine

  (1) Tööülesannete täitmisel on kasutajal põhjendatud vajadusel õigus parkida ametisõidukit tasulisel parkimisalal. Parkimiskulude katmine toimub kuludokumentide alusel majanduskulude aruandega, lähetuskulude aruandega või läbi mobiilse parkimise.

  (2) Kasutajal on õigus parkida ametisõidukit töövälisel ajal kodus või kodu lähedal paiknevas parklas järgnevatel juhtudel:
  1) kasutaja tööpiirkond ei ühti töökoha asukohaga;
  2) kasutaja tööülesanded tingivad vajaduse ametiauto pidevaks kasutamiseks ka töövälisel ajal (nt pidev ööpäevaringne valmisolek);
  3) kasutajal pole võimalik ühistransporti kasutades mõistliku aja- või rahakuluga liikuda tööandja asukoha või elukoha vahel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud juhtudel loetakse töö- ja elukoha vahelised sõidud töösõitudeks.

  (4) Isiklikud sõidud ametiautoga väljaspool Eesti Vabariiki on keelatud.

  (5) Juhul, kui kasutaja on ametisõidukit kasutades rikkunud liikluseeskirja, parkimiskorda vmt ja saanud rikkumise eest trahvi, peab ta sellest koheselt informeerima vallavanemat ja pearaamatupidajat ning trahvi ise tähtaegselt tasuma. Vastutus käesoleva punkti täitmise eest sätestatakse vara kasutusse andmise aktis.

  (6) Puhkuse ajal on ametiauto ja kütusefirma krediitkaardi kasutamine keelatud, väljaarvatud juhul, kui see on vallavanemaga eelnevalt kooskõlastatud.

  (7) Ametiautode kasutamisega seotud kulud kaetakse tegevuskuludes sõidukite ülalpidamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

§ 5.   Kindlustus

  (1) Sõidukite nõuetekohase kindlustamise korraldab Palamuse Vallavalitsus. Kindlustuslepingutele ja poliisidele kirjutab alla vallavanem.

  (2) Kasutaja on kohustatud ametiauto vastuvõtmisel tutvuma sõiduki kindlustustingimustega ning neid järgima. Vastutus kindlustustingimuste täitmise eest on kasutajal ning vastustus sätestatakse vara kasutusse andmise aktis.

  (3) Avarii, sõiduki või selle osade kahjustumise või varguse korral on kasutaja koheselt kohustatud informeerima vallavanemat. Kindlustusjuhtumite käitlemisel on kindlustusjuhtumis osalenud kasutaja ise kohustatud vajalikud protseduurid läbi viima, teavitades sellest pearaamatupidajat.

  (4) Juhul, kui kindlustusjuhtum leidis aset tööülesannete täitmisel, katab kindlustuslepingutest tuleneva omavastutuse summa vallavalitsus.

  (5) Juhul, kui kindlustusjuhtum leidis aset isiklikke sõite tehes, katab kindlustuslepingutest tuleneva omavastutuse summa kasutaja vara kasutusse andmise aktis sätestatud alustel.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 01. juulist 2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Tunnistada kehtestukas Palamuse vallavalitsuse 12.09.2014 määruse nr 3 „Palamuse valla omandis või valduses olevate ametiautode ja aisikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvituse maksmise kord“.

Rait Persidski
Vallavanem

Elvira Osberg
Vallasekretär

Lisa 1 Vara kasutusse andmise akt

Lisa 2 Kütusefirma krediitkaardi kasutusleping

Lisa 3  Ametiauto kasutamise sõidupäeviku näidis

/otsingu_soovitused.json